Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Факультет управління та економіки

Загальна інформація


Місія факультету управління та економіки – створення умов для розкриття потенціалу кожної особистості, яка працює та/або навчається в університеті, генерування нових знань, реалізація інноваційних ідей у підготовці висококваліфікованих фахівців для потреб Хмельниччини та України в цілому.

На факультеті забезпечено підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

1) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Бакалавр менеджменту

спеціальність 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування;

Завантажити освітньо-професійну програму набору 2022 року
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план набору 2022 денна форма навчання
Завантажити навчальний план денна форма
Переваги навчання за ОП «Бакалавр менеджменту»

Bachelor of Business Management 

(Бакалавр бізнес-менеджменту) (викладання іноземною мовою), спеціальність 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування;

 

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування 
Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Завантажити освітньо-професійну програму вступ 2022 денна форма навчання
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план вступ 2022 денна форма навчання
Завантажити навчальний план – денна форма навчання
Завантажити навчальний план – заочна форма навчання
Переваги навчання за ОП «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»

 Бакалавр філології. Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська

спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань 03 Гуманітарні науки;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР ФІЛОЛОГІЇ. ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО, ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА)» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія
спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань 03 Гуманітарні науки
Кваліфікація: бакалавр з філології

Прийом на навчання проводиться:
на базі повної загальної середньої освіти (на перший курс);
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на другий – третій курси).
Денна форма навчання – 3 роки та 10 місяців,
Заочна форма навчання – 4 роки та 6 місяців.
Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб.
Вартість одного року навчання для вступників 2023 року становила:
- 28500 грн. (денна форма);
- 19950 грн. (заочна форма).

2) на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування;

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» Другого рівня вищої освіти за  спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та  фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Завантажити навчальний план - денна форма
Завантажити навчальний план - заочна форма
Переваги навчання за ОП «Магістр фінансів, банківської справи та страхування»

Магістр менеджменту

спеціальність 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування;

Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план - денна форма
Завантажити навчальний план - заочна форма
Переваги навчання за ОП «Магістр менеджменту»
Educational program "Master of Business Management"
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР МЕНЕДЖМЕНТУ»  («MASTER OF MANAGEMENT») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації

Магістр менеджменту. Організація та управління охороною здоров'я

спеціальність 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування

Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план - заочна форма
Переваги навчання за ОП «Магістр менеджменту. Організація та управління охороною здоров’я»

Master of Business Management 

Магістр бізнес-менеджменту) (викладання іноземною мовою), спеціальність 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування

 

New accordion content

Прийом на навчання проводиться:
на базі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Денна форма навчання – 1 рік 6 місяців.
Заочна форма навчання – 1 рік та 4 місяці.
Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб; для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування також за кошти Державного бюджету.
Вартість одного року навчання для вступників 2023 року становила:
 - 34200 грн. (денна форма);
- 19950 грн. (заочна форма).

3) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти:

Доктор філософії з економіки

спеціальність 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітньо-наукова програма "ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ЕКОНОМІКИ" ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація доктор філософії з економіки 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна

Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування. Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Форма навчання: очна (денна) / заочна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна

На факультеті навчається понад 360 студентів.
Освітня концепція факультету. Факультет управління та економіки є одним з провідних центрів управлінської, економічної та гуманітарної освіти в Хмельницькій області. 
Своє призначення факультет реалізовує через: 
удосконалення освітньої діяльності, в тому числі через запровадження збалансованих і побудованих на базі передового європейського досвіду спеціалізованих бакалаврських, магістерських і докторських програм;
удосконалення наукової діяльності на засадах поєднання освітньої діяльності з науковою роботою; 
формування позитивного соціально-психологічного клімату на засадах загальнолюдських і професійних цінностей, що сприятиме вихованню незалежних, критично мислячих, національно свідомих особистостей.
Стратегічною метою факультету виступає сприяння: 
1. Формуванню системи безперервної освіти, яка ґрунтується на концепції випереджаючого навчання, орієнтованого на майбутнє; 
2. Удосконаленню системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості); 
3. Розширенню провадження освітньої діяльності; 
4. Посиленню практичної спрямованості освітнього процесу; 
5. Підвищенню ефективності освітнього процесу; 
6. Оновленню матеріально-технічного, програмного та нормативно-методичного забезпечення освітнього процесу.
Очікуваний результат - забезпечення конкурентоздатності факультету на ринку освітніх послуг і ринку праці Хмельницької області за рахунок підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців.

Історична довідка
Основними етапами становлення та розвитку факультету управління та економіки є:
Перший етап – розпочався у 1995 році із першого набору 36 студентів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Важливою віхою цього етапу став 2005 р. – рік першого випуску магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»; 2007 р. – ми отримали право здійснювати підготовку керівних кадрів у сфері державного управління для Хмельницької та прилеглих областей – магістрів за спеціальністю Державна служба (сучасна назва спеціальності - 281 Публічне управління та адміністрування).
Другий етап – період відкриття нових спеціальностей на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: у 2016 році – 074 (281) Публічне управління та адміністрування, а у 2017 році – 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Активною була робота на цьому етапі із започаткування підготовки фахівців вищої категорії. Зокрема, у 2016-2017 навчальному році ліцензовано аспірантуру за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, відкрито докторантуру за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку, розпочала своє функціонування спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступня кандидата наук з державного управління за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
Третій етап – подальше розширення контингенту студентів, у тому числі за рахунок набору на нові освітні програми, з 2018 року на ОП «Бакалавр туризму», з 2019 року на ОП «Магістр менеджменту. Організація та управління охороною здоров’я», з 2022 р. на ОП «Бакалавр філології. Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)». Також започатковано заочну форму навчання на бакалавраті за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент. Крім цього, відкрито докторантуру за спеціальністю 051 Економіка.
Рівень та потенціал для подальшого розвитку факультету управління та економіки на цьому етапі, стали підставою для прийняття вченою радою університету рішення про створення на основі таких структурних підрозділів – навчальний відділ підготовки публічних управлінців, кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання та кафедра публічного управління та адміністрування – нового факультету – факультету публічного управління та адміністрування (рішення вченої ради від 17.08.2023 р., протокол №1, введене в дію наказом від 17.08.2023 р. № 476/23).
Четвертий етап – концентрація зусиль на подальшому удосконаленні змісту та підходів до підготовки фахівців за освітніми програмами зі спеціальностей 035 Філологія, 072 Фінанси банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, визначення стратегічних перспектив розвитку факультету.

Науково-педагогічний склад
Факультет свого часу очолювали к.е.н., доцент Григорович Аркадій Віталійович (1995-2011 рр.), к.е.н., доцентка Захаркевич Наталія Петрівна (2011-2013 рр.), к.держ.упр., доцентка Ковтун Ірина Броніславівна (2013-2018 рр.), з 2018 року деканом факультету є к.е.н., доцентка Терещенко Тетяна Василівна. Ефективне функціонування факультету забезпечує навчальний відділ під керівництвом Волоска В’ячеслава Васильовича. 
На сьогодні освітній процес на факультеті забезпечують 29 штатних науково-педагогічних працівники, серед яких  5 професорів, 24 доценти; понад 80% викладачів мають вчений ступінь доктора чи кандидата наук. Постійно відбувається нарощення кадрового потенціалу. До навчальних занять систематично залучаються практики (роботодавці), провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузях, за якими здійснюється підготовка на факультеті.

На сьогодні факультет управління та економіки об’єднує 3 кафедри:

Кафедра менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Кафедра мовознавства

Кафедра менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій  забезпечує викладання навчальних дисциплін на усіх освітніх програмах університету з управлінського, економічного спрямування, у сфері інформаційних систем та технологій, цифрового менеджменту. Кафедра спеціалізується на підготовці висококваліфікованих фахівців, які отримують вагомий старт для розвитку власного бізнесу у тому числі в цифровому середовищі. Під час вивчення освітніх компонент студенти набувають навичок ефективної роботи в команді, вмінь планування та впровадження заходів з модернізації діяльності суб’єктів господарювання, а також оволодівають сучасними методиками у сфері управління персоналом, розвитком та просування віртуальних організацій.

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку забезпечує підготовку на трьох рівнях вищої освіти майбутніх фінансистів, працівників банківської та страхової сфери, спеціалістів фондового ринку, органів фінансового управління та контролю, здійснюючи викладання понад 100 професійно-орієнтованих навчальних дисциплін із застосуванням інноваційних форм проведення занять, системним залученням практиків, проведенням наукових досліджень тощо.

Кафедра мовознавства здійснює мовну підготовку здобувачів вищої освіти  за 17 освітніми програмами, забезпечуючи передумови для формування комунікативної спроможності у сферах професійного, ділового спілкування, педагогічної комунікативної взаємодії, наукової та перекладацької діяльності майбутніх фахівців.

Наші переваги

 • стабільно високі рейтинги університету та факультету;
 • висока репутація наших випускників у роботодавців;
 • велика кількість бюджетних місць; 
 • можливе  одночасне навчання за двома спеціальностями та поєднання навчання з роботою, створені умови для провадження елементів дуальної освіти;
 • забезпечення наскрізної вищої освіти за всіма рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії);
 • високий рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів, активне залучення до навчального процесу практиків, інноваційні форми та методи викладання;
 • сучасний рівень матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців;
 • можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечення академічної мобільності студентів;
 • цікаве, насичене, багатоманітне громадське, спортивне, культурне, наукове  студентське життя, активна діяльність студентського самоврядування університету;
 • реальна можливість студентів впливати на зміст навчання та удосконалювати освітні програми, за якими вони навчаються;
 • можливість участі у міжнародних програмах та проектах, проходження практичної підготовки у юридичній клініці університету.