Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Увага!
Новий сайт університету працює у тестовому режимі. Проводиться наповнення та перенесення контенту зі старої версії. 

Перехід на стару версію сайту за посиланням >>

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Аспірантура за спеціальностями:
051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право
Докторантура за спеціальностями:
281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури і докторантури

Шановні колеги!
ХУУП імені Леоніда Юзькова оголошує у 2021 р. прийом до аспірантури та докторантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання за спеціальностями: 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право та доктора наук за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право.
До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.
Програма підготовки передбачає:
1.    навчання за індивідуальними планами;
2.    висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій;
3.    використання наукової бази університету;
4.    забезпечення науковою та навчально-методичною літературою;
5.    публікацію наукових досліджень у часописі Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».
Документи, необхідні для вступу в аспірантуру:
Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна , заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити, а також наукового керівника.
До заяви подаються такі документи:
1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта); 
2. Копія довідки про ідентифікаційний код; 
3. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання); 
4.  Особовий листок з обліку кадрів, 2 кольорові фотокартки (розміром 3 х 4 см); 
5. Наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (подається в разі відсутності публікацій за обраною спеціальністю);
6.  Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми)*; 
7.  Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу)*; 
8.   Посвідчення про складені кандидатські іспити* (* за наявності).
Заяву в паперовій формі; паспорт; військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього вступник подає особисто до приймальної комісії.
Документи, необхідні для вступу до докторантури:
1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);
2. Заява на ім’я ректора;
3. Копія диплому кандидата наук;
4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу, із згодою бути науковим консультантом в разі  його вступу до докторантури.
Умови та строки вступу до аспірантури та докторантури
Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької) в обсязі програм вищих навчальних закладів. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних іспитів та їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. Право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою університету, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів. 
Підготовку в аспірантурі та докторантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.

Етапи подачі документів для вступу в аспірантуру

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

5 серпня 2021р.

І етап

ІІ етап

5 серпня 2021 р

15 вересня 2021р.

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2021р.

23 серпня 2021 р.

20 вересня 2021р.

Строки проведення Університетом вступних випробувань

26-29 серпня 2021р.

26-29 серпня 2021 р.

21-26 вересня 2021р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та списку рекомендованих до зарахування

не пізніше 30 серпня 2021р.

не пізніше 30 серпня 2021 р.

27 вересня 2021р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 31 серпня 2021р.

не пізніше 31 серпня 2021 р.

не пізніше 30 вересня 2021р.

Підготовка в аспірантурі до  4-х  років, в докторантурі до 2-х років.

Вартість навчання (станом на 2020-2021 навчальний рік)

№ з/п

Спеціальність

Форма навчання

Денна

Заочна

1

051 Економіка

21000

19000

2

072 Фінанси, банківська справа та страхування

21000

19000

3

281 Публічне управління та адміністрування

21000

19000

4

081 Право

23000

21000

Вартість навчання в докторантурі

1

281 Публічне управління та адміністрування

24000

2

081 Право

25000

 

Етапи вступу до докторантури

Терміни

1 етап

2 етап

Приймання заяв та документів для вступу до докторантури

03.05.2021-20.05.2021

14.10.2021 – 8.11.2021

Розгляд поданих документів

21.05.2021-

21.06.2021

11.11.2021 – 6.12.2021

Затвердження Вченою радою Університету рекомендацій кафедр

24-30.06.2021

26.12.2021

Зарахування вступників

01.07.2021

27.12.2021