Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Практики і перспективи провадження Внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті


Якість української вищої освіти - новини України 

Якість вищої освіти – це наскрізний пріоритет та ціль реалізації Стратегії розвитку Університету 2021 – 2025 рр.

Задля ефективного впровадження заходів забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти та сприяння поширенню цінностей європейського освітнього простору наказом ректора Університету від 08.07.2016 року №363/16 уведено в дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ХУУП.

Науково-педагогічні працівники Університету прагнуть до підвищення рівня якості Освітніх програм, свідченням чого є визнання затребуваності співробітників Університету як експертів з якості вищої освіти. Представники університетської спільноти активно долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Основні механізми дієвого забезпечення якості освітніх послуг передбачають:

− аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти;
− здійснення моніторингу  періодичності перегляду освітніх програм;
− організацію щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Університету та забезпечення оприлюднення результатів рейтингу на офіційному сайті, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб;
− аналіз стану інформаційних систем для підвищення ефективності для управління освітнім процесом;
− участь у моніторингу забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
− організація забезпечення прозорості освітньої діяльності Університету та оприлюднення інформації щодо її результатів;
− сприяння роботі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти тощо;
− перспективне та поточне планування заходів, спрямованих на вдосконалення освітньої діяльності Університету;
− координацію роботи структурних підрозділів Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності;
− проведення опитувань студентів, науково-педагогічних працівників,  роботодавців щодо якості освіти, організації освітнього процесу, викладання, освітніх програм, змісту та організації навчання, ресурсного забезпечення тощо;
− надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань здобувачів вищої освіти з якості організації освітнього процесу;
-  надання консультативної та методичної допомоги з питань якості освіти суб’єктам освітнього процесу;
− підготовка матеріалів на засідання вченої ради, методичної ради Університету та оприлюднення узагальнених даних щодо результатів моніторингових досліджень якості вищої освіти на офіційному сайті Університету;
− підготовка на підставі моніторингових досліджень пропозицій,  рекомендацій, проектів нормативних документів щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності;
− інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Університету через інформаційні ресурси;
− розробку рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні;
− внесення пропозицій щодо усунення негативних та поширення позитивних тенденцій  у роботі структурних підрозділів тощо.

Основні документи

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО МОНІТОРИНГУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ДРУГОМУ СЕМЕСТРІ 2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Наказ ХУУП від 08 липня 2016 року №363/16 "Про уведення в дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права"

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти 

Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

План затвердження і перегляду освітніх програм


Рейтинг  НПП ХУУП імені Леоніда Юзькова за результатами здійснення науково-педагогічної діяльності  у 2020–2021 навчальному році

Рейтинг науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за результатами здійснення науковопедагогічної діяльності у 2020– 2021 навчальному році

Методичні рекомендації для експерта Національного агенства забезпечення якості вищої освіти

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми