Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

Наукова тема кафедри – «Правове забезпечення розбудови сталої демократії в контексті взаємодії національного, європейського та міжнародних правопорядків»
Загалом науково-педагогічними працівниками кафедри було написано понад 200 наукових праць. З них опубліковано 19 монографій (одноособові та колективні), 12 підручників, навчальних посібників, збірників законодавства, понад 100 наукових статей у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях.
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь більше, ніж у 50 міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах та інших наукових заходах, за результатами яких були опубліковані наукові тези.

Монографії

1.   Білоусов Ю. В., Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача:  у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу: монографія К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2010. 239 с.
2.   Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько; заг. ред. С. Д. Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. 258 с.
3.   Іванова Р.Ю. Конституційна економіка як механізм організації правової демократичної держави : монографія. К. : Ін Юре, 2017. 184 с.
4.   Рущишин Н.М., Костак З.Р., Іванова Р.Ю. Фінансова безпека держави: теоретичні аспекти та оцінка її сучасного стану. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні : колективна монографія / за заг. Ред. О.Л. Гальцової. Запоріжжя : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. C. 84-108.
5. Ivanova R. Leagal framework for European economic integration. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. p. 301-310.
6. Ivanova R. Yu. Legal regulationof international currency relations through the prism of inetrnational organizations. Theoretical and Practical Machanisms of Development of Legal Science at the Beggining of the Third Millenium : collective monograph / compiled by David Gugava. Tbilisi, Georgia, 2018. p. 162-179.
7. Ivanova R. The Economic Essence of the Financial Security of the State and Its Place in the System of Economic Security. State security of contemporary world : collective monography / Redakcja naukowa Olga Wasiuta, Janusz Falecki, Danuta Kaźmierczak. Kraków, 2019. p. 181-191.
8. Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві: Монографія. / [наук. редактор С. Д. Гринько]. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 236 с.
9. Лозінська С. В. Становище жінки в Стародавній Греції та в Римі: окремі порівняльно-правові аспекти / С. В. Лозінська // Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько  [та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. 390 с.  С. 32-51.
10. Лозінська С.В. Античний заповіт як підстава спадкування у Давньоримській державі. Спадкове право: проблеми теорії та практики : монографія / Ю. В. Білоусов, В. А. Ватрас [та ін.] / наук. ред. C. Д. Гринько. Хмельницький : Вид-во ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. 306 с.
11. Черняк О. Ю. Питання адаптації законодавства України про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу. Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : [монограф.] / за заг. ред О. Д. Крупчана. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. С. 20–39.
12. Черняк О. Ю. Правове регулювання захисту прав споживачів як наднаціонального інституту цивільного права Європи. Проблеми систематизації приватного права України та Європи : [монограф.] / за ред. Ю. В. Білоусова. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. С. 169–185.
13. Черняк О.Ю. Нове бачення зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), у структурі сучасної кодифікації цивільного законодавства України. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів : колективна монографія / О. І. Виговський, Н.Ю. Голубєва, С.Д. Гринько та ін.; за ред. проф. Довгерта А.С. І проф. Харитонова Є.О. Одеса: видавничий дім «Гельметика», 2020. С. 529-547.
14. Кожевникова В.О. Іноземні шлюби українських громадян: проблематика укладення та визнання: монографія Харків юридичний, 2013. 184 с.
15. Кожевникова В.О. Теоретико-методологічні засади обмеження особистих немайнових та майнових прав суб’єктів сімейних відносин: моногр. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 512 с.
16. Кожевникова В.О. Обмеження прав суб’єктів сімейних відносин: проблеми теорії та практики: моногр. Київ: «Комп’ютерний дизайн», 2019. 520 с.
17. Кожевникова В.О. Ограничение оборотоспособности объектов гражданских прав. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав :моногр. / под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Х. : Право, 2015. С.141- 152
18. Кожевникова В.О. Місце обмежень прав суб’єктів у механізмі правового регулювання сімейних відносин. Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: моногафія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. К.: Талком, 2020. 281-303 с.
19. Кожевникова В.О. Законодавчі обмеження майнових прав суб’єктів сімейних відносин. Проблеми сучасного сімейного права. Проблеми сучасного сімейного права: моногр. / за каук. ред. док. юрид. наук І. С. Лукасевич-Крутник. Тернопіль ЗУНУ, 2020. 47-75 с.

Підручники та навчальні посібники

1. Гармонизация договорного права / Белоусов Ю.В., Бек Ю.Б., Дыминская Е.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 268 с.
2. Корпоративное право / Венедиктова И. В., Гнидченко Г. Г., Кагановская Т. Е. и др. ; под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 252 с.
3. Международные коммерческие сделки / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е.Р., Кирвель И.Ю. и др. ; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенка, В.И. Нагнибеды. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 524 с.
4. Міжнародний комерційний арбітраж / За ред. У. Гелльманна, В. Коссака. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 204 с.
5. Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.
6. The EU Acquis on Intellectual Property Law / comp. O.Cherniak, M.Stefanchuk. K. : ARTEK, 2019. 536 p.
7. Бліхар М. М., Омельчук О.М., Черняк О.Ю. Міжнародне економічне право. Загальна частина : підручник. Хмельницький :  Видавництво ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2020. 212 с.
8. Бліхар М. М., Омельчук О. М., Черняк О. Ю. Міжнародне економічне право. Особлива частина : підручник. Хмельницький : Видавництво ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. 281 с.
9. Димінська О.Ю. Агентские и дистрибьюторские соглашения в международном коммерческом обороте. Международные коммерческие сделки / Под ред. У. Хелльманна, С. Балашенка, В. Нагнибеды. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. Глава 6. С. 291–338.
10. Кожевникова В.О. Глава 10 «Майнові права та обов’язки батьків та дітей» (параграф 1-4 ). Сімейне право : підруч. ; за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко ; МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2016. 512 с. С. 313–326.
11. Кожевникова В.О. Глава 8 «Договір простого товариства». Цивільне право України : у 2 ч. Ч. 2 : навч. посіб. для підготовки до державного іспиту ; за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В. А. Кройтора та канд. юрид. наук, доц. О. Є. Кухарєва. Х. : Диса плюс, 2015. С.249-263.
12. Кожевникова В.О. Велика українська юридична енциклопедія : у 20т.- Харків : Право, 2016-Т.12 Сімейне право/ редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. Юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2021. 480 с.

Дисертації, захищені науково-педагогічними працівниками

1. Лозінська С. В. Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України: дис. канд. юридичних наук : 12.00.10 /  Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001.
2. Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Дис. канд. юридичних наук: 12.00.03 / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011.
3. Іванова Р. Ю. Конституційна економіка як механізм організації правової та демократичної держави : Дис. канд. юридичних наук: 12.00.02 / Ужгородський національний університет, 2015.
4. Романюк В. А. «Позовна давність в цивільному праві» : Дис. канд. юридичних наук : 12.00.03 / Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2015.
5. Іваницький А. М. Захист права власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини: дис. … доктор філософії : 081. Хмельницький, 2021. 274 с.
6. Кірик А. Ю. Гарантії прав спадкоємців при спадкуванні за заповітом: дис. ... доктор філософії. Хмельницький, 2021. 240 с.
7. Кожевникова В.О. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у державах Європейського Союзу та їх визнання в Україні: дис. к.ю.н. за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. 
8. Кожевникова В.О. Науково-теоретичні засади обмеження прав суб'єктів сімейних відносин: дис. д.ю.н. за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Тернопільський національний економічний університет, 2019.

Дисертаційні дослідження, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:
1. Черняк О. Ю. «Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу» (12.00.11).
2. Іванова Р.Ю. «Міжнародні організації як суб’єкти фінансових правовідносин в Україні» (12.00.07).

Світлана Володимирівна Лозінська

1.    Лозінська С. В. Правове положення дітей у Стародавньому Римі [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. Вип. 23. Одеса: Юрид. лра, 2004. С. 95-98.
2.    Стефанчук Р.О.,Чорнобривий М.П., Лозінська С.В. Правові аспекти евтаназії: pro et contra: (філософсько-правовий аспект) [Текст] / Р. О. Стефанчук, М. П. Чорнобривий, С. В. Лозінська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4(12). С. 718.
3.    Лозінська С. В. До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект [Текст] /С. В. Лозінська // Університетські наукові записки. 2007. Вип. 1 (21). С. 232-239.
4.    Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н.І. Політико-правове врегулювання конфліктів у міжнародних організаціях [Текст] / С. В. Лозінська, Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. 2007. Вип. 2 (22), С. 404-409.
5.    Лозінська С. В. Історичний та духовний виміри європейських інтеграційних процесів [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення. Зб. наук. пр./ За заг. ред. В.М.Олуйка. Хмельницький: Видво Хмельницького університету управління та права, 2008. Част.1. С.272-275.
6.    Лозінська С. В., Бись О.С. Порівняльно-правові аспекти розвитку церковних відносин в практиці державотворення Київської Русі та Російської держави (ХІV XVIII ст.ст.) [Текст] /С.В.Лозінська, О.С.Бись // Університетські наукові записки. 2009. Вип. 2. С.13-19.
7.    Лозінська С. В. Політичні аспекти європейської інтеграції періоду «холодної війни» [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнар. наук. конфер. «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 1314 листопада 2009 р): у 4х частинах. Ч.1. Видво ХУУП, 2009. 183с. С.161-162.
8.    Лозінська С. В. Aequitas та її розуміння в світлі традицій римського права [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев'яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 1213 листопада 2009 року): У 4х частинах. Частина друга. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. 252 с. С. 246-247.
9.    Лозінська С. В. Співвідношення права та етики в діяльності римських юристів [Текст] /С. В. Лозінська // Римське право і сучасність (Шерешевські читання): матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 4 грудня 2010 р.), Одеса: Фенікс, 2010. 368 с. С. 24-27.
10.    Лозінська С. В. Окремі аспекти екологічної політики в країнах Європейського Союзу [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 1819 листопада 2011 року): у 4х частинах. Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. С. 89-92.
11.    Лозінська С. В. Окремі аспекти українсько-ватиканських дипломатичних відносин /С. В. Лозінська [Текст] // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. 342 с. С.119-121.
12.    Лозінська С. В. Інтеграційні процеси та їх вплив на формування стародавніх держав /С. В. Лозінська [Текст] // «Цивілістичні читання присвячені пам’яті І.В.Шерешевського: "Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року" та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства України»:матер. наук. Інтернетконф. м. Одеса / Націон. унт «Одеська юридична академія» Одеса Фенікс, 2012 315 с. С. 181-183. 
13.    Лозінська С. В., Бись О.С. Органи зовнішніх зносин Стародавньої Римської держави (царський період) [Текст] /С.В.Лозінська, О.С.Бись // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одиннадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 2324 листопада 2012 року) : у 4х част. Частина перша. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. 120 с. С.71-73. 
14.    Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н. І. Європейська екологічна політика та її вплив на реформування законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища [Текст] / С. В. Лозінська, Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. 2012. № 1. (41) С. 599-612.
15.    Лозінська С. В. Вплив ідей римських юристів на формування інституту шлюбу в канонічному праві [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дванадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 89 листопада 2013 року): [у 4х частинах.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 180 с. С.50 52.
16.    Лозінська С. В. Філософсько-етичні аспекти прокреації [Текст] /С. В. Лозінська // Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій: збірник тез круглого столу (м. Хмельницький, 15 березня 2013 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 62 с. С. 41-43.
17.    Лозінська С. В. Рецепція сімейних норм у канонічне право Церкви [Текст] /С. В. Лозінська // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. К.Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 396 с. С.217-225.
18.    Лозінська С. В. Співвідношення шлюбу та влади чоловіка над жінкою у сімейних відносинах Стародавнього Риму [Текст] /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 1415 листопада 2014 року): [у 3х частинах.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. 174 с. С.37-39.
19.    Лозінська С. В. До питання про історичні витоки місцевого самоврядування [Текст] /С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. 116 с. С. 49-52.
20.    Лозінська С. В. Особливості державного та провінційного врядування у Стародавньому Римі [Текст] /С. В. Лозінська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні"( м. Хмельницький, 7 грудня 2015 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. 80 с. С.44-46.
21.    Лозинская С. В. К вопросу о разновидностях форм заключения римского гражданского брака [Текст] /С. В. Лозинская // Актуальные проблемы публичного и частного права: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 9 апреля 2015 г.). Минск: Экоперспектива, 2015. 239 с. С. 74-76.
22.    Лозінська С. В. Питання війни у міждержавних відносинах Стародавнього Риму /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Чотирнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 2324 жовтня 2015 року): [у 2х частинах.]. Частина друга. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. 208 с. С.158-160.
23.    Лозінська С. В. Правове регулювання сімейних відносин у Київській Русі за давнім церковним законодавством /С. В. Лозінська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "П’ятнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 2122 жовтня 2016 року): [у 2х частинах.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. 233 с. С.120-122.
24.    Лозінська С. В. Римське право та його вплив на формування права християнської Церкви / С. В. Лозінська // Пан’європейська кодифікація цивільного права та її значення для систематизації цивільного законодавства України: збірник наукових праць [за результатами науково-практичного круглого столу (м. Хмельницький, 19 листопада 2010 року)]. К. : НДІ Приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. С. 91-96.
25.    Лозінська С. В. Сімейні відносини населення в середньовічній Європі / С. В. Лозінська // Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав : збірник наук. пр. за матеріалами Круглого столу (м. Хмельницький, 30 травня 2016 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. 104с. C. 9-12.
26.    Лозінська С. В. Вплив релігії на формування міжнародного права в стародавній період / С. В. Лозінська // Міжнародний конгрес європейського права : збірн. наук. праць (м. Одеса, 2122 квітня 2017 р.) Одеса : Фенікс, 2017. 356 с. С. 259-262.
27.    Лозінська С.В. Заповіт за римським спадковим правом та його рецепція у право країн періоду Середньовіччя. // Університетські наукові записки. 2019. № 12 (6970). С.27-37. 
28. Лозінська С.В. Вчення римських юристів щодо сутності правоздатності фізичних осіб // Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації :збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року). [у 2х част.]. Частина 1. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 326 с. С. 287-293.
29. Лозінська С. В. Релігійна політика Римської держави в період правління Константина І Великого // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 578 с. С.54-57.
30. Лозінська С.В. Міжнародно-правова доктрина про унікальність римського «Jus gentium». Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави :збірник тез XXІV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 27 квітня 30квітня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 199 с. С. 113-115.
31. Лозінська С.В. Феціали та їх роль у розвитку посольських відносин в практиці Давньоримської держави. Римське право у світлі сучасної методології гуманітарного знання: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 29 травня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 132 с. С. 61-64.
32. Лозінська С.В. Правове забезпечення недоторканості послів в Стародавньому Римі. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : збірник тез XXV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 18 лютого 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. 188 с. С.112 114.
33. Лозінська С.В. Вплив християнства у сімейні правовідносини давньоримського суспільства. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 26 березня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. 580 с. С.327-329.
34. Лозінська С.В., Кірик А.Ю. Розвиток міжнародно-правових інститутів у зовнішніх відносинах держав періоду Античності. Альманах міжнародного права. 2021. № 25. С.12-21. 
35. Лозінська С.В. Декрет Граціана та його роль у формуванні права християнської церкви періоду середньовіччя. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 12 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. 300 с. С.39-41
36. Лозінська С.В. Стамбульська конвенція і новітній підхід до запобігання та боротьби з насильством стосовно жінок і домашнім насильством. Економіка. Фінанси. Право. 2021. №9. С. 27-30. 
37. Лозінська С.В. Механізми захисту прав жінок-жертв насильства у світлі діяльності Європейського Суду з прав людини. Університетські наукові записки. 2021. №2 (80). С.148-154.
38. Лозінська С.В. Справа «Левчук проти України» та її значення для захисту жінок від домашнього насильства в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2021. №9/1. С. 43-46.
39. Лозінська С.В. Правове регулювання тимчасового захисту для громадян України в країнах ЄС. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні» (м. Хмельницький, 22 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 181 c. С.16-19.
40. Лозінська С. В. Тимчасовий захист та статус біженця в умовах збройного конфлікту. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіказасновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 17 червня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 416 с. С. 238-241.
41. Лозінська С.В. Деякі питання щодо становища біженців з України в зарубіжних країнах в період російської військової агресії. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда.

Олена Юріївна Черняк

1. Omelchuk, O., Cherniak, O., & Tyshcuk, N. (2020). Protection of the rights of children and minors in their transactions in the information society. Ius Humani. Law Journal. 2020. № 9(2). Р. 25-46. 
2. Stefanchuk M., Muzyka A., Stefanchuk M., Cherniak O., Rudiy N. Formation of requirements for housing in Ukraine: historical and legal research. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Volume 24, Special Issue 1. 
3. Teremetskyi, V.; Stefanchuk, M.; Muzyka, A.; Cherniak, O.; Liubchenko, O.; Subina, T.; Pasichnyk, V. Current State And Development Perspectives Of Legal Regulation For Providing Cosmetological Services In Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Volume 24, Special Issue 1. 
4. Muliar, G.; Zhuravel, Y.; Muzyka, A.; Cherniak, O.; Kachynska, M.; Orlovska, I. International and legal, regional and specialized medical standards in the health care sector: experience of Ukraine. Georgian medical news. 2022. VOL. 323 No. 2. P. 167-174.
5. Білоусов Ю. В., Поліщук О.Ю. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг). Університетські наукові записки. 2005. № 4. С. 78-81.
6. Поліщук О. Ю. Право споживача на інформацію про продукцію та виробника. Приватне право і підприємництво. Вип. 6, 2007 р. / редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2007. С. 64–75.
7. Поліщук О. Ю. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит. Університетські наукові записки. 2007. № 1 (21). С. 131–135.
8. Поліщук О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача за законодавством країн-учасниць СНД: порівняльно-правовий аспект. Порівняльно-правові дослідження. 2007. № 1–2. С. 285–289.
9. Поліщук О. Ю. Проблеми визначення поняття споживача (порівняльно-правовий аспект). Приватне право і підприємництво . Вип. 7, 2008 р. / редкол. : Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2008. С. 210–216.
10. Черняк О. Ю. Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу. Форум права. 2008. № 2. С. 458–464.
11. Черняк О. Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Університетські наукові записки. 2009. № 4 (32). С. 70–75.
12. Черняк О. Ю. Проблеми правового регулювання тайшмеру. Приватне право і підприємництво. Вип. 9, 2010 р. / редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2010. С. 171–174.
13. Чудик-Білоусова Н.І., Черняк О.Ю. Право споживача на отримання інформації про товар: порівняльно-правовий аспект. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. С. 53–57.
14. Черняк О.Ю. Практика застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері захисту прав споживачів: досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012. С. 198–201.
15. Черняк О.Ю. Правова природа обов’язку споживача: досвід України та ЄС. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2013. С. 184–189.
16. Димінська О.Ю. Захист прав споживачів у сфері реклами. Університетські наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 129–134.
17. Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 5. С. 48–52.
18. Димінська О.Ю. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції, за законодавством України та ЄС. Університетські наукові записки. 2014. № 4 (52). С. 61-68.
19. Димінська О.Ю. Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права. Університетські наукові записки. 2015. № 2 (54). С. 250-257.
20. Димінська О.Ю. Значення «Soft Law» для гармонізації договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. №1 (57). С. 236-243.
21. Димінська О.Ю. Проблеми когерентності договірного права ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 1. C. 87-92.
22. Димінська О.Ю. Особливості європейського правопорядку в системі міжнародних, регіональних та національних правопорядків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. №3. C. 218-220.
23. Димінська О.Ю. Уніфікація договірного права ЄС: pro et contra. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 4. C. 20-27.
24. Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. № 2 (58). С. 213-219.
25. Димінська О.Ю. Проблеми тлумачення поняття трудового договору та трудових правовідносин в праві Європейського Союзу. Університетські наукові записки. 2016. № 3 (59). С. 208-217
26. Стефанчук М.О., Димінська О.Ю. Альтернативні способи вирішення спорів про захист прав споживачів у контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС. Порівняльно-аналітичне право. 2016. №6. С. 105-108.
27. Димінська О.Ю. Перспективи гармонізації договірного права ЄС Право.UA. Науково-практичний журнал. 2017. №3. С. 132-137
28. Димінська О.Ю. Сучасні тенденції посилення захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі в ЄС. Університетські наукові записки. 2018. № 1 (65). C.113-122
29. Димінська О.Ю. Правова природа CESL у контексті гармонізації договірного права. Університетські наукові записки. 2018. № 3-4. C. 219-229
30. Черняк О.Ю., Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців при заповідальному відказі. Юридичний вісник. 2020. № 1. С. 163-169.
31. Іваницький А., Черняк О. Звернення до Європейського суду з прав людини як форма захисту цивільних прав. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2.  C. 42-48
32. Черняк О.Ю., Абросімов С.А. Оновлення парадигми договірного права в контексті рекодифікації цивільного законодавства України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Випуск 6, Том 2. С. 48-52.
33. Черняк О. Ю. Принцип пріоритету сімейного виховання дитини та його вплив на сімейні правовідносини. Юридичний бюлетень. 2021. № 19. С.62-68.
34. Костяшкін І.О., Черняк О.Ю. Тлумачення категорії «публічний порядок» у новітній судовій практиці. Університетські наукові записки. 2021. № 1 (79). С.30-42.
35. Гринько С., Черняк О., Зайцева-Калаур І. Порівняльно-правове дослідження особливостей спадкування за заповітом у країнах континентальної Європи. Art&Science. 2021. № 3. С. 5-16
36. Костяшкін І.О., Черняк О.Ю. Порівняльно-правова характеристика особливостей правового регулювання секретного заповіту в Україні та Франції. Art&Science. 2021. № 4. С. 5-16.
37. Черняк О.Ю., Кірик А.Ю. Ліцензування туристичної діяльності в зарубіжних країнах. Університетські наукові записки. 2021. № 3 (81). С. 87-97. 
38. Черняк О.Ю. Міжнародно-правові механізми забезпечення принципу гендерної рівності. Університетські наукові записки. 2021. № 6 (84). С. 38-47.
39. Бондаренко-Зелінська Н., Черняк О., Зайцева-Калаур І. Альтернативні способи врегулювання спорів, що виникають за участю споживача в сфері охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний правовий досвід. Art&Science. 2021. № 6. С. 24-42.
40. Черняк О.Ю. Форма договору в контексті європеїзації цивільного законодавства України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2022 № 56. С. 117-120.
41. Білоусов Ю. В., Поліщук О.Ю. Договір купівлі-продажу. Загальні положення (гл. 54, ст.ст. 677–697) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2–х т. 2–е вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. К. : Юрінком Інтер, 2006. Т. ІІ. С. 227 – 264.
42. Білоусов Ю. В., Черняк О.Ю. Договір купівлі-продажу. Загальні положення (гл. 54, ст.ст. 677–697) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. 8-е вид., перероб. і доп. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. К. : Юрінком Інтер, 2012. Т.2. С. 227 – 263.
43. Димінська О.Ю., Ватрас В.А. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: організаційно-правовий аспект. Хмельницький : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2013. 157 с.
44. Димінська О.Ю. Захист прав споживачів туристичних послуг у контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В.І.Короля, Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України. К. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. С. 143-150.
45. Димінська О.Ю. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів банківських послуг. Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За ред. В.І. Короля. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бучака НАПрН України, 2014. С. 191-208.
46. Димінська О.Ю. Вплив процесів уніфікації договірного права ЄС на розвиток договірного права України. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць / за заг. Ред. Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. С. 76-82.
47. Димінська О.Ю. Трансформація договірного права у сфері захисту прав споживачів ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС. Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України: збірник наукових праць / за заг. Ред. В.І. Короля. К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, 2015. С. 115-132.

Вікторія Олександрівна Кожевникова

1. Svitlana Iasechko/ Oleksii Zaitsev, Kostiantyn Melnyk, Kozhevnykova Viktoriia, Oleh Kulchii Transactions with the personal not-property right. Sys Rev Pharm 2020;11 (10):49-52 A multifaceted review journal in the field of pharmacy. 11, No. 1; 2020.
2. Savchenko Viktor, Michurin Ievgen, Kozhevnykova Viktoriia. Restrictions on Human Rights Due to Covid-19 Outbreak. Access to justice in Eastern Europe. Peer-reviewed Journal 3/2022. https://ajee-journal.com/restrictions-on-human-rights-due-to-covid-19-outbreak.
3. Кожевникова В. О. Основні принципи колізійно-правового регулювання шлюбу з іноземним елементом в державах Європейського Союзу Кримський юридичний вісник 2009. Вип. 2(6). С. 291–297.
4. Кожевникова В. О. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України в дипломатичних та консульських установах України за кордоном. Вісник прокуратури. 2009. № 6 (96). С. 108–114.
5. Кожевникова В. О. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у ФРН Вісник прокуратури. 2010. № 1(102). С. 119–124.
6. Кожевникова В. О. Правове регулювання визнання дійсності шлюбів, укладених громадянами України за кордоном. Кримський юридичний вісник. 2010. Вип. 1(8). Ч. 1. С. 107–113.
7. Кожевникова В. О. Межі та обмеження здійснення права на визначення та зміну імені дитини // Часопис Київського університету права НАН України. 2018. № 3. С. 165–169.
8. Кожевникова В. О. Правовий підхід до категорії «обмеження прав» суб’єктів сімейних відносин у Стародавньому римському приватному праві // Право і суспільство. 2018. № 1. С. 84–87.
9. Кожевникова В. О. Співвідношення правової категорії «обмеження» з іншими правовими категоріями у праві // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 18–21.
10. Кожевникова В. О. Правове регулювання здійснення та обмеження окремих майнових прав подружжя // Часопис Київського університету права НАН України. 2017. № 3. С. 154 157.
11. Кожевникова В. О. Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 35–39.
12. Кожевникова В. О. Обмеження права на укладення законного шлюбу під примусом або введенням в оману // Європейські перспективи Науково-практичний журнал. 2017. № 3. С. 151–156.
13. Кожевникова В. О. Обмеження права на таємницю особистого життя подружжя та розголошення відомостей про стан здоров’я // Право і суспільство. 2017. № 4. С. 50–57.
14. Кожевникова В. О. Обмеження права чоловіка та жінки на укладення шлюбу без наміру створити сім’ю // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 8 (258). С. 32–35.
15. Кожевникова В. О. Законодавче обмеження права на укладення шлюбу через представника: компаративістичний аспект // Наше право. 2017. № 3. С. 108–113.
16. Кожевникова В. О. Здійснення та обмеження права особи на материнство, батьківство: компаративістський аспект // Часопис Київського університету права НАН України. 2017. № 2. С. 130–133.
17. Кожевникова В. О. Законодавче обмеження права на укладення релігійного шлюбу //Часопис Київського університету права НАН України. 2017. № 1. С. 158–161.
18. Кожевникова В. О. Межі та обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій // Наше право. 2017. № 4. С. 179–187.
19. Кожевникова В. О. Межі здійснення суб’єктивних сімейних прав // Часопис Київського університету права НАН України. 2016. № 4. С. 179–184.
20. Кожевникова В. О. Підходи до класифікації фізичних осіб, суб’єктів сімейних правовідносин // Право і суспільство. 2013. № 6. С. 74–78.
21. Кожевникова В. О. Принципи цивільного та сімейного права: порівняльно-правовий аспект // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2013. Випуск 6 1, том 2. С. 39–43.
22. Кожевникова В. О. Місце сімейного права в системі приватного права України // Право України. 2015. № 8. С. 129–135.
23. Кожевникова В. О. Умови визнання чоловіка та жінки членами сім’ї // Науково-теоретичний журнал. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск. 2014. № 3. С. 301–305.
24. Кожевникова В. О., Коренга Ю. В. Законодавчі обмеження прав фізичних осіб щодо укладення договору сурогатного материнства // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. / редкол.: О. Д. Крупчан (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. С. 70–73.
25. Кожевникова В. О. Межі здійснення прав суб’єктів сімейних відносин // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: О. Д. Крупчан (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016.  С. 48–53.
26. Кожевникова В. О. Основи колізійно-правового регулювання процедури укладення шлюбу з іноземним елементом в європейських державах // Вісник прокуратури. 2011. № 11 (125). С. 107–112.
27. Кожевникова В. О., Мічурін Є. О. Розуміння обмежень прав осіб у цивільному праві // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. С. 71–73.
28. Кожевникова В. О. До питання застосування сімейно-правових принципів при формуванні обмежень прав суб’єктів // Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 6 (12). С. 41–50.
29. Кожевникова В. О. Обмеження права на розірвання шлюбу під час вагітності жінки та протягом одного року після народження дитини // Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 8 (14). С. 41–47.
30. Кожевникова В. О. Поняття та система методів науки сімейного права // Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12 (18). С. 65–70.
31. Кожевникова В. О. Обмеження права суб’єктів сімейних відносин на полігамію: компаративістичний аспект // Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. № 5. С. 149–152.
32. Кожевникова В. О. Обмеження права на укладення шлюбу осіб, які не здатні до вчинення юридичних дій // Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. № 3. С. 140 143.
33. Кожевникова В. О. Особливості правового регулювання обмежень в сімейному праві України // Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. № 4. С. 172–177.
34. Кожевникова В. О., Кабенок Ю. В. Зловживання суб’єктивним сімейним правом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.2020.№5 С.5-15.
35. І. В. Заблодська, Кожевникова В. О., С. М. Черновська Перегляд умов договору про публічну закупівлю у зв’язку з істотною зміною обставин: економіко-правовий аспект . Економіка та право. 2021.№1(60).С. 10-19.
36. Kozhevnykova Viktoriia. The procedure for recognizing the validity of marriages with a foreign element. “Legal, Economic Science and Praxis” Journal of Law and Social Sciences 2021№1 Р.17 21.
37. Кожевникова В. О. Законодавчі обмеження при здійсненні права власності подружжя. Юридичний вісник повітряне та космічне право №2, 2021.- С.136-140.
38. Кожевникова В. О. Правове регулювання комерційної таємниці та ноу-хау за законодавством зарубіжних країн. Право.ua. 2021. № 3. С. 136–144.
39. Кожевникова В. О. Особливості здійснення та правові підстави набуття авторського права Наше право. 2022. № 3. С. 130–134. 
40. Кожевникова В. О. «Порядок визнання дійсності шлюбів з іноземним елементом за національним законодавством України» Європейські перспективи Науково-практичний журнал №2,2022. С.102-108.
41. Кожевникова В. О. Механізм правового регулювання відносин із заподіяння шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки Європейські перспективи Науково-практичний журнал №3,2022. С.57-61.
42. Кожевникова В. О. До питання обмежень у здійсненні права власності подружжя // Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 24 травня 2019 р. / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2019. C. 248–251.
43. Кожевникова В. О. Обмеження права на утримання одного з подружжя // Актуальні проблеми правовідносин в правовій сфері: матеріали круглого столу, присвяченого пам’яті проф. Ч. Н. Азімова, м. Харків, 21 грудня 2017 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». Харків: Юрайт, 2017. С. 100–108.
44. Кожевникова В. О. Обмеження права на укладення одностатевого шлюбу: компаративістичний аспект // Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, м. Харків, 19–20 травня 2017 р. / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2017. С. 256–259.
45. Кожевникова В. О. Межі здійснення суб’єктивних прав у сімейно-правовій доктрині // Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини): збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28–29 квітня 2017 р. / за заг. ред. проф. Ю. Бошицького та проф. В. Сікори. Київ: Талком, 2017. С. 109–118.
46. Кожевникова В. О. Правове регулювання обмежень прав сторін у шлюбному договорі за законодавством України // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф.,  чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, м. Харків, 17 лютого 2017 р. Харків: Право, 2017. С. 118–121.
47. Кожевникова В. О. Законодавці обмеження в договорі сурогатного материнства // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи: матеріали Міжнародного цивілістичного форуму, м. Київ, 14–15 квітня 2016 р. Київ: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. С. 148–150.
48. Кожевникова В. О. Обмеження свободи в шлюбному договорі (контракті) // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, м. Харків, 27 травня 2016 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. цив.-прав. дисц.; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2016. С. 157–160.
49. Кожевникова В. О. Державні медичні установи як суб’єкти забезпечення права на материнство (батьківство). Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті // Матвєєвські цивілістичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 8 листопада 2016 р. Київ: Білоцерківдрук, 2016. С. 81–84.
50. Кожевникова В. О. Обмеження в договорах у сфері інтелектуальної власності // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах: збірник матеріалів Міжнародного семінару, м. Львів, 29 лютого – 4 березня 2016 р. / [редкол. Ю. Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантер, О. В. Чернецька. У. Б. Андрусів]. Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. С. 145–147.
51. Кожевникова В. О. Майнові відносини подружжя в сфері корпоративного права // Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 2–3 жовтня 2015 р. / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. Івано-Франківськ, 2015. С. 125–127.
52. Кожевникова В. О. Цивільно-правова відповідальність за невиконання неналежне виконання сторонами умов договору сурогатного материнства та підстави звільнення від відповідальності // Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 листопада 2015 р. Київ: Білоцерківдрук, 2015. С. 76–48.
53. Кожевникова В. О. Межі здійснення суб’єктивних прав у сімейно-правовій доктрині // Проблеми здійснення суб’єктивних прав: матеріали круглого столу, м. Харків, 14–15 березня 2015 р. Харків: ХНУВС, 2015. С. 51–60.
54. Кожевникова В. О. Особисте право на визначення прізвища, імені та по батькові дитини // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, м. Харків, 30 травня 2015 р. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015. С. 179–182.
55. Кожевникова В. О. Поняття обмежень прав суб’єктів сімейних правовідносин // Актуальні проблеми приватного права: матеріали Міжнарод. наук.-приват. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, м. Харків, 27 лютого 2015 р. Харків: Право, 2015. С. 129–132.
56. Кожевникова В. О. Обмеження для договору сурогатного материнства встановлені в законі // Сучасні проблеми цивільного права та процесу: матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 19 грудня 2014 р. / Нац. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків, 2015. С. 71–73.
57. Кожевникова В. О. Класифікація фізичних осіб в сімейному праві України // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, м. Харків, 7 липня 2014 р. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. С. 177 180.
58. Кожевникова В. О. Обмеження, як передумови укладення договору сурогатного материнства // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 16 травня 2014 р. / упоряд. та відповід. ред. І.С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2014. С. 151–153.
59. Кожевникова В. О. Суб’єктивне право фізичних осіб, пов’язаних між собою кровною приналежністю // Сучасні проблеми цивілістики: матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 20 грудня 2013 р. / Нац. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків, 2014. С. 81–84.
60. Кожевникова В. О. Особливості укладення договору сурогатного материнства // Договірне регулювання суспільних відносин. Статика та динаміка відносин власності: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 травня 2014 р. / [В. В. Луць, Р. Б. Шишка, О. Г. Бондар, О. М. Ткалич та ін.] / за заг. ред. Р. Б. Шишки, О. Г. Бондаря. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. С. 45–46.
61. Кожевникова В. О. Особливості обмежень особистих немайнових прав батьків // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, м. Харків, 25 травня 2013 р. Харків: ХНУВС; Золота миля, 2013. С. 218–220.
62. Кожевникова В. О. Проблематика обмежень особистих немайнових прав фізичних осіб у сімейному праві України // Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 17 травня 2014 р. / упоряд. та відповід. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2013. С. 254–258.
63. Кожевникова В. О. Етапи становлення правового регулювання укладення шлюбів з іноземними елементами в МПрП // Сучасні проблеми цивілістики матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 21 грудня 2012 р. // Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків, ФОП Лібуркіна Л. М., 2013. С. 49–51.
64. Кожевникова В. О. Неимущественное право супругов на выбор государства для регистрации брака // Современное состояние исследования неимущественных правоотношений в науке гражданского права: сборник тезисов научных докладов и сообщений круглого стола / под. науч. ред. В. А. Кройтора и С. А. Слипченко. Харьков: ХНУВД, 2012. С. 125–127.
65. Кожевникова В. О. Порівняльно-правовий метод дослідження іноземного законодавства щодо питань укладення шлюбів // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, м. Харків, 26 травня 2012 р. Харків: Вид-во ХНУВС, 2012. С. 190–193.
66. Кожевникова В. О. Цивільно-правовий аспект процедури укладення шлюбу громадянами України з іноземцем у Франції // Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19–20 квітня 2012 р. Київ: Білоцерківдрук, 2013. С. 339–341.
67. Кожевникова В. О. Доктринальні підходи до правової категорії обмежень прав учасників сімейних правовідносин // Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. Випуск 1. C. 110–118.
68. Кожевникова В. О. Учасники сімейних правовідносин на яких поширюється правовий статус члена сім’ї // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. Випуск 35. С. 99–113.
69. Кожевникова В. О. Корпоративні права подружжя // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин: зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ приват. Права і підприємництва; редкол.: О. Д. Крупчан [та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Київ: Ред. журн. «Право України», 2013. С. 99–102.

Роксолана Юріївна Іванова

1.    Tetyana Medynska, Nadiya Rushchyshyn, Roksolana Ivanova, Iryna Bodnariuk, Iryna Kiyanka (2022) Taxation as an Instrument of Stimulation for Business in the Conditions of COVID-19. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22  No. 1  pp. 602-608. 
2.    Roksolana Ivanova, Olena Moshenets, Maksym Samchyk, Iryna Hrabchuk, Oleg Dziubenko. 2022 . Analysis of the Influence of International Organizations on the System of Financial and Control Relations in the Context of Ensuring National Security.Vol. 22  No. 5  pp. 449-454. 
3.    Ivanova, R., Fedynets, ... (2022). Methodological approach to the implementation of planning in the management system of innovative and production activities of enterprises for the sustainable economic development of the region. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 17, No. 8, pp. 2385-2392. 
4.    Panchenko, V., Ivanova, R., Viunyk, O., Androshchuk, I., & Guk, O. (2022). Forming a methodological approach to the management system of innovative activities at enterprises in conditions of economic development. Journal of Business Economics and Management, 23(5), 1155–1169. 
5.    Rushchyshyn, N., Medynska, T., Nikonenko, U., Kostak, Z., & Ivanova, R. (2021). Regulatory and legal component in ensuring state’s financial security. Business: Theory and Practice, 22(2), 232-240. 
6.    Клокар О.О., Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Іванова Р.Ю. Кадровий менеджмент служб фінансового контролінгу сільськогосподарських підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Випуск 1(28)/2019. С. 149-158.
7.    Ivanova R. International Organizations of Global Competence in Banking and Related Legal Relations (2022). Право України. 6 (2022) pp. 217-227.
8.    Роксолана Іванова. Сучасний стан взаємодії міжнародних організацій та органів державної влади в Україні у сфері публічних фінансів. Університетські наукові записки. № 84/2021. с. 58-71.
9.    Кеменяш Р.Ю. Співвідношення конституційної економіки з іншими суміжними галузями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. № 3. Т. 1. С. 57–60.
10.    Ivanova R.Yu. Subjects of currency regulation: concepts, types and features. Law & Sciences. 2017. № 1. p. 35-40.
11.    Ivanova R.Yu. Leagal Description of the main foundations for functions of the Central Banks in Europe. Eurasian Academic Research Journal, 2017. № 10. p. 13-17.
12.    Кеменяш Р.Ю. Процес розвитку конституційної економіки: теоретичні поняття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 31. Т. 1. С. 86–88.
13.    Kemeniash R. Regulation legal mechanisms: constitutional and economic aspects. Vishegrad journal on humans rights, 2015. № 2. C. 117–123.
14.    Кеменяш Р.Ю. Економічне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування. Право і суспільство, 2015. № 5-2. С. 3–6.
15.    Кеменяш Р.Ю. Історія становлення та розвитку конституційної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 33. Т. 1. С. 67–69.
16.    Кеменяш Р.Ю. Государство как элемент конституционной экономики в системе механизма организации. Legea Şi Viata, 2015. № 8/3 (284). C. 30–32.

Андрій Миронович Іваницький

1. Іваницький А. М. Правова природа майна юридичних осіб у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2018. Т. 29(68), № 2. С. 25-29.
2. Іваницький А. М. Справедлива рівновага як критерій правомірності втручання у право власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини. Альманах міжнародного права. 2018. № 20. С. 33-40.
3. Іваницький А. Ознаки та зміст правомірності втручання у право власності юридичних осіб за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції в 2-х томах (Київ, 18 травня 2018 року). Київ, 2018. Том 2., С. 31-32.
4. Іваницький А. М. Концепція «майна» юридичних осіб в розумінні статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8 грудня 2017 року). Одеса, 2017. С. 175-178.
5. Іваницький А. М. Правова характеристика захисту власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року). Хмельницький, 2018. Частина друга. С. 43-45.
6. Іваницький А.М. Правомірне втручання у право власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. С. 79–82.
7. Іваницький А.М. Правова характеристика майна юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини. Право: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 22–23 лютого 2018 року). Херсон, 2018. С. 9 – 13.
8. Іваницький А.М. Юридична особа як суб’єкт звернення до Європейського суду з прав людини. Правова позиція. 2020. № 2 (27). С. 147-151.
9. Andrii Ivanytskyi, Olena Cherniak. Appeal to the European Court of Human Rights as a form of protection of civil rights. Visegrad journal on human rights. 2020. № 2 (Vol. 3). P. 42-48.
10. Іваницький А. М. Способи захисту права власності Європейським судом з прав людини. Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 8–9 травня 2020 року). Запоріжжя, 2020. С. 47-50.
11. Іваницький Андрій. Значення практики Європейського суду з прав людини для вдосконалення національного цивільного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6 (292). С. 24-28.
12. Іваницький А. М. Врахування «інтересу суспільства» під час дотримання меж правомірного втручання у право власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький, 2020. С. 160-163.
13. Іваницький А.М. Проблематика виконання пілотних рішень Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 грудня 2020 року). Луцьк, 2020. С. 106-108.
14. Іваницький А.М. Практика Європейського суду з прав людини як усталена судова практика. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : збірник тез XXV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 18 лютого 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 58-59.
15. Іваницький А.М. Правова характеристика міжнародних механізмів захисту прав. Нове українське право. 2021. № 3. С. 308-312.
16. Іваницький А. М. Практика Європейського Суду з прав людини як міжнародно-правовий
засіб захисту прав людини. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький, 2021. С. 216-217.
17. Іваницький А. М. Місце та значення практики Європейського суду з прав людини у національному цивільному судочинстві. Застосування в національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Хмельницький, 2021. С. 43-46.
18. Іваницький А.М. Зовнішні зносини як об’єкт міжнародного права. Університетські наукові записки. 2021. № 6 (84). С. 152-160.
19. Іваницький А.М. Дипломатичний притулок як міжнародне звичаєве право. Збірник тез XXVІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова : Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України   як європейської держави (м. Хмельницький, 12 березня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 90-91.
20. Іваницький А.М. Позитивні зобов’язання держави під час примусового вилучення майна на прикладі справи Європейського суду з прав людини Dabić v. Croatia. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні» (м. Хмельницький, 22 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 106-109.
21. Іваницький А.М. Звернення до наднаціональних судових інституцій як форма міжнародного захисту прав людини. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 364-365.
22. Іваницький А.М. Діяльність Міжнародного кримінального суду як міжнародно-правового засобу захисту прав людини. збірник тез Науково-практичного круглого столу, присвяченого 74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Хмельницький, 9 грудня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 83-85.
23. Іваницький А.М. Захист права на ядерну безпеку через призму діяльності МАГАТЕ. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. № 5. С. 65 71. 

Алла Юріївна Кірик

1. Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців у разі визнання заповіту недійсним. Право і суспільство. 2019. Вип. 3. С. 98-105.
2. Кірик А.Ю. Проблеми правового регулювання секретного заповіту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 58. С. 119-12
3. Кірик А.Ю. Право на обов’язкову частку майна у спадщині в законодавстві України та зарубіжних країн. Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  2019. № 3 (71). С. 251-259
4. Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців у разі спадкування за заповітом з умовою.  Visegrad Journal of Human Rights.2020. № 1. С.90-95.
5. Черняк О.Ю., Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців при заповідальному відказі. Юридичний вісник. 2020 р. № 1 С. 163-169
6. Кірик А.Ю. Поняття гарантій прав спадкоємців в спадковому праві України. Університетські наукові записки. 2020 р. № 5 (77). С.64-73
7. Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців при покладенні на них заповітом обов’язків немайнового характеру. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2020 р. № 4(48). С. 75-79
8. Лозінська С.В., Кірик А.Ю. Розвиток міжнародно-правових інститутів у зовнішніх відносинах держав періоду античності. "Альманах міжнародного права" № 25, 2021. С. 12- 21
9. Черняк О.Ю., Кірик А.Ю. Ліцензування туристичної діяльності в зарубіжних країнах. Університетські наукові записки. Спецтема «Туризм» 2021 р. С. 87-97.
10. Кірик А.Ю. Поняття та основні способи наближення законодавства держав-членів та третіх країн до законодавства ЄС. Юридичний науковий електронний журнал. № 7. 2021 р. С. 287- 290.
11. Кірик А.Ю. Реформування інституційної системи Європейського Союзу за Лісабонським договором. Університетські наукові записки, 2021. Спеціальність 293 «Міжнародне право». С. 175-186.
12. Кірик А.Ю. Розвиток політики захисту прав споживачів від римського права до сучасного права Європейського Союзу. Університетські наукові записки, 2021, № 2 (80). С. 165-174.
13. Кірик А.Ю. Правові аспекти політики декарбонізації транспортного сектору економіки країн-членів ЄС. Університетські наукові записки, 2022. Випуск № 4 (88) (2022) С. 73-87.

Віталія Анатоліївна Романюк

1. Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий аналіз. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. С.94-97.
2. Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.). Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. С.54-58.
3. Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 22-24.
4. Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях. Університетські наукові записки. 2016. №1 (54). С. 250-257.
5. Романюк В. А. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности. Legea si Viata. 2017. №8. С. 147-151.
6. Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві європейських країн. Альманах міжнародного права. 2017. Випуск 18. С. 129–136.
7. Романюк В. А. Проблеми правового регулювання підстав зупинення перебігу строку позовної давності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 47. Том 1. Ужгород, 2017. С.159–162.
8. Романюк В. А. Тенденції правового регулювання позовної давності в договірному праві ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12 (18). С. 93–98.
9. Романюк В. А. Види класифікацій та особливості цивільно-правових строків захисту. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.) : [у 2-х част.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. 2017. С. 139–140.
10. Романюк В. А. Особливості правового регулювання позовної давності різних правових систем. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 грудня 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права». 2017. Ч. 1. С. 41–44.
11. Романюк В. А. Особливості застосування позовної давності та її вплив на суб’єктивне право особи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Том 29 (68). № 1. С. 43–47.
12. Романюк В.А. Щодо питання про можливість застосування позовної давності у разі оспорювання або невизнання права. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року) : [у 2-х част.]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. Частина друга. С. 81-84.
13. Романюк В.А. Механізм застосування позовної давності. Cучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. К.: ДУІТ, 2019. С. 107-110.
14. Романюк В. А. Забезпечення конфіденційності в діяльності юридичної клініки. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 290–291.