Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ практики

Відділ практики
Загальна інформація

     


   Організація та проведення практики здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова здійснюється відповідно до ст. 51 Закону України «Про вищу освіту»Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93, Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого рішенням вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 29 квітня 2020 р., протокол № 8. Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації роботи за майбутньою професією; формування на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосувати в практичній діяльності; стажування і практичне, творче застосування набутих
знань і вмінь для здійснення професійної діяльності, розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення прикладних завдань. Практика здобувачів вищої освіти передбачає системність та послідовність її проведення при одержанні потрібного обсягу знань і умінь відповідно до різних рівнів вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Практика здобувачів вищої освіти проводиться з врахуванням компетентнісного підходу на базах сучасних підприємств, установ, організацій різних форм власності та сфер діяльності, органів державної влади та місцевого самоврядування різного спрямування та рівнів, а також у структурнихпідрозділах Університету. Особливості організації та проведення практики здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова визначенні у Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та робочих програмах практик, які розробляються відповідними кафедрами згідно з освітніми програмами та навчальними планами.