Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра мовознавства

Загальна інформація


Кафедра мовознавства Хмельницького інституту регіонального управління та права була заснована в 1996 році.

За час існування кафедри її очолювали: к.психолог.н., доцент В.Д. Федоров; к.філол.н., доцент Т.І. Кобринська; ст. викладач Л.В. Гайдамащук; к.філол.н., доцент В.Г. Рогожа. З 2011 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, доцент О.О. Нагорна.

1. Науково-педагогічні працівники:
    в даний час на кафедрі працює 10 викладачів (у тому числі: 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 2 старших викладача).

2. Навчальна діяльність кафедри
    Кафедра забезпечує викладання дисциплін на двох факультетах: юридичного факультету та факультету управління та економіки. Викладачі кафедри працюють також в групах аспірантів. Науково-педагогічними працівниками кафедри викладається такі дисципліни: Ділова українська мова, Іноземна мова, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Латинська мова, Ділова іноземна мова, Юридична іноземна мова (англійська), Міжнародні ділові комунікації, Основи спілкування у міжнародному бізнесі, академічне письмо іноземною мовою (англійська мова), Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні тощо. 
   У 2022 році була започаткована нова освітньо-професійна програма «Бакалавр філології. Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань 03 Гуманітарні науки. Кваліфікація: бакалавр з філології. У зв’язку з цим, у поточному навчальному році НПП кафедри долучились до викладання таких дисциплін як практична граматика основної мови, основи теорії мовної комунікації, література країн, мова яких вивчається, практичний курс основної мови, практичний курс другої іноземної мови, теорія та практика перекладу, лінгвокраїнознавство, діалект в мові і культурі, основи синхронного перекладу тощо.
    Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють наукове консультування установ, підприємств, організацій, залучені до викладання дисциплін на курсах підвищення кваліфікації державних службовців, читають гостьові лекції для студентів інших ЗВО.
Викладачі кафедри займаються перекладом документів, наукових статей, анотацій, листів, буклетів для різних структурних підрозділів університету.
   Кафедра працює у тісному контакті з профілюючими кафедрами, що робить можливим розробляти робочі програми, зважаючи на тематику профілюючих дисциплін.

3. Методична діяльність кафедри
Кафедра працює у тісному контакті з профілюючими кафедрами, що дає можливість розробляти робочі програми, зважаючи на тематику профілюючих дисциплін. Викладачами кафедри за звітний період виконано значний обсяг методичної роботи, фактичний зміст якої становить навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу відповідними нормативними документами. Результатом такої роботи є: робочі програми, навчально-методичні матеріали, силабуси, тестові завдання, завдання для самостійної роботи, тести для проведення вступних випробувань, укладання залікових та екзаменаційних білетів тощо. На регулярній основі впроваджується і вивчається позитивний досвід організації навчального процесу.
Протягом жовтня-листопада 2022-2023 н.р. на базі кафедри мовознавства здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська» кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету та кафедри англійської мови та літератури Національного університету «Острозька академія»  проходили педагогічну практику під керівництвом викладачів Нагорної О.О., Гуменчук О.Є., Рембач О.О., Логвин Р.О. Метою практики було набуття практичних навичок, досвіду самостійної педагогічної роботи та підготовки магістрів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти.
Викладачами кафедри виконується значний обсяг методичної роботи, фактичний зміст якої становить навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу відповідними нормативними документами. Результатом такої роботи є: програми навчальних дисциплін, робочі програми, навчально-методичні матеріали, розробка тестових завдань, укладання екзаменаційних білетів тощо.

4. Виховна робота
   Науково-педагогічні працівники приймають активну участь у виховних заходах, які проводяться в університеті, зокрема відзначався день української мови та писемності, день працівника освіти, день юриста, день перекладача; на регулярній основі проводяться радіо диктанти та мовно-літературні конкурси. Викладачі кафедри задіяні у профорієнтаційній роботі. 
Студенти мають змогу відвідувати Хмельницьку обласну універсальну наукову бібліотеку, зокрема інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку».