Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Галузі знань, спеціальності та ОПП

 

Газузі знань

Галузі знань

Галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

Чинний Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Університет здійснює підготовку фахівців за такими галузями знань:

07  Управ­ління та адмініст­рування

08  Право

23  Соціальна робота

24  Сфера обслуговування

28  Публічне управоління та адміністрування

29  Міжнародні відносини

Спеціальності

Спеціальність — комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

 232 Соціальне забезпечення

242 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

293 Міжнародне право

Освітні програми

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Факультет управління та економіки

Освітній рівень Бакалавр:
1. Освітньо-професійна програма «Бакалавр менеджменту»
2. Освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»
3. Освітньо-професійна програма «Бакалавр туризму»

4. Освітньо-професійна програма «Бакалавр публічного управління та адміністрування»

Освітній рівень Магістр:
1. Освітньо-професійна програма «Магістр бізнес-менеджменту»
2. Освітньо-професійна програма «Магістр менеджменту. Організація та управління охороною здоров’я»
3. Освітньо-професійна програма «Магістр фінансів, банківської справи та страхування»

4. Освітньо-професійна програма «Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве самоврядування»

Освітньо-науковий рівень Доктор філософії:
1.  Освітньо-наукова програма «Доктор філософії з публічного управління та адміністрування»
2.  Освітньо-наукова програма «Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування»

3.  Освітньо-наукова програма «Доктор філософії з економіки»

Юридичний факультет

Освітній рівень Бакалавр:
1. Освітньо-професійна програма «Бакалавр права»

2. Освітньо-професійна програма «Бакалавр міжнародного права»

3. Освітньо-професійна програма «Бакалавр соціального забезпечення»

Освітній рівень Магістр:
1. Освітньо-професійна програма «Магістр права»

2. Освітньо-професійна програма «Магістр правоохоронної діяльності»

Освітньо-науковий рівень Доктор філософії:

1. Освітньо-наукова програма «Доктор філософії з права»