Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

Наукова тема кафедри - “ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ”

Публікації науково-педагогічних працівників

1) Монографії

2) Підручники, навчальні посібники, словники, довідники

3) Наукові статті у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.), у зарубіжних наукових виданнях,  у вітчизняних фахових виданнях, опубліковані тези конференцій

Захищені дисертації

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 1. Самсін І. Л. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування» за спеціальністю 12.00.07. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2009. 
 2. Буханевич О. М. Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні :  дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Національний університет біоресурсів та природокористування України. К., 2009. 209 с.
 3. Суббот А. І. Нормативна система фізичної підготовки курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони України: дис… канд. педагог. наук. Санкт-Петербург, 2000.  
 4. Бригінець О. О. Адміністративно-правовий статус державної податкової служби України: дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2011. 220 с.
 5. Івановська А. М. Правові основи контрольної діяльності юридичної служби Державного комітету у справах охорони державного кордону України : дис… канд. юрид. наук. 20.00.03. Національна академія прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2000. 186 с.
 6. Литвиненко І. Л.  Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2003. 234 с.
 7. Сторожук І. П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління: дис… канд. юрид. наук : 12.00.07. Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2010. 201 с.
 8. Галус О. О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.02. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К.,  2012. 223 с.
 9. Рижук І. В. Конституційна модель відповідальності парламентаріїв: порівняльно-аналітичне дослідження: дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.02 / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. Ужгород, 2016. 209 с.
 10. Токар А. М. Правове забезпечення реалізації форм місцевого управління :  дис… канд. юрид. наук : 12.00.07. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. Х., 2021. 223 с.

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

 1. Самсін І. Л. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Податкове зобов’язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект)» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2014. 
 2. Буханевич О. М. Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ін-т законодавства Верховної Ради України. Київ, 2016. 
 3. Суббот А. І. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів : дис... д-ра юрид. наук. 12.00.07. Нац. ун-т Держ. податкової служби України. Ірпінь, 2013. 
 4. Бригінець О. О. Правове забезпечення фінансової безпеки України: дис. на здобуття наук, ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.07. Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2017. 464с. 
 5. Івановська А. М. Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади : дис…. д-ра юрид. наук. 12.00.02, 12.00.07. Інститут законодавства Верховної Ради України, 2021. 511 с.
Наукова робота студентів

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки «Актуальні проблеми конституційного права», «Актуальні проблеми адміністративного права України», «Проблеми адміністративного права та процесу», «Актуальні проблеми фінансового права України», «Актуальні проблеми митного права», «Актуальні проблеми митного права Європейського Союзу» та «Актуальні проблеми податкового права».
      Щороку студенти, які беруть участь в роботі наукових гуртків, стають учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій.
     Зокрема, щороку в межах Щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова працює секція «Конституційне, адміністративне та фінансове право». Значна кількість студентів щороку бере участь у Міжнародній науковій конференції «Осінні юридичні читання» та Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади».
      Щороку кафедра проводить брейн-ринги:
- «брейн-ринг» для учнів ЗОШ м. Хмельницького на знання Конституції України (Рижук І.В.);
- «брейн-ринг» на знання адміністративно-деліктного законодавства (у межах шкільної програми з навчальної дисципліни «Правознавство») для команд з учнів шкіл, ліцеїв та гімназій міста Хмельницького (Токар А.М., Берцюх М.З.);
- «брейн-ринг» на знання адміністративно-деліктного законодавства для студентів 2 курсу юридичного факультету (Токар А.М., Берцюх М.З.);
- «брейн-ринг» для студентів 2 курсу юридичного факультету на тему «Конституція як Основний Закон держави» (Литвиненко І.Л., Галус О.О., Рижук І.В.).

     23 жовтня 2019 р. кафедра спільно з Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України провела Науковий круглий стіл на тему «Виборче право в Україні та за кордоном: реалії та перспективи» за участю студентів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та учнів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького.
  Відповідно до умов договору Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова є закладом вищої освіти – партнером Стипендіальної програми «Завтра.UA». Завданням програми є сприяння розвитку освіти шляхом: надання допомоги інтелектуально і творчо обдарованій молоді; посилення соціальної захищеності студентської молоді; сприяння підвищенню рівня знань та здібностей студентської молоді.
    З вересня 2010 р. ХУУП співпрацює зі Всеукраїнською Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» при реалізації щорічної благодійної Стипендіальної програми Фонду «Завтра.UA» серед студентів нашого університету. Стипендіатом 2010 та 2011 року стала Підвальна Мирослава Зіновіївна (сьогодні старший викладач кафедри), яка з 2010–2011 н.р. виконує обов’язки уповноваженого представника ВНЗ з контактів зі Стипендіальною програмою «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.
     Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти університету вибороли перемогу:
1)   в турнірі серед студентів-правників ВНЗ III-IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку студентів за напрямком «Правознавство» міста Хмельницький, що був організований Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області (склад команди 4 курсу юридичного факультету: Сулима Іванна, Андрушко Юлія, Голуб Анна, Дзізінський Юрій, Соловйова Олександра; керівник – Рижук І.В.) (2017 рік);
2)   у конкурсі наукових робіт серед студентів-правників вищих навчальних закладів Хмельницької області на тему «Юстиція Вашими очима» – студент 2 курсу юридичного факультету Солтус Денис (науковий керівник Берцюх М.З.) (2017 рік);
3)   у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і  процес; фінансове право; інформаційне право» - студентка 2 курсу юридичного факультету Миросліп Наталія; тема роботи – «Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб» (науковий керівник Когут О.В.) (18-19 березня 2015 року);
4)   у Міжнародному правничому конкурсі імені В.М. Корецького (Volodymyr M. Koretsky International Law Competition), організатором якого виступило Міністерство юстиції України, а координаторами – Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України та Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Хоча конкурс проходив вже вп’яте, але команда нашого університету (Ткачук Ганна, Ксьондзик Юрій та Кондратьєв Сергій) вперше і так успішно взяла у ньому участь (15 листопада -  11 грудня 2013 року);
5)   у конкурсі для студентів вищих навчальних закладів Хмельницької області, які здійснюють підготовку юристів, на тему: «Права людини в міжнародному на національному законодавстві», організатором якого виступило Головне управління юстиції у Хмельницькій області - Дубровіна Уляна та Іваницький Андрій (грудень 2013 року);
6)   у Всеукраїнському брейн-ринзі «Знавці Конституції» на Кубок Президента Одеської національної юридичної академії, який проводився в Одесі (квітень 2012 року);
7)   у конкурсі Вінницького апеляційного адміністративного суду серед студентства «Зробимо суд кращим: адміністративні суди України та шляхи вдосконалення їх роботи очима молоді» - Якубовська Ольга (2012 рік);
8)   у Конкурсі Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая (2010 рік).
Науково-педагогічні працівники кафедри готували студентів до участі:
1)   у Всеукраїнській правничій школі з фінансового права, яка організовується Лігою студентів Асоціації правників України та Юридичним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
2)   у І Всеукраїнських студентських змаганнях із конституційного правосуддя, які організовували  Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та ГО «Центр конституційних ініціатив» (25 квітня 2014 року);
3)   у творчому конкурсі відеороликів «Студентське Ні», який проводився Академією управління при Президентові Республіки Білорусь і був приурочений до Міжнародного дня боротьби із корупцією (грудень 2014 року);  
4)   у VI Всеукраїнських змаганнях з адміністративного права та судочинства ім. В. С. Стефанюка у місті Запоріжжі (2013 рік);
5)   у конкурсі «Забезпечення гендерної  рівності в системі міжнародного та національного законодавства» (2013 рік);
6)   у Літній школі конституційного права «Верховенство права і конституціоналізм», яка була організована за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні (2012 рік);
7)   в українському національному етапі Конкурсу з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа – змаганні студентів-правників з публічного міжнародного права, під час якого проходять усні та письмові судові розгляди за правилами Міжнародного Суду (11-13 лютого 2011 року);
8)   у Конкурсі Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая (2011 рік).

     Науково-педагогічні працівники кафедри (Рижук І.В., Берцюх М.З.) здійснюють керівництво учнівськими науково-дослідницькими роботами на Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.Так, у 2018 році Водяна Марія Сергіївна, ліцеїст 10 класу історичного профілю Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки під керівництвом Берцюх М.З. подала роботу на другий етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
     У 2019 р. доцент кафедри Рижук І.В. здійснювала наукове керівництво науковою роботою учениці 10 класу Шатавського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум», Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України НТУ «Ерудит» Маківської ОТГ Чорної Вікторії Сергіївни на тему: «Інтелектуальна власність в Україні та її правова охорона» (участь в другому етапі (обласному) та керівництво науковою роботою учня 11 класу Славутського навчально-виховного комплексу«Спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів,  ліцею «Успіх»  Хмельницької області Шкляра Вадима Олеговича на тему: «Насильство над дитиною у сім’ї: окремі аспекти правового регулювання» (участь та перемога (1 місце) у першому (всеукраїнському) етапі).
     29 листопада 2019 р. доцент кафедри Рижук І.В. виступила модератором VII обласної учнівської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців Хмельниччини», організованої відділом науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Збірники матеріалів конференцій, проведених кафедрою

1. Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення. Науково-практичний круглий стіл присвячений 73-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини (завантажити)
2. Правові засади організації та здійснення публічної влади - збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (2-6 березня 2021р). (Завантажити)
3. Програма наукового круглого столу "Актуальні питання організації та здійснення публічної влади в Україні (завантажити)
4. Програма науково-практичного круглого столу «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», присвяченого 72-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини.  (завантажити)
5. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 462 с.  (завантажити)
6. Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року) : у 2-х част. / Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. Частина 1.  326 с. (завантажити)
7. Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року) : у 2-х част. / Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. Частина 2. 307 с.  (завантажити)
8. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. 183 с.  (завантажити)
9.   Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. 411 с.  (завантажити)
10.   Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 23–30 квітня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. 131 с.  (завантажити)
11. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 132 с.   (завантажити)
12. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. 111 с.
13. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 80 с.  (завантажити)
14. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. 116 с.   (завантажити)
15. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. 196 с.  (завантажити)
16. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. 232 с.   (завантажити)