Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інформація про вступ до аспірантури та докторантури


Шановні колеги!
ХУУП імені Леоніда Юзькова оголошує у 2024 р. прийом до аспірантури та докторантури на підготовку: 
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання за спеціальностями:
051 Економіка;
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 
081 Право;
281 Публічне управління та адміністрування;
здобувачів наукового ступеня доктора наук за денною формою навчання за науковими спеціальностями:
12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
12.00.12 «Філософія права»;
25.00.02 «Механізми державного управління»;
25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку».


Правила прийому в аспірантуру та докторантуру ХУУП імені Леоніда Юзькова в 2024 році  зі змінами 27.06.2024 року


Інформація про вступ до аспірантури

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 281 Публічне управління та адміністрування приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю 081 Право та 293 Міжнародне право.

Програма підготовки передбачає:
1) навчання за індивідуальними планами;
2) висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій; 
3) використання наукової бази університету;
4) забезпечення науковою та навчально-методичною літературою;
5) публікацію наукових досліджень у часописі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки». 
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи (за рішенням приймальної комісії дистанційно на офіційну електронну адресу pk [at] univer.km.ua)
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
- екзаменаційний листок ЄВІ 2023 або 2024 років;
- військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
- документ (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Документи, необхідні для вступу в аспірантуру:

- особистий листок з обліку кадрів;

- копію документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
- копію екзаменаційного листка ЄВІ 2023 або 2024 років;
- дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
- копії опублікованих дослідницьких досягнень (наукових праць) за спеціальністю (за наявності);
- копію паспорта громадянина України для виїзду закордон (за наявності).


ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ


ПРЕДМЕТНІ КОМІСІЇ для проведення вступних випробувань при вступі у 2024 році на перший рік навчання в ХУУП  імені Леоніда Юзькова


Програми  вступних випробувань

ПРОГРАМА вступного випробування з економіки у формі екзамену за письмовими тестовими технологіями для вступників на основі НРК7, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка «Доктор філософії з економіки» за денною і заочною формою навчання

ПРОГРАМА вступного випробування з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у формі екзамену за письмовими тестовими технологіями для абітурієнтів, які вступають на базі ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок «Доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку» за денною і заочною формою навчання

ПРОГРАМА підготовки до вступного випробування з права у формі екзамену за письмовими тестовими технологіями для вступників на основі НРК7, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право за денною і заочною формою навчання

ПРОГРАМА вступного випробування з публічного управління та адміністрування у формі екзамену за письмовими тестовими технологіями для вступників на основі НРК7, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування «Доктор філософії з публічного управління та адміністрування» за денною і заочною формою навчання

Програма вступного випробуванняз іноземної мови для навчання за освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії зі спеціальностей 051 «Економіка»; 081 «Право»; 281 «Публічне управління та адміністрування» 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», за денною і заочною формою навчання

ПРОГРАМА вступного випробування у формі співбесіди з основ наукових досліджень для вступників на основі НРК7, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для навчання за освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії зі спеціальностей 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування за денною і заочною формою навчання


Вартість навчання в аспірантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання одного аспіранта контрактної форми за спеціальностями 2024 рік вступу*

Розмір плати за весь строк навчання

1 рік навчання

2 рік навчання

3 рік навчання

4 рік навчання

Денна форма

051

Економіка

42 300

42 300

42 300

42 300

169 200

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

42 300

42 300

42 300

42 300

169 200

081

Право

44 500

44 500

44 500

44 500

178 000

281

Публічне управління та адміністрування

42 300

42 300

42 300

42 300

169 200

Заочна форма

051

Економіка

39 500

39 500

39 500

39 500

158 000

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

39 500

39 500

39 500

39 500

158 000

081

Право

41 700

41 700

41 700

41 700

166 800

281

Публічне управління та адміністрування

39 500

39 500

39 500

39 500

158 000

Строки прийому заяв і документів,
проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

 

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Початок прийому  заяв та документів

15.04.2024

19.08.2024

11.11.2024

Закінчення     прийому         заяв та документів

24.04.2024

26.08.2024

21.11.2024

Строки проведення Університетом вступних випробувань

26.04.2024–29.04.2024

28.08.2024–31.08.2024

22.11.2024–27.11.2024

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та списку рекомендованих до зарахування

не пізніше

30.04.2024

не пізніше

01.09.2024

не пізніше

28.11.2024

Терміни зарахування вступників

не пізніше

01.05.2024

не пізніше

02.09.2024

не пізніше

29.11.2024


Інформація про вступ до докторантури

Для підготовки в докторантурі до Університету вступають особи, які мають ступінь доктора філософії (науковий ступінь кандидата наук), наукові досягнення, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації (наукової доповіді), та не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН, що відповідають вимогам, встановленим МОН, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень.

Для вступу до докторантури вступник особисто подає до відділу аспірантури та докторантури такі документи: 

1) заяву про вступ до докторантури;
- копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
- особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 3х4);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення
військовозобов’язаного);
- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності);
- список та копії наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді);
- розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану науково-педагогічним або науковим
працівником, який має трудові відносини із Університетом, науковий ступінь доктора наук та необхідну
наукову кваліфікацію, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
- інші документи, які підтверджують наукові здобутки вступника.
 

Вартість навчання в докторантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання докторанта контрактної форми за спеціальностями 2024 р. вступу

Розмір плати за весь період навчання

1 рік підготовки

2 рік підготовки

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

12.00.12 «Філософія права»

46 000

46 000

92 000

25.00.02 «Механізми державного управління»

25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»

46 000

46 000

92 000

051 Економіка 46 000 46 000 92 000

Строки прийому заяв та документів для підготовки в докторантурі

Етапи вступу до докторантури

Терміни

 

1 етап

2 етап

3 етап

Приймання заяв та документів для вступу до докторантури

15.04.2024 – 25.04.2024

03.06.2024 – 30.07.2023

02.09.2024 – 20.09.2024

Розгляд поданих документів

26.04.2024 – 27.05.2024

31.07.2023 - 28.08.2023

23.09.2024 – 22.10.2024

Затвердження вченою радою Університету рекомендацій кафедр

28.05.2024 – 31.05.2024

29.08.2023 – 30.08.2023

23.10.2024 – 31.10.2024

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 31.05.2024

Не пізніше 31.08.2024

Не пізніше 31.10.2024


РОЗКЛАД проведення консультацій та вступних випробувань до аспірантури