Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Галузі знань, спеціальності та ОПП

 

Стандарти вищої освіти

Стандарти вищої освіти (перелік)

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Бакалавр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 «Гуманітарні науки»  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 «Філологія»

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень (назва рівня СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Бакалавр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  03 «Гуманітарні науки»  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 «Філологія»

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень  СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Бакалавр   ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 Управління і адміністрування  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Другий (магістерський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Магістр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 Управління і адміністрування СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 Фінанси, банківська справа та страхування

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Бакалавр   ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 Управління і адміністрування СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 – Менеджмент

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 24 Сфера обслуговування СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 Туризм

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «бакалавр» ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 «Публічне управління та адміністрування» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «281 Публічне управління та адміністрування»

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «магістр» ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 «Публічне управління та адміністрування» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «Публічне управління та адміністрування»

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ  РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський)  СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ  РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий (магістерський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Магістр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 26 Цивільна безпека СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 262 Правоохоронна діяльність

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський)‘ (назва рівня вищої о світи) СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр  (назва ступеня вищої освіти) ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 23 Соціальна робота (шифр та назва галузі знань) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 232 Соціальне забезпечення 

Газузі знань

Галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

Чинний Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Університет здійснює підготовку фахівців за такими галузями знань:

03 Гуманітарні науки

07  Управ­ління та адмініст­рування

08  Право

23  Соціальна робота

24  Сфера обслуговування

28  Публічне управоління та адміністрування

29  Міжнародні відносини

Спеціальності

Спеціальність — комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

035.041 Філологія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

 232 Соціальне забезпечення

242 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

293 Міжнародне право

Освітні програми

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Факультет управління та економіки

Освітній рівень Бакалавр:
1. Освітньо-професійна програма «Бакалавр менеджменту»
2. Освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»
3. Освітньо-професійна програма «Бакалавр туризму»
4. Освітньо-професійна програма «Бакалавр публічного управління та адміністрування»
5. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР ФІЛОЛОГІЇ. ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО, ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА)» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань 03 Гуманітарні науки Кваліфікація: бакалавр з філології

Освітній рівень Магістр:
1. Освітньо-професійна програма «Магістр бізнес-менеджменту»
2. Освітньо-професійна програма «Магістр менеджменту. Організація та управління охороною здоров’я»
3. Освітньо-професійна програма «Магістр фінансів, банківської справи та страхування»

4. Освітньо-професійна програма «Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве самоврядування»

5. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР МЕНЕДЖМЕНТУ» («MASTER OF MANAGEMENT») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації

Юридичний факультет

Освітній рівень Бакалавр:
1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР ПРАВА» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право (в новій редакції)

2. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР МІЖНАРОДНОГО ПРАВА» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

3. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 1 курс

4. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота 2 курс

5. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення  галузі знань 23 Соціальна робота 3-4 курс

Освітній рівень Магістр:
1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ПРАВА» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право (у новій редакції)

2. Освітньо-професійна програма «Магістр правоохоронної діяльності»

Факультет публічного управління

Освітній рівень Бакалавр:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота_2022_1 курс

Освітньо-професійна програма_232_Соціальне забезпечення_бакалавр_2021_2 курс

Освітньо-професійня програма «Бакалавр туризму» за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування

Освітній рівень Магістр:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.  ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування з територіального управління та місцевого самоврядування