Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада університету є колегіальним органом університету, що створюється в кількості до 25 членів для вирішення основних питань діяльності університету, відповідно до Положення, затвердженого ректором. Вчена рада університету працює за затвердженим планом. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць, термін повноважень становить п’ять років.
 

Вчена рада університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • затверджує положення та інші локальні нормативні акти, обов’язковість затвердження яких визначена чинним законодавством або Статутом університету;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням науково-педагогічних працівників загальноуніверситетських кафедр, а також вирішує інші питання, які пов’язані з функціонуванням таких кафедр;
 • розглядає інші питання діяльності університету відповідно до Статуту університету.

Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Секретарем Вченої ради є вчений секретар університету.

До складу Вченої ради університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Статутом університету та Положенням про Вчену раду ХУУП імені Леоніда Юзькова.

При цьому не менш як 75 % складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 % — виборні представники з числа студентів.

Вибори до складу Вченої ради університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Персональний склад Вченої ради університету та зміни в ньому затверджуються наказами ректора.

Із Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з університетом, та членів — працівників університету, звільнених з посади, за якою було введено до складу Вченої ради; а також членів, що подали на ім’я голови Вченої ради мотивовану заяву про вихід зі складу.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора.

Голова вченої ради

  ОМЕЛЬЧУК Олег Миколайович

  OLEH OMELCHUK

  доктор юридичних наук, професор
  Заслужений юрист України  Заслужений юрист України
  Академік Академії наук вищої освіти України
 

 

Профілі в наукових базах даних:
SCOPUS Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216153092
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4057-380X
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=PQchG5UAAAAJ
Вікіпедія: https://uk.wikipedia.org/wiki/Омельчук_Олег_Миколайович
W&S: https://app.webofknowledge.com/author/record/35558086?lang=ru_RU

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Нагороди:

 • Почесна грамота Верховної Ради України Почесна грамота Верховної Ради України,
 • Заслужений юрист України Заслужений юрист України
 • Академік Академії наук вищої освіти України

Освіта:
1998 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство».
У 2002 р. в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Контрабанда за кримінальним правом України». 16.06.2005 р. атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Омельчуку О.М. присвоєно вчене звання доцента.
У 2013 р. у спеціалізованій Вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистив докторську дисертацію та тему «Поведінка людини: філософсько-правовий вимір».

Науково-педагогічна діяльність:
1998-2001 рр. – викладач кафедри цивільного права та процесу Академії Прикордонних військ України;
2001-2004 рр. – старший викладач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права;
2004-2007 рр. – доцент кафедри кримінального права та процесу ХУУП;
2007-2009 рр. – завідувач кафедри кримінального права та процесу;
2009-2014 рр. – професор кафедри кримінального права та процесу;
2014-2015 рр. – завідувач кафедри кримінального права та процесу (на громадських засадах);
2015-т/ч – професор кафедри кримінального права та процесу.

Є членом Вченої ради університету, методичної ради, державної екзаменаційної комісії, редакційної колегії часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».
7 жовтня 2011 р. обраний президентом Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників».
З 19 грудня 2015 року – академік Академії наук вищої освіти України (№ 8/15).

Почесне звання «Заслужений юрист України» (Указ Президента №439 від 08.10.2016 р.).
За період наукової роботи опубліковано 120 публікацій, з них 89 наукового характеру (2 монографії, 5 підручників та навчальних посібників), у тому числі 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 53 статті у фахових виданнях, 18 тез конференції) та 21 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, філософія права.
Викладає дисципліни: Кримінальне право, Проблеми призначення покарання.
Веде підготовку аспірантів. Підготував 3 кандидати наук.

 

  Учений секретар

  Якимчук Світлана Олексіївна

  Якимчук
  ПІБ (англійською)
  Науковий ступінь
  кандидат юридичних наук
  Посада
  доцент кафедри цивільного права та процесу, адвокат (Свідоцтво № 475 від 30.06.2010 року).
  Нагороди

  подяка Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2017 р.);
  грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

  Освіта

  Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2006).
   

  Науково-педагогічна діяльність

  2006-т/ч – асистент, старший викладач, доцент  кафедри цивільного права та процесу.
  У 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виконання судових рішень як частина судового розгляду» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Сфера наукових інтересів
  цивільне право та цивільний процес.
  Основні наукові публікації
  1.  Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
  2.  Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения [Текст] / С. А. Якимчук // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
  3. Якимчук С.О. Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №3. – С.93-96.
  4. Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
  5. Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду/ С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №4. – С.81-84.
  6. Якимчук С.О.Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №1. – С.355-366.
  7. Якимчук С. А. Контроль за исполнением судебных решений и эффективность защиты прав взыскателя в исполнительном производстве / С. А. Якимчук // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 106–108.
  8. Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого». – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257-264.

   

  Документи та рішення вченої ради

  ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Хмельницького університету управління та права

  Склад Вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова

  План роботи вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда ЮЗЬКОВА на І півріччя 2024 року

  2023-2024 навчальний рік

  Про уведення в дію рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 06 червня 2024 року, протокол No 16

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького ьуніверситету управління та права імені Леоніда Юзькова  від 29 травня 2024 року, протокол №15

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 22 квітня 2024 року, протокол No 14

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 16 квітня 2024 року, протокол No 13

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 29 березня 2024 року, протокол No 12

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 27 березня 2024 року, протокол No 11

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 21 лютого 2024 року, протокол No 10

  Про уведення в дію рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 31 січня 2024 року, протокол № 9

  Про уведення в дію рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 10 січня 2024 року, протокол No 8

  Про уведення в дію рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 27 грудня 2023 року, протокол No 7

  Про уведення в дію рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 27 листопада 2023 року, протокол No 6

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 25 жовтня 2023 року, протокол No 5

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда Юзькова  від 04 жовтня 2023 року, протокол № 4

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 8 вересня 2023 року, протокол № 3

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 30 серпня 2023 року, протокол No 2

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, протокол No 1

   

  2022-2023 навчальний рік

  Рішення протокол №1 від 01 серпня 2022 року

  Рішення протокол №2 від 16 серпня 2022 року

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 29 серпня 2022 року, протокол No 3

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 02 вересня 2022 року, протокол No 4

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 26 вересня 2022 року, протокол No 5

  Про уведення в дію рішень вченої ради  Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 28 жовтня 2022 року, протокол No 6

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 28 листопада 2022 року,  Протокол No 7

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 28 грудня 2022 року, протокол No  8

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 17 січня 2023 року, протокол No 9

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 22 лютого 2023 року, протокол № 10

  Про уведення в дію рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 02 березня 2023 року, протокол No 11

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 29 березня 2023 року, протокол № 12

  Про уведення в дію  рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 05 квітня 2023 року, протокол № 13

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 26 квітня 2023 року, протокол № 14

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 25 травня 2023 року, протокол No 15

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 19 червня 2023 року, протокол No 16

  Про уведення в дію рішень вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 28 червня 2023 року, протокол № 17

  2021-2022 навчальний рік

  Рішення протокол №1 від 30 серпня 2021 року

  Рішення протокол №2 від 27 вересня 2021 року

  Рішення протокол №3 від 25 жовтня 2021 року

  Рішення протокол №4 від 22 листопада 2021 року

  Рішення протокол №5 від 29 листопада 2021 року

  Рішення протокол №6 від 6 грудня 2021 року

  Рішення протокол №7 від 29 грудня 2021 року

  Рішення протокол №8 від 24 січня 2022 року

  Рішення протокол №9 від 31  січня 2022 року

  Рішення від 04 лютого 2022 року, протокол № 10

  Рішення протокол №11 від 25 лютого 2022 року

  Рішення протокол №12 від 28 березня 2022 року

  Рішення протокол №13 від 28 квітня 2022 року

  Рішення протокол №14 від 30 травня 2022 року

  Рішення протокол №15 від 27 червня 2022 року

  2020-2021 навчальний рік

  Рішення протокол №1 від 28 серпня 2020 року.pdf

  Рішення протокол №2 від 3 вересня 2020.pdf

  Рішення протокол №3 від 18 вересня 2020 року .pd

  Рішення протокол №4 від 9 жовтня 2020 року .pdf

  Рішення протокол №5 від 29 жовтня 2020 року.pdf

  Рiшення протокол №6 від 23 листопада 2020 року .pdf

  Рішення протокол №7 від 10 грудня 2020 року .pdf

  Рішення протокол №8 від 28 грудня 2020 року.pdf

  Рішення протокол №9 від 27 січня 2021 року.pdf

  Рішення протокол №10 від 22 лютого 2021 року.pdf

  Рішення протокол №11 від 22 березня 2021 року.pdf

  Рішення протокол №12 від 12 квітня 2021 року

  Рішення протокол № 13 від 31 травня 2021 року.pdf

  Рішення протокол №14 від 21.08.2021

  Рішення протокол №15 від 30 червня 2021 року

  2019-2020 навчальний рік

  Протокол 4 від 09_10_2020
            R_1_09_10_2020_професор Налуцишин В.В..doc
            R_2_09_10_2020_доцент_Крушинський С.А..doc
            R_3_09_10_2020_доцент_Анікіна Г.В..doc
            R_4_09_10_2020_доцент_Гарієвська М.Б..doc
            R_5_09_10_2020_монографія Налуцишин В.В..docx
            R_6_09_10_2020_науковий консультант Туровцю Ю.М..doc
            R_7_09_10_2020_доцент_Шевчук І.В..doc
            R_8_09_10_2020_Перехід на дистанційне навчання COVID-19.doc
       Протокол 10 від 24_06_2020
            R_1_24_06_2020_підсумки роботи екзаменаційних комісій ЮФ та ФУЕ.doc
            R_2_24_06_2020_ про присудження ступенів бакалавра_магістра_червень 2020.doc
            R_3_24_06_2020_підсумки науково-дослідної роботи 2019.doc
            R_4_24_06_2020_зміни до Правил прийому ХУУП 2020.doc
            R_5_24_06_2020_ склад комісії з етики.doc
            R_6_24_06_2020_доцент_Фасолько Т.М..doc
            R_7_24_06_2020_доцент Сердечна І.Л..doc
            R_8_24_06_2020_ затв докторської дис Туровцю Ю.М..doc
            R_9_24_06_2020 затв робочих програм.doc
            R_10_24_06_2020_ підручник Бліхар, Омельчук, Черняк.doc
            R_11_24_06_2020_журнал Економіка _15-16 _2020.doc
            R_12_24_06_2020_ практикум Рембач О.О..doc
            R_13_24_06_2020_ збірник конференції кримінальна юстиція.doc
            R_14_24_06_2020_ методичні рекомендації соціальнй захист дітей.doc
       Протокол 9 від 27_05_2020
            R_1_27_05_2020_внесення змін до складу вченої ради.DOC
            R_2_27_05_2020_затв_Етичного кодексу ХУУП.DOC
            R_3_27_05_2020_уточнення теми дисертації Іваницькому А.М..DOC
            R_4_27_05_2020_заміна наукового керівника аспіранту Яшнику М.Ю..DOC
            R_5_27_05_2020_навч. посібник Нікіфорової Т.І..DOC
            R_6_27_05_2020_навч. посібник Гуменчук О.С..DOC
            R_7_27_05_2020_навч. посібник Петренко М.О..DOC
            R_8_27_05_2020_монографія Музики М.П..DOC
            R_9_27_05_2020_монографія Бліхара В.С._Дробиняк О.В..DOC
            R_10_27_05_2020_монографія Бліхара В.С._Курись В.З..DOC
            R_11_27_05_2020_затв робочих програм.DOC
            R_13_27_05_2020_Заслужений юрист Суббот А.І..DOC
            R_14_27_05_2020_Заслужений економіст Синчак В.П..DOC
            R_15_27_05_2020_професор Самсін І.Л..DOC
       Протокол 8 від 29_04_2020
            R_1_29_04_2020_підсумки роботи екзаменац комісії.DOC
            R_2_29_04_2020_ видача дипломів.doc
            R_3_29_04_2020_затвердження Положення про проведення практики.DOC
            R_4_29_04_2020_затвердження Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій.DOC
            R_5_29_04_2020_затвердження Положення про евакуаційну комісію.DOC
            R_6_29_04_2020_затвердження Положення про об'єктову спецкомісію.DOC
            R_7_29_04_2020_затвердження робочих програм.DOC
            R_8_29_04_2020_уточнення теми дисертації Галкевичу C.B..DOC
            R_9_29_04_2020_зміни до ОПП та НП доктора філософії 081 Право.doc
            R_10_29_04_2020_конференція по статистиці.doc
            R_11_29_04_2020_склад редколегії часопису УНЗ.doc
       Протокол 7 від 20_02_2020
            R_1_20_02_2020_фінансова діяльність ХУУП за 2020.doc
            R_2_20_02_2020_план наук_наук діяльності ХУУП 2020.doc
            R_3_20_02_2020_підсумки роботи екзаменац комісій.doc
            R_4_20_02_2020_присудження ступенів бакалавра_ магістра.doc
            R_5_20_02_2020_моніторинг якості знань 1 семестр 2019-2020.doc
            R_6_20_02_2020_затв Положення про опитування стейкходерів.doc
            R_7_20_02_2020_затв Положення про архівний підрозділ.doc
            R_8_20_02_2020_затв Положення про запобігання плагіату.doc
            R_9_20_02_2020_затв складу комісії з академ доброчесності.doc
            R_10_20_02_2020_затв робочих програм.doc
            R_11_20_02_2020_творча відпустка Івановській А.М..doc
            R_12_20_02_2020_ монографія Омельчук О.М. Громко В.Я..doc
            R_13_20_02_2020_журнал Економіка _13-14 _2019.doc
            R_14_20_02_2020_творча відпустка Каліновській М.О..doc
            R_15_20_02_2020_зміни ОПП і НП_072 Фінанси.doc
            R_16_20_02_2020_зміни ОПП і НП_073 Менеджмент.doc
       Протокол 6 від 24_01_2020
            R_1_24_01_2020_Положення про диплом.doc
            R_2_24_01_2020_навчальний план виконання судових рішень.DOC
            R_3_24_01_2020_арбітражні керуючі.doc
            R_4_24_01_2020_ліміт стипендіатів.doc
            R_5_24_01_2020_монографія Нагорна О.О..doc
       Протокол 5 від 26_12_2019
            R_1_26_12_2019_ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НПП.DOC
            R_2_26_12_2019_ПІДСУМКИ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦ. КОМІСІЇ ФУЕ.DOC
            R_3_26_12_2019_ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ТА ВИДАЧА ДИПЛОМІВ ФУЕ.DOC
            R_4_26_12_2019_РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ АКАДЕМ ДОБРОЧЕСНОСТІ.DOC
            R_5_26_12_2019_ЗАТВ РОБОЧИХ ПРОГРАМ.DOC
            R_6_26_12_2019_ЗМІНА НАЗВИ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ.DOC
            R_7_26_12_2019_ПІДТРИМКА КАНДИДАТУРИ ОМЕЛЬЧУКА ОМ.DOC
            R_8_26_12_2019_МОНОГРАФІЯ ІВАНОВСЬКОЇ А.М.DOC
            R_9_26_12_2019_УТОЧНЕННЯ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ ІВАНОВСЬКІЙ А.М.DOC
            R_10_26_12_2019_ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ХУУП 2020.DOC
       Протокол 4 від 29_11_2019
            R_1_29_11_2019 квоти делегатів на КТК.doc
            R_2_29_11_2019 голови ЕК.doc
            R_3_29_11_2019_Підтримка кандидатури Шоробури ІМ.DOC
            R_4_29_11_2019_затв_Положення сист управління охорони праці.DOC
            R_5_29_11_2019_затв_Положення служба охорони праці.DOC
            R_6_29_11_2019_затв_Положення інструктаж з охорони праці.DOC
       Протокол 3 від 08_11_2019
            R_1_08_11_2019_присвоєння почесного доктора Шевцову АГ.DOC
            R_2_08_11_2019_доцент Шевчук І.В..doc
            R_3_08_11_2019_затв Інструкції з діловодства.DOC
       Протокол 2 від 23_10_2019
            R_1_23_10_2019_підсумки_приймальної_комісії.doc
            R_2_23_10_2019_доцент_Іванова_Р.Ю.doc
            R_3_23_10_2019_затвердження_тем_дисертацій.doc
            R_4_23_10_2019_затв_тем_дисертацій_Публічне_управління.DOC
            R_5_23_10_2019_зміни_ОПП_і_навчальний_план_магістр_Право_2019.DOC
            R_6_23_10_2019_зміни_ОПП_і_НП_072_Фінанси_ПУіА.DOC
            R_7_23_10_2019_ОП_і_НП_магістр_281_Публ_управління.DOC
            R_8_23_10_2019_моніторинг_успішності_2019_літня_сесія.DOC
            R_9_23_10_2019_Номенклатура_справ.doc
            R_10_23_10_2019_Технології_дистанційного_навчання.DOC
            R_11_23_10_2019_Кодекс_академічної_доброчесності.DOC
            R_12_23_10_2019_голови_ЕК_2018-2019.doc
            R_13_23_10_2019_затв_робочих_програм.doc
            R_14_23_10_2019_підвищення_кваліфікації_держ_службовців.DOC
            R_15_23_10_2019_монографія_Шевчук_І.В.doc
            R_16_23_10_2019_монографія_Омельчук_Л.В.doc
            R_17_23_10_2019_журнал_Економіка_11-12_2019.doc
            R_18_23_10_2019_уточнення_теми_дисертації_Бєловій_ЦП.DOC
            R_19_23_10_2019_уточнення_теми_дисертаці_Левицькому_ЦП.DOC
            R_20_23_10_2019_зміна_тем_дисертацій_конституц_кафедра
            R_21_23_10_2019_монографія_Ватраса_В.А.doc
            R_22_23_10_2019_монографія_Грищук_Вбивства.doc
            R_23_23_10_2019_затв_Положення_про_експертну_комісію.DOC
            R_24_23_10_2019_Заслужений_юрист_Туровець.doc
       Протокол 1 від 29_08_2019
            R_1_29_08_2019 зміни до Правил прийому.doc
            R_2_29_08_2019 ОПП і НП СЗ 2019.doc
            R_3_29_08_2019 ОПП і НП 232.doc
            R_4_29_08_2019 ОПП і НП 262 Правоохоронна діяльність.DOC
            R_5_29_08_2019 ОП і НП 072 Фінанси 018.doc
            R_6_29_08_2019 заміщення вакантних посад НПП.doc
            R_7_29_08_2019 доцент Кравчук О.В..doc
            R_8_29_08_2019 Комплексний план виховного процесу.DOC
            R_9_29_08_2019 збірник матеріалів конференції.doc
            R_10_29_08_2019 монографія Синчак ВП.doc
            R_11_29_08_2019 збірник тез конференції.doc
            R_12_29_08_2019_ затв робочих програм.doc

  2018-2019 навчальний рік

  Протокол 10 від 26_03_2018
            R_1_26_03_2018_охорона праці.doc
            R_2_26_03_2018_фінансова діяльність_ХУУП 2017.doc
            R_3_26_03_2018_гуртожиток_студенський та Енеїда.doc
            R_4_26_03_2018_Про_профорієнтаційну роботу.doc
            R_5_26_03_2018_ліцензійна справа Правоохоронна діяльність.doc
            R_6_26_03_2018_ ліцензійна справа Б 051.doc
            R_7_26_03_2018_про Положення ПК ХУУП 2018.doc
            R_8_26_03_2018_про Положення ПК ХУУП програма 2018.doc
            R_9_26_03_2018_уточненн_теми_дис._Щепанський_Е..doc
            R_10_26_03_2018_робочі програми.doc
       Протокол 9 від 14_03_2018
            R_1_14_03_2018__Зміни до проектної групи 051.doc
            R_2_14_03_2018_ОПП та НП_бакалавр_051.doc
            R_3_14_03_2018_Визнані професіонали_Б-051.doc
            R_4_14_03_2018_ОПП і НП Правоохоронна діяльність.doc
            R_5_14_03_2018_Визнання професіоналами Правоохоронна діяльність.doc
       Протокол 8 від 19_02_2018
            R_1_19_02_2018_звіт_спецрада.doc
            R_2_19_02_2018_положення_про_вчену_раду.doc
            R_3_19_02_2018_Зміни_до_Положення_про_рейтинг_НПП_1.doc
            R_4_19_02_2018_Положення_про_планув_і_облік_наук_пед_діяльності.doc
            R_5_19_02_2018_про_підсумки_наукової_роботи_2017_1.doc
            R_6_19_02_2018_про_план_наукової_діяльності_2018.doc
            R_7_19_02_2018_реорганізація_НДЧ.doc
            R_8_19_02_2018_положення_про_НДІ.doc
            R_9_19_02_2018_звіт_екзаменаційних_комісій.doc
            R_10_19_02_2018_присудження_ступеня_Бакалавра_Спеціаліста_Магістра.doc
            R_11_19_02_2018_моніторинг_успішності_1_семестр.doc
            R_12_19_02_2018_проектна_група_Правоохоронна_діяльність.doc
            R_13_19_02_2018_зміни_до_ОПП_081_Право.doc
            R_14_19_02_2018_підвищення_кваліфікації_укр_мова_1.doc
            R_15_19_02_2018_правила_прийому_до_ХУУП_1.doc
            R_16_19_02_2018_докторська_Іванова_Р.1.doc
            R_17_19_02_2018_затвердження_РП.doc
            R_18_19_02_2018_обрання_Копиленка_ОЛ.doc
            R_19_19_02_2018_часопис_УНЗ_2018_1.doc
            R_20_19_02_2018_курс_лекцій_Тополя_ЮО.doc
            R_21_19_02_2018_посібник_Петрушко_А..doc
            R_22_19_02_2018_монографія_Щепанського_Е..doc
            R_23_19_02_2018_план_роботи_ВР.doc
       Протокол 7 від 31_01_2018
            R_1_31_01_2018_Ліміт стипендіатів.doc
            R_2_31_01_2018_програма приватних виконавців.doc
       Протокол 6 від 20_12_2017
            R_1_20_12_2017_переобрання голови вченої ради.doc
       Протокол 4 від 27_11_2017
            R_1_27_11_2017_ліцензійна справа за спеціальністю 293.doc
            R_2_27_11_2017_ОПП_НП_визнані професіонали за спеціальністю 072.doc
            R_3_27_11_2017_затвердження голів ЕК.doc
            R_4_27_11_2017_перейменування кафедри БЖДіФВ.doc
            R_5_27_11_2017_виконання комплексного плану виховного процесу16_17.doc
            R_6_27_11_2017_монографія Панченко СС.doc
            R_7_27_11_2017_монографія Сердечної ІЛ.doc
            R_8_27_11_2017_чисельність КТК 2017.doc
            R_9_27_11_2017_затвердження робочих програм.doc
            R_10_27_11_2017_затвердження теми дис Михайлиці ВІ.doc
       Протокол 3 від 30_10_2017
            R_1_30_10_2017_Присвоєння Почесного Доктора Петришину ОВ.doc
            R_2_30_10_2017_Присвоєння Почесного Доктора Носіку ВВ.doc
            R_3_30_10_2017_Заслужений юрист Гринько СД.doc
            R_4_30_10_2017_Зміни до Положення про рейтинг студентів.doc
            R_5_30_10_2017_проектна група за спеціальністю 293 МП.doc
            R_6_30_10_2017_затв ОПП та НП за спеціальністю 293 МП.doc
            R_7_30_10_2017_визнання професіоналами НПП.doc
            R_8_30_10_2017_проектна група за спеціальністю 072.doc
            R_9_30_10_2017_заміна наукового керівника Тітовій ГО.doc
            R_10_30_10_2017_зміна спеціальностей_уточнення тем дисертацій.doc
            R_11_30_10_2017_тема докторської дис Шевчук ІВ.doc
            R_12_30_10_2017_затв тем дисертацій Цивільне право.doc
            R_13_30_10_2017_затв тем дисертацій Земельне право.doc
            R_14_30_10_2017_затв тем дисертацій Кримінальне право.doc
            R_15_30_10_2017_затв тем дисертацій Адміністративне право.doc
            R_16_30_10_2017_затв тем дисертацій Публічне управління.doc
            R_17_30_10_2017_затв тем дисертацій Статистика.doc
            R_18_30_10_2017_затв робочих програм.doc
       Протокол 1 від 29_08_2017
            R_1_29_08_2017_Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад.doc
            R_2_29_08_2017 збірник тез конференції.doc
            R_3_29_08_2017 монографія Фінансові аспекти.doc
            R_4_29_08_2017 Концепція системи наукової діяльності ХУУП.doc

  2017-2018 навчальний рік

   Протокол 13 від 24_04_2017
            R_1_24_04_2017_Про реалізацію заходів з Стратегії на 2017 ..doc
            R_2_24_04_2017_заміщення вакантних посад.doc
            R_3_24_04_2017_проектна група Соціальне забезпечення.doc
            R_4_24_04_2017_визнання професіоналами соц забезпечення.doc
            R_5_24_04_2017_про стан практики в університеті.doc
            R_6_24_04_2017_конференція статистики.doc
       Протокол 12 від 27_03_2017
            R_1_27_03_2017_Про внесення змін до складу вченої ради.doc
            R_2_27_03_2017_Про реогранізацію відділів юридичного факультету.doc
            R_3_27_03_2017_про внесення змін до правил прийому 2017.doc
            R_4_27_03_2017_інформаціна політика університету.doc
            R_5_27_03_2017_про затвердження професійної програми підвищення кваліфікації.doc
            R_6_27_03_2017_Про затвердження навчальної програми для державних службовців.doc
            R_7_27_03_2017_ про визнання професіоналами _.doc
            R_8_27_03_2017_ про затвердження ліцензійної справи бакалаврат 242-2017.doc
            R_9_27_03_2017_Про внесення змін до навчальних планів.doc
            R_10_27_03_2017_ Про затвердження Професійної програми підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.doc
            R_11_27_03_2017_про затвердження Плисюк Н.М. теми дисертації.doc
            R_12_27_03_2017_ Про затвердження робочих програм.doc
            R_13_27_03_2017_про соціальні стипендії.doc
       Протокол 11 від 22_02_2017
            R_1_22_02_2017_підсумки роботи екзаменаційних комісій.doc
            R_2_22_02_2017_про видачу дипломів.doc
            R_3_22_02_2017_ зміни до правил прийому ХУУП.doc
            R_4_22_02_2017_ моніторинг якості знань студентів.doc
            R_5_22_02_2017_ зміна складу наглядової ради.doc
            R_6_22_02_2017_монографія Куліш Н.С..doc
            R_7_22_02_2017_про затвердження робочих програм.doc
       Протокол 10 від 30_01_2017
            R_1_30_01_2017_наукова робота.doc
            R_2_30_01_2017_план наукової роботи.doc
            R_3_30_01_2017_додаткові платні послуги.doc
            R_4_30_01_2017_опп та нп 232 соц забезпечення.doc
            R_5_30_01_2017_проектна група 232.doc
            R_6_30_01_2017_затв тем дисертацій.doc
            R_7_30_01_2017_затв теми Логіновій НМ.doc
            R_8_30_01_2017_затв робочих програм.doc
       Протокол 9 від 25_01_2017
            R_1_25_01_2017_Положення про рейтинг.doc
            R_2_25_01_2017_Правила призначення стипендій.doc
            R_3_25_01_2017_Ліміт стипендіатів.doc
            R_4_25_01_2017_монографія Буханевича ОМ.doc
            R_5_25_01_2017_склад вченої ради.doc
       Протокол 8 від 18_01_2017
            R_1_18_01_2017_обрання до Національної академії.doc
            R_2_18_01_2017_план роботи вченої ради на ІІ сем.doc
       Протокол 7 від 22_12_2016
            R_1_22_12_2016_Про розгляд конкурсних справ на зам вакантних посад.doc
            R_2_22_12_2016_Про присвоєння звання Почесний Доктор.doc
            R_3_22_12_2016_Про затвердження осв_тньо-профес_йної програми.doc
            R_4_22_12_2016_Про затвердження справи для л_цензування.doc
            R_5_22_12_2016_Про затвердження програми комплексного екзамену.doc
            R_6_22_12_2016_Про затвердження робочих програм.doc
            R_7_22_12_2016_Про зм_ни в склад_ редакц_йної колег_ї.doc
            R_8_22_12_2016_Про уточнення теми дисертац асп_рантц_ Панченко С.doc
            R_9_22_12_2016_Про уточнення теми дисертац асп_рантц_ Майц_ Н.doc
       Протокол 6 від 14_12_2016
            R_1_14_12_2016_Правила прийому.doc
            R_2_14_12_2016_теми дисертацій.doc
            R_3_14_12_2016_склад проектних груп.doc
            R_4_14_12_2016_склад конференції труд колективу.doc
       Протокол 5 від 28_11_2016
            R_1_28_11_16_Про перейменування кафедри.doc
            R_2_28_11_16_Про перейменування в_дд_лу.doc
            R_3_28_11_2016_Про затвердження справ для л_цензування.doc
            R_4_28_11_2016_Про затвердження осв_тньо_наукової програми.doc
            R_5_28_11_2016_Про затвердження гол_в екзаменац_йних ком_с_й.doc
            R_6_28_11_2016_Про затвердження Положення про диплом.doc
            R_7_28_11_2016_Про затвердження робочих програм навчальних дисципл_н.doc
            R_8_28_11_2016_Про рекомендац_ю до друку зб_рника.doc
       Протокол 4 від 31_10_2016
            R_1_31_10_16_Про зм_ни до положенн про осв_т процес.doc
            R_2_31_10_16_Про виконан постанови кму №674.doc
            R_3_31_10_16_Про затв л_ценз_йних справ.doc
            R_4_31_10_16_Про затвердження Положення про призначення стип.doc
            R_5_31_10_16_Про затвердження справ для л_цензування.doc
            R_6_31_10_16_Про рекомендац до друку монограф Хмелевської Н.doc
            R_7_31_10_16_Про рекомендац_ю до друку навчального пос_бника.doc
            R_8_31_10_16_Про рекомендацію до друку навч пос_бника.doc
            R_9_31_10_16_Про затвердження осв_тньо-профес_йної програми.doc
            R_10_31_10_16_Про визнання НПП визнан профес_оналами.doc
       Протокол 3 від 17_10_2016
            R_1_17_10_16_Про наглядову раду.doc
            R_2_17_10_16_Про затв робочих груп.doc
            R_3_17_10_16_Про визнання науково_педагог прац_вник_в проф.doc
            R_4_17_10_16_Про рекомендац Буханевича.doc
            R_5_17_10_16_16_Про рекомендац пос_бника до друку.doc
       Протокол 2 від 27_09_2016
            R_1_27_09_16_П_дсумки роботи екзаменац_йної ком_с_ї.doc
            R_2_27_09_16_Присудження ступеня маг_стра.doc
            R_3_27_09_16_П_дсумки приймальної ком_с_ї.doc
            R_4_27_09_16_Зм_ни до ОПП та нвчальних план_в.doc
            R_5_27_09_16_Зам_щення вакантних посад.doc
            R_6_27_09_16_Поповнення депозиту.doc
            R_7_27_09_16_Комплексний план виховного процесу.doc
            R_8_27_09_16_Уточнення теми дисертац_ї.doc
            R_9_27_09_16_Затвердження робочих програм.doc
            R_10_27_09_16_П_дтримка кандидатури Шоробури _М.doc
            R_11_27_09_16_П_дтримка кандидатури Ващенка КО.doc
            R_12_27_09_16_Матер_али конференц_ї.doc
            R_13_27_09_16_Зм_ни до правил прийому асп_рант_в.doc
       Протокол 1 від 31_08_2016
            R_1_31_08_2016_Про розгляд конкурсних справ на заміщення вакантних посад.doc
            R_2_31_08_2016_Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності.doc
            R_3_31_08_2016_Про затвердження Положення про тендерний комітет.doc
            R_4_31_08_2016_Про рекомендацію до друку номеру третього за 2016 рік часопису Університетські наукові записки
            R_5_31_08_2016_Про рекомендацію до друку монографії Костяшкіна І. О.doc

  2016-2017 навчальний рік

  Протокол 12 від 18_04_2016
            R_1_18_04_2016_Заслужен_юрист_Омельчук.doc
            R_2_18_04_2016_норми часу.doc
            R_3_18_04_2016_НП_ОПП.doc
            R_4_18_04_2016_голова_ЕК_ФУЕ-1.doc
       Протокол 11 від 30_03_2016
            R_1_30_03_2016_Стратегія_ХУУП.doc
            R_2_30_03_2016_депозит_ХУУП.doc
            R_3_30_03_2016_Порядок_конкурс.doc
            R_4_30_03_2016_Практика_ХУУП.doc
            R_5_30_03_2016_Дисер_Нагорна.doc
            R_6_30_03_2016_голова ЕК ЮФ.doc
            R_7_30_03_2016_УНЗ.doc
            R_8_30_03_2016_навч_дисципліни.doc
            R_9_30_03_2016_каб_крим_ім.Колгана.doc
            R_10_30_03_2016_нагородження МОН.doc
       Протокол 10 від 22_02_2016
            R_1_22_02_2016_Звіт_ЕК_ЗФ.doc
            R_2_22_02_2016_Дипломи_ЕК_ЗФ.doc
            R_3_22_02_2016_зимова сесія.doc
            R_4_22_02_2016_Монографія_Рижа.doc
            R_5_22_02_2016_Рекомендація_Костяшкін.doc
       Протокол 9 від 01_02_2016
            R_1_01_02_2016_аспірант_теми_дисер.doc
            R_2_01_02_2016_Звіт_наук_ХУУП.doc
            R_3_01_02_2016_План_наук_ХУУП.doc
            R_4_01_02_2016_навч_програм.doc
            R_5_01_02_2016_Монографія_Саблук.doc
       Протокол 8 від 25_01_2016
            R_1_25_01_2016_підсумки роботи ЕК.doc
            R_2_25_01_2016_присудження ступеня магістра.doc
            R_3_25_01_2016_монографія Анікіна.doc
            R_4_25_01_2016_план роботи вчена рада.doc
            R_5_25_01_2016_рекомендація Синчак.doc
       Протокол 7 від 28_12_2015
            R_1_28_12_2015_ОП_НП_ЮФ_ФУЕ.doc
            R_2_28_12_2015_Перерозподіл_ліц_обсягу.doc
            R_3_28_12_2015_Навч_рограм.doc
            R_4_28_12_2015_Змін_полож_ЕК.doc
            R_5_28_12_2015_Проект_Концепції_ХУУП_2016-2020.doc
       Протокол 6 від 17_12_2015
            R_1_17_12_2015_Захарчук_доцент.doc
            R_2_17_12_2015_Місінкевич_доцент.doc
       Протокол 5 від 09_12_2015
            R_1_09_12_2015_обрання голови вч р.doc
            R_2_09_12_2015_обрання заступника голово вч р.doc
       Протокол 4 від 30_11_2015
            R_0_30_11_2015_склад ВР.doc
            R_1_30_11_2015_Перелік_галузей_спеціальностей.doc
            R_2_30_11_2015_Правила прийому.doc
            R_3_30_11_2015_Положення ПК.doc
            R_4_30_11_2015_Програма енергозбереження.doc
            R_5_30_11_2015_голови ЕК.doc
            R_6_30_11_2015_Конкурс.doc
            R_7_30_11_2015_план_виховний.doc
            R_8_30_11_2015_Полож_арбітражн_керуючі.doc
            R_9_30_11_2015_навч_плани_аспіранті.doc
            R_10_30_11_2015_Бориславська_аспіранти.doc
            R_11_30_11_2015_переривання_аспіранти_Лазарук.doc
            R_12_30_11_2015_навч_програми.doc
            R_14_30_11_2015_УНЗ.doc
       Протокол 3 від 23_11_2015
            R_1_23_11_2015_Конференц_труд.кол.doc
       Протокол 2 від 26_10_2015
            R_1_26_10_2015_Звіт_ПК.doc
            R_2_26_10_2015_Звіт_Гнєздов.doc
            R_3_26_10_2015_Професор_Гринько.doc
            R_4_26_10_2015_Навч_прграми.doc
            R_5_26_10_2015_Перирив_Димінський_здобувач.doc
            R_6_26_10_2015_Монографія_Захарчук.doc
            R_7_26_10_2015_Монографія_Меланчук.doc
            R_8_26_10_2015_1 перерозподіл ліцензов обсяг.doc
       Протокол 1 від 28_09_2015
            R_1_28_09_2015_Склад_ВР.doc
            R_2_28_09_2015_#1 зміни до ЄКТС.doc
            R_3_28_09_2015_Фінанси.doc
            R_4_28_09_2015_МКА-англ.doc
            R_5_28_09_2015_Монографія_самбір.doc
            R_6_28_09_2015_Монографія_Ковальов.doc
            R_7_28_09_2015_навч_програм.doc
            R_8_28_09_2015_Конференц_Синчак.doc

  2015-2016 навчальний рік

  Протокол 13 від 08_07_2015
            R_1_08_07_2015_ЕК_держ_служба.doc
            R_2_08_07_2015_держ_служба_дипломи.doc
            R_3_08_07_2015_зміни_правила прийому.doc
            R_4_08_07_2015_словник_латинь_РПП.doc
            R_5_08_07_2015_посібник_Терещенко.doc
            R_6_08_07_2015_посібник_TEMPUS.doc
       Протокол 12 від 22_06_2015
            R_1_22_06_2015_Звіти_ЕК.doc
            R_2_22_06_2015_дипломи_ЮФ.doc
            R_3_22_06_2015_димлом_ЗФ.doc
            R_4_22_06_2015_димлом_ФУЄ.doc
            R_5_22_06_2015_Омельчук_НАУ.doc
            R_6_22_06_2015_підсумки_конференції.doc
            R_7_22_06_2015_конкурс.doc
            R_8_22_06_2015_Кулинич_професор.doc
            R_9_22_06_2015_Тлумачн_словник.doc
            R_10_22_06_2015_редколегія_УНЗ.doc
            R_11_22_06_2015_УНЗ.doc
            R_12_22_06_2015_план_ВР.doc
            R_13_22_06_2015_Положення_представники.doc
       Протокол 11 від 15_06_2015
            R_1_15_06_2015_полож_орг_ком_вибори.doc
            R_2_15_06_2015_полож_виборч_ком_вибори.doc
            R_3_15_06_2015_чисельність_вибори_ректора.doc
            R_4_15_06_2015_зміни_правила прийому.doc
            R_5_15_06_2015_Наказ_МОН_шкала_норм_часу.doc
       Протокол 10 від 27_04_2015
            R_1_27_04_2015_склад_ВР.doc
            R_2_27_04_2015_наказ_МОН_навч_15-16.doc
            R_3_27_04_2015_ліценз_акредитац.doc
            R_4_27_04_2015_НП_перепідготовка_ЗФ.doc
            R_5_27_04_2015_доцент_Грушкевич.doc
            R_6_27_04_2015_доцент_Михайлова.doc
            R_7_27_04_2015_теми_дис_філософ_пр.doc
            R_8_27_04_2015_навч_прог.doc
            R_9 27_04_2015_перерив_Антонюк.doc
            R_10_27_04_2015_статистика_конференц.doc
            R_11_27_04_2015_правила прийому_аспірантура.doc
            R_12_27_04_2015_програми екзаменів.doc
            R_13_27_04_2015 уточнення теми Оксанюк.doc
            R_14_27_04_2015 затвердження голови.doc
            Рішення ВР.Про н-з МОН 26.01.2015 _ 47.doc
       Протокол 9 від 30_03_2015
            R_1_30_03_2015_делегат_Нагнибіда.doc
            R_2_30_03_2015_кандидат_Нагнибіда.doc
            R_3_30_03_2015_полож_каф_МЄП.doc
            R_4_30_03_2015_голова_ЕК.doc
            R_5_30_03_2015_зміни_6.030401.doc
            R_6_30_03_2015_зміни_7.03040101.doc
            R_7_30_03_2015_УНЗ-1.doc
       Протокол 8 від 06_03_2015
            R_1_06_03_2015_присудження ступеня бакалавра.doc
            R_2_06_03_2015_доцент Тараненко.doc
            R_3_06_03_2015_доцент Туровець.doc
            R_4_06_03_2015_професор Омельчук.doc
            R_5_06_03_2015_пит_конф_труд_кол.doc
       Протокол 7 від 26_02_2015
            R_1_26_02_2015_Звіт_ЕК_ЗФ.doc
            R_2_26_02_2015_видача_дипломів_ЕК_ЗФ.doc
            R_3_26_02_2015_фінзвіт_бюджет.doc
            R_4_26_02_2015_зимова сесія.doc
            R_5_26_02_2015_ОП_НП_магістр_адмін.doc
            R_6_26_02_2015_ОП_НП_бакалавр_менеджмент.doc
            R_7_26_02_2015_ОП_НП_магістр_цив.пр.doc
            R_8_26_02_2015_ОП_НП_магістр_темпус.doc
            R_9_26_02_2015_ОП_НП_бакалавр_пр_ох.doc
            R_10_26_02_2015_навч_програми.doc
            R_11_26_02_2015_теми_дис_Посикалюк_Димінська.doc
            R_12_26_02_2015_теми_дис.doc
            R_13_26_02_2015_перерив_асп_Лисенко.doc
            R_14_26_02_2015_перерив_асп_Балтак.doc
            R_15_26_02_2015_Полож_орг_ком_конференц_труд.doc
            R_16_26_02_2015_Полож_вибор_ВР.doc
            R_17_26_02_2015_вибори_ВР.doc
            R_18_26_02_2015_каф_МЄП.doc
            R_19_26_02_2015_НП_М_ЗФ.doc
       Протокол 6 від 23_01_2015
            R_1_23_01_2015_Звіт_наук.doc
            R_2_23_01_2015_План_наук.doc
            R_3_23_01_2015_ЕК_магістр_адмінменеджмент.doc
            R_4_23_01_2015_видача_дипломів_магістр_ФУЕ.doc
            R_5_23_01_2015_ОПП_НП_бакалавр_право.doc
            R_6_23_01_2015_ОПП_НП_магістр_право.doc
            R_7_23_01_2015_ОПП_арбітражн_керуючий.doc
            R_8_23_01_2015_ОПП_НП_спеціаліст_менеджмент.doc
            R_9_23_01_2015_ОПП_НП_магістр_менеджмент.doc
            R_10_23_01_2015_ОПП_НП_магістр_адмін_менеджмент.doc
            R_11_23_01_2015_доцент_димінська.doc
            R_12_23_01_2015_НП_спеціаліст_право.doc
            R_13_23_01_2015_НП_перепідготовка_право.doc
            R_14_23_01_2015_Концепція_міжнародне_право.doc
            R_15_23_01_2015_ОПП_НП_міжнародне_право.doc
            R_16_23_01_2015_тема_дис_Приданникова.doc
            R_17_23_01_2015_навч_програми_дисц.doc
            R_18_23_01_2015_дозвіл_аспірант.doc
            R_19_23_01_2015_заміна_керівників_аспірант.doc
            R_20_23_01_2015_тема_Майстр.doc
            R_21_23_01_2015_План_ВР.doc
            R_22_23_01_2015_переривання навчання Данів.doc
            R_23_23_01_2015_уточнення теми Лічман.doc
       Протокол 5 від 22_12_2014
            R_1_22_12_2014_Статут_ХУУП.doc
            R_2_22_12_2014_Структура_ХУУП.doc
            R_3_22_12_2014_Зміни_ЄКТС.doc
            R_4_22_12_2014_Колдоговір.doc
            R_5_22_12_2014_Правила_труд_розпорядку.doc
            R_6_22_12_2014_Полож_труд_спори.doc
            R_7_22_12_2014_доцент_Денищик.doc
            R_8_22_12_2014_Ліценз_спава_адвокатів.doc
            R_9_22_12_2014_Ліценз_підвищ_кваліфікац.doc
            R_10_22_12_2014_Ліценз_вступ_ВНЗ.doc
            R_11_22_12_2014_Концепція_магістр_Менеджмент і адміністрування.doc
            R_12_22_12_2014_Полож_наук_товариство.doc
            R_13_22_12_2014_Проф-квал_вимоги.doc
            R_14_22_12_2014_Голова_ЕК_Продан.doc
            R_15_22_12_2014_Зміни_правила_прийому.doc
            R_16_22_12_2014_теми_дисер.doc
            R_17_22_12_2014_монографія_АЛМісінкевич.doc
            R_18_22_12_2014_монографія_Плисюк.doc
            R_19_22_12_2014_посібник_Нікіфорова.doc
            R_20_22_12_2014_УНЗ.doc
            R_21_22_12_2014_ про схвалення Концепції 2015 _ 2020 рр..doc
            R_21_Концепція Місінкевич.doc
       Протокол 4 від 27_11_2014
            R_1_27_11_2014_План_заходів_ЗУ ВО-1.doc
            R_2_27_11_2014_Концепція_підготовка до ВНЗ.doc
            R_3_27_11_2014_навч_план_вступ_внз.doc
            R_4_27_11_2014_правила_вступ.doc
            R_5_27_11_2014_конкурс.doc
            R_6_27_11_2014_білоусов_професор.doc
            R_7_27_11_2014_положення ДЕК.doc
            R_8_27_11_2014_Голова ДЕК.doc
            R_9_27_11_2014_аспірант_25.00.02.doc
            R_10_27_11_2014_тема_дис_Хавронюк.doc
            R_11_27_11_2014_концепція_кваліфікац_адвокатів.doc
            R_12_27_11_2014_програма_навч_план_кваліфікац_адвокатів.doc
            R_13_27_11_2014 додаткові програми.doc
       Протокол 3 від 27_10_2014
            R_1_27_10_2014_дозвіл керівників аспірантура.doc
            R_2_27_10_2014_навч_план_12_00_12.doc
            R_3_27_10_2014_гринько-св-володимир.doc
            R_4_27_10_2014 Войтюк.doc
            R_5_27_10_2014_посібник_Омельчук.doc
       Протокол 2 від 29_09_2014
            R_1_29_09_2014_склад ВР.doc
            R_2_29_09_2014_Звіт_ПК.doc
            R_3_29_09_2014_Звіт_ДЕК.doc
            R_4_29_09_2014_План_орг_виховн.doc
            R_5_29_09_2014_монограф_ковальська.doc
            R_6_29_09_2014_методички.doc
            R_7_29_09_2014_УНЗ.doc
            R_8_29_09_2014_Графік_ЮФ.doc
            R_9 29_09_2014 аспірантура.doc
       Протокол 1 від 02_09_2014
            R_1_2_09_2014_завдання ХУУП.doc
            R_2_2_09_2014_літня_сесія.doc
            R_3_2_09_2014_зміни навч план.doc
            R_4_2_09_2014_благодійна допомога.doc
            R_5_2_09_2014_План_аспірант_статистика.doc
            R_6_2_09_2014_теми_дисер.doc

  New accordion content