Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

1.    Гуменюк О.Г. Етика ділового спілкування: навч. пос. Хмельницький: ХЦППК, 2005. 125 с.
2.    Гуменюк О.Г. Основи загальної та юридичної психології: підручник. К.: КНТ, 2012. 586 с.

МОНОГРАФІЇ

1.    Выговский Л. А. Трудовые традиции как действенное средство формирования разумных материальных и духовных потребностей. Монография. Трудовые традиции, праздники и обряды рабочего класса. Киев  : Вища школа, 1984. С. 213-220.
2.    Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. Монографія. Хмельницький, 2004. 340 с. 
3.    Виговський Л.А. Постмодерн як фактор трансформації функціональності релігійного комплексу. Християнство доби постмодерну. Колективна монографія. Київ : «Автореферат», 2005. С. 33-45. 
4.    Виговський Л. А. Трансформація функціональності релігійного комплексу як реалізація його суспільних адаптаційних можливостей. Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Монографія. Київ, 2009. С. 8 – 12.
5.    Выговский Л.А. Постмодерн как фактор трансформации функциональности религиозного комплекса. РелигиоведениеУкраины: история и состояние (монография). Москва : Мысль, 2010. С. 210-215.
6.    Виговський Л.А. Світоглядно-сенсотвірна функціональність релігії як системно-формуючий елемент структури її функцій. Функціональність релігії: український контекст. Монографія. За ред. професорів А.Колодного та Л.Филипович. Київ : УАР, 2017. С.23-32.  
7.    Виговський Л.А. Логіка: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. 214 с.
8.    Виговський Л.А. Релігія як суспільно-функціональне явище. Безпека, релігія, церква у сучасному суспільстві. Монографія. Вінниця : Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. , 2021. С. 121-138.  
9.    Виговська Т.В. Екологічна мережа Хмельниччини .: монографія / Л.С.Юглічек,Т.В,Виговська . – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 96 с.
10.    Іванова О.В. Механізми державного управління у сфері фізичної культури і спорту в Україні : колективна монографія / О.В. Іванова ; Куявський університет. Влоцлавек, 2021. С. 88-122
11.    Рідкодубська Г. А «Protection of children's rights in the context of the UN Convention: pedagogical, psychological, legal and information dimension» Рідкодубська Г. А. «Особливості педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насилля в сім’ї» кол монограф. Вармінсько-Мазурський університет 2021,  с. 132-156
12.    Рідкодубська Г. А. Професійна мобільність майбутнього працівника соціальної сфери: теорія та практика: [моногр.]. Хмельницький: ФОП  Мельник А. А., 2018. 296 с.
13.    Сучасний віруючий в контексті державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в Україні: монографія. Х. : Хмельницький університет управління та права, 2017. 226 с.

СТАТТІ

Виговський Л.А.

1.    Leonid A Vyhovskyi, Svitlana M Zadorozhna, Nataliia V Kyryliuk, Nelia M Savchyn, Antonina S Tokarska. Fundamental principles of law in the legal system of modern national and international law // Relações Internacionais no Mundo 2021.Vol.4.№.33.P.72-93. http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/5578 (Skopus).
2.    Leonid Vyhovskyi Hanna Ridkodubska Tetyana Vyhovska Liudmyla Yakubova Oksana Humenyuk Iryna Oliinyk. Application of information technologies in the educational process of higher educational institutions under the martial law DOI: https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.03.026 (Skopus).
3.    Vyhovsky Leonid Antonovich, Vyhovska Tetyana Viktorivna Vyhovsky Dmytro Leonidovych Khmelnitsky University of Management and Law named after Leonid Yuzkov Scientific work: “Сivil society as a factor in the formation of environmental consciousness and people's culture” Approved by the Editorial Board for publication in the journal: “Modern engineering and innovative technologies”, Germany, issue №22. August, 2022 Application: No.ge22-012..
a.    Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13 (3), р. 275-287.
4.    Виговський Л.А. Гоббс Томас. Українська релігієзнавча енциклопедія. За ред. проф. Анатолія Колодного. Київ : Інтерсервіс, 2022. С. 434.
5.    Виговський Л.А. Загальнолюдське. Українська релігієзнавча енциклопедія. За ред. проф. Анатолія Колодного. Київ : Інтерсервіс, 2022. С. 672.
6.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Вплив соціального забезпечення на мінімізацію  соціальних ризиків у суспільстві. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. №8. 2021.С. 8-21. 
7.    Виговський Л. А. Сакралізація як історичний засіб розширення сфери функціонування релігійного комплексу. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Випуск 13. Київ-Полтава, 2005. С. 199-210. 
8.    Виговський Л. А. Трансформація функціональності релігійного комплексу як реалізація його суспільних адаптаційних можливостей. Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Монографія. Київ, 2009. С. 8-12.
9.    Виговський Л. А. «Змирщення» функцій релігійних організацій як закономірний результат засвоєння людиною світу. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. Київ : Український центр духовної культури, 2004. Вип. 41. С. 125–133.
10.    Виговський Л. А. Благодійна функціональність релігії. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.2002. № 3. С. 226–230.
11.    Виговський Л. А. Вплив постмодерну на характер функціонування релігійного комплексу в сучасних умовах. Українське релігієзнавство. 2004. № 2 (30). С. 4–12.
12.     Виговський Л. А. Комунікативно-трансляційна функціональність релігії та основні форми її вияву. Українське релігієзнавство. 2004. № 1 (29). С. 29–39.
13.    Виговський Л. А. Постмодерн як чинник трансформації функціональності релігійного комплексу. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. Київ : Український центр духовної культури. 2004. Вип. 42. С. 134–142.
14.    Виговський Л. А. Проблема визначення поняття «релігія» у сучасному релігієзнавстві. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. 2004. № 623. С.69–75.
15.    Виговський Л. А. Просвітницько-освітня функціональність релігії (на прикладі Подільського регіону). Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник // За заг. ред. В.М. Олуйка та А.М. Колодного. Хмельницький : Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003. С. 80–83.
16.    Виговський Л. А. Релігійні інституції та організації як основні форми вияву суспільної функціональності релігії. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії НАН України та Полтавського державного педагогічного університету. Випуск 11. Київ–Полтава, 2004. С. 259–270.
17.    Виговський Л. А. Роль християнських церков у процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2006. №3–4 (19–20). С. 497–502.
18.    Виговський Л. А. Сакралізація як історичний засіб розширення сфери функціонування релігійного комплексу. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії АН України та Полтавського державного педагогічного університету. Київ–Полтава. 2004. Випуск 12. С. 97–103.
19.    Виговський Л. А. Сакралізація як чинник розширення сфери функціонування релігійного комплексу у соціум. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Київ–Полтава. 2005. Випуск 13. С. 199–210.
20.    Виговський Л. А. Свобода совісті як чинник переорієнтації функціональної ролі релігійних інституцій та організацій. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Науковий щорічник. За загальною редакцією д.філос.н. А.Колодного і к.філос.н. М.Бабія. Київ, 2004. С.43–47.
21.    Виговський Л. А. Секуляризація як фактор звуження сфери функціонування релігійного комплексу. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. –  Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова. 2004. № 3 (16). С. 76–86.
22.    Виговський Л. А. Синкретична форма функціонування релігії в умовах первісного суспільства. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова. 2004. № 2 (15). С. 76–86.
23.    Виговський Л. А. Система та рівні вияву функціонування релігійних цінностей. Наука. Релігія. Суспільство. Донецьк. 2004. № 2. С. 187–193.
24.    Виговський Л. А. Система функціональності релігії та рівні її вияв. Українське релігієзнавство. 2004. № 27–28. С. 4–13.
25.    Виговський Л. А. Социально-организационная функциональная роль религиозного комплекса. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2005. № 1 (9). С. 130–134.
26.    Виговський Л. А. Соціально-організаційна функціональність релігії. Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні: Збірник матеріалів за загальною редакцією В.Бондаренка, А.Колодного, М.Новиченка, В.Любчика. Київ, 2004. С. 27–34.
27.    Виговський Л. А. Сутність суб’єктів і об’єктів у системі функціонування релігії. Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех.  Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2004. Вип.38. С. 31–38.
28.    Виговський Л. А. Функціональність релігії як система та рівні її реалізації. Українське релігієзнавство. 2003. № 26. С. 55–64.
29.    Виговський Л. А. Ціннісно-регулятивна функціональність релігійного комплексу. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії.  2004. № 618. С. 32–37.
30.    Виговський Л. А., А.М. Вальчук. Специфіка викладання курсу «Релігієзнавство» для студентів-юристів. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003.№ 1(5). С. 260–262.
31.    Виговський Л. А., Виговська Т.В. Модель державно-церковних відносин як еталон правового регулювання взаємин держави та релігійних організацій // Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. 2006. № 10. С. 82–85.
32.    Виговський Л.А. “Змирщення” функцій релігійних організацій як закономірний результат засвоєння людиною світу. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. Вип. 41. Київ : Український центр духовної культури, 2003. С. 125–133.
33.    Виговський Л.А. Атеїзм і формування духовних потреб особистості. Київ : Т-во “Знання” УРСР, 1984. 32 с. 
34.    Виговський Л.А. Благодійна функціональність релігії. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3. С. 226-230.
35.    Виговський Л.А. Вплив постмодерну на характер функціонування релігійного комплексу в сучасних умовах. Українське релігієзнавство. 2004. № 2 (30).  С. 4-12. 
36.    Виговський Л.А. Вплив світогляду постмодерну на характер функціонування релігійного феномену. Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). 2005. № 3. С. 408–413.
37.    Виговський Л.А. Вплив типів моделей державно-церковних відносин а характер взаємин між державою і церквою. Практична філософія. 2019. №2 (72). С.143-150.
38.    Виговський Л.А. До питання визначення поняття “релігія”. Вісник Технологічного університету Поділля. Ч. 2. Соціально-гуманітарні науки. 2002. № 2. С. 90-92.
39.    Виговський Л.А. Комунікативно-трансляційна функціональність релігії та основні форми її вияв. Українське релігієзнавство. 2004. № 1 (29). С. 29-39. 
40.    Виговський Л.А. Культура постмодерну як чинник трансформації функціональності сучасного християнства. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2012. № 2. С. 32-42.
41.    Виговський Л.А. Освітня діяльність релігійних інституцій та організацій як форма реалізації функціональності релігії (на прикладі Подільського регіону). Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 291-292. Філософія. Чернівці : Рута, 2006. С. 34-37.
42.    Виговський Л.А. Політико-правова модель державно-церковних відносин як основа регулювання взаємин між державою і релігійними організаціями. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2019. №13. С.36-39.
43.    Виговський Л.А. Постмодерн як чинник трансформації функціональності релігійного комплексу. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. Вип. 42. Київ : Український центр духовної культури, 2004. С. 134-142. 
44.    Виговський Л.А. Постмодернізм як світоглядний чинник трансформації функціональності релігійного комплексу. Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. № 2 (14). С. 21-27.
45.     Виговський Л.А. Просвітницько-освітня функціональність релігії ( на прикладі Подільського регіону). Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник / За заг. ред. В.М.Олуйка та А.М.Колодного. Хмельницький : Видавництво Хмельницького інституту  регіонального управління та права, 2003. С. 80-83.
46.        Виговський Л.А. Реалізація функціональності релігії у сфері міжконфесійних відносин. Релігійна свобода. Спецвипуск – 2000 “Теоретичні і практичні вимірі оптимізації міжконфесійних відносин”. Київ, 2009. С. 21-24.
47.    Виговський Л.А. Релігійні інституції та організації як основні форми вияву суспільної функціональності релігії. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії НАН України та Полтавського державного педагогічного університету. Випуск 11. Київ-Полтава, 2004. С. 259-270. 
48.    Виговський Л.А. Релігія як історичний засіб подолання двоїстості буття людини. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Чернівці : Рута, 2003. Вип. 163-164. Філософія. С. 61-62.
49.    Виговський Л.А. Реформація як світоглядна основа розширення функціональності релігії в соціумі. Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. Чернівці : Чернівецькій нац. у-н. 2017. № 2 (26). С. 21-28.
50.    Виговський Л.А. Реформація як чинник розширення сфер функціонування релігійного комплексу в соціумі. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права.  Хмельницький : ХУУП, 2017. № 3 (63). С. 347-358.
51.    Виговський Л.А. Роль релігійного фактора у процесі формування громадянського суспільства в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 203–204. Філософія. Чернівці, 2004.  С. 165–170.
52.    Виговський Л.А. Роль християнських церков в процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права.  Хмельницький :  ХУУП, 2004. С. 12-13.
53.    Виговський Л.А. Сакралізація та секуляризація як чинники змін сфер функціонування релігійного комплексу. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. Вип. 43. Київ : Український центр духовної культури, 2004. С. 103-108.           
54.    Виговський Л.А. Сакралізація як історичний засіб розширення сфери функціонування релігійного комплексу. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії АН України та Полтавського державного педагогічного університету. Випуск 12. Київ-Полтава, 2004. С. 97-103. 
55.    Виговський Л.А. Світогляд постмодерну як чинник буденних та функціональних трансформацій в релігійних інституціях та організаціях. Релігія та соціум. Чернівці : Рута, 2008. № 1. С. 38-41.
56.    Виговський Л.А. Свобода совісті як гарантія функціонування релігійного комплексу. Релігійна свобода на перехресті епох, країн та культур. Науковий щорічник. Київ : УАР, 2016. С. 16-23.
57.    Виговський Л.А. Свобода совісті як чинник переорієнтації функціональної ролі релігійних інституцій та організацій. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття: Науковий щорічник. За загальною редакцією д.філос.н. А.Колодного і к.філос.н. М.Бабія. Київ, 2003. С.43–47.
58.    Виговський Л.А. Секуляризація як фактор звуження сфери функціонування релігійного комплексу. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. № 3 (16).С. 76-86. 
59.    Виговський Л.А. Секуляризація як чинник звуження сфери реалізації релігійного феномену. Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду: Зб. наук праць. Редколегія: відп. ред. Бондаренко В.Д., члени редколегії: Волинка Г.І., Єленський В.Є., Закович М.М., Колодний А.М. та ін. Київ : “ВІП”, 2004. С. 305–311.
60.    Виговський Л.А. Синкретична форма функціонування релігії в умовах первісного суспільства. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. № 2 (15). С. 76–86.
61.    Виговський Л.А. Система та рівні вияву функціонування релігійних цінностей. Наука. Релігія. Суспільство. Донецьк, 2004. С. 187-193. 
62.    Виговський Л.А. Система функціональності релігії та рівні її вияву. Українське релігієзнавство. 2003. № 26. С. 55-64.
63.    Виговський Л.А. Система функціональності релігійного комплексу та рівні її суспільної реалізації. Українське релігієзнавство. 2004.  № 27–28. С. 4–13.
64.    Виговський Л.А. Соціально-організаційна функціональність релігії. Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. Збірник матеріалів за загальною редакцією В.Бондаренка, А.Колодного, М.Новиченка, В.Любчика.  Київ : УАР, 2004. С. 27-34. 
65.    Виговський Л.А. Сутність соціально-організаційної функціональності релігії та форми її вияву. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наукових праць. Вип. 14. Київ : Віпол, 2004. С. 150–155.
66.    Виговський Л.А. Сутність суб’єктів і об’єктів в системі функціонування релігії. Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. Вип. 38. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. С. 31-38.  
67.    Виговський Л.А. Функціональна роль релігійного комплексу у суспільстві. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницький : ХУУП, 2004. № 3 (11). С. 332–337.
68.    Виговський Л.А. Функціонування релігійних цінностей як специфічна система. Наука. Релігія. Суспільство. Донецьк, 2004. № 4.  С. 137–143.
69.    Виговський Л.А. Християнство як функціонально-історичний чинник поширення освіти на Поділлі. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів : “Логос”, 2007. Кн.I. С. 240-245.
70.    Виговський Л.А. Християнський світогляд як історичний засіб гуманізації та гармонізації духовних потреб особистості. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів : “Логос”, 2000. Кн. II . С. 89–91.
71.    Виговський Л.А. Церква як складова громадянського суспільства в Україні. Міжнародний часопис. Чернівц : Чернівецький нац. ун-т, № 1-2 (13-14). С. 79-83.
72.    Виговський Л.А. Церква як фактор формування громадянського суспільства в Україні. Наука. Релігія. Суспільство. Донецьк, 2004. № 2. С.187–192.
73.    Виговський Л.А. Церква як чинник формування і утвердження громадянського суспільства в Україні. Релігійна свобода: Міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства. Науковий щорічник. За загальною редакцією д. філос. н. А.Колодного, к. іст н. Г.Попова, д. філос. н. .Л.Филипович, к. філос. н. М.Бабія. Київ : Світ знань, 2007. С. 23-27.
74.    Виговський Л.А. Ціннісно-регулятивна функціональність релігійного комплексу. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. 2003. № 618. С. 32–37. 
75.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. «Екологізація» функціональності релігії як реакція на поглиблення екологічної криз. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 3/2009. С. 414-416.
76.        Виговський Л.А., Виговська Т.В. Актуальні проблеми конституційного забезпечення свободи совісті в Україні. Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Олуйка. Хмельницьки : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. Ч. 1. С. 243-248. 
77.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Екологічне виховання, як фактор підвищення рівня екологічної свідомості студентської молоді. Педагогічний дискурс: зб. наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2012. Випуск 12. С. 71-75. 
78.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Модель державно-церковних відносин як еталон правового регулювання взаємин держави та релігійних організацій. Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. Київ, 2006. № 10. С. 82-85. 
79.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Модель державно-церковних відносин як правова основа оптимізації конфесійних відносин в Україні. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів : “Логос”, 2008. С. 60-61.
80.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Роль і місце екологічної функції в системі функціональності сучасного релігійного комплексу. Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. № 2(4). С. 17–21.
81.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Роль та значення правової моделі державно-церковних відносин в оптимізації конфесійних взаємин в Україні. Історія релігій в Україні: науковий щорічник /упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І.Орлевич. Лбвів : Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос»,2011. Книга I. С. 691-697.
82.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Роль та значення правової моделі державно-церковних відносин в оптимізації конфесійних взаємин в Україні. Історія релігій в Україні: науковий щорічник /упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І.Орлевич. Льві : Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2011. Книга I. С. 691-697.
83.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Роль християнських конфесій у процесі становлення та розвитку структур громадянського суспільства в Україні. Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І.Орлевич. Львів : Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. Книга II. С. 263–269. 
84.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Світогляд як основа формування та утвердження екологічної свідомості особистості. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції ІIІ-го міжнародного науково-практичного форуму "Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і охорони  навколишнього середовища. Український прорив в світову цивілізацію і науку".     Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the International Internet Conference of the III International and Practical Forum (London, March 25 – April 5, 2018). - С.84- 86.    
85.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Роль і місце екологічної функції в системі функціональності сучасного релігійного комплексу. Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2010. № 2(4). С. 17-21.
86.    Виговський Л.А., Кралюк П.М. “Достатньо слова, все решта – то слова” або рецензія на глосарій релігіє знавця. Релігія та соціум: міжнародний часопис. Чернівці : ЧНУ, 2013. С.140-142. 
87.    Виговський Л.А., Т.В. Виговська. «Екологізація» функціональності релігії як реакція на поглиблення екологічної кризи. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 3, 2009. С. 32–35.
88.    Виговський Л.А., Т.В. Виговська. Модель державно-церковних відносин як правова основа оптимізації конфесійних відносин в Україні. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Львів : “Логос”, 2008. С. 60-61.
89.    Виговський Л.А.. Волкотруб С.Г. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. №  2(6). С. 326-327. 
90.    Выговский Л.А. Социально-организационная функциональная роль религиозного комплекса. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2005.  № 1 (9).С. 130-134.
91.    Выговский Л.А. Специфика функциональности структурных элементов религиозного комплекса. Палітычная сфера. Науковы часопіс. № 3. Мінск, 2004. С. 107–110.
92.    Выговский Л.А. Субъекты и объекты общественной функциональности религиозного комплекса. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. Полоцк : 2003. № 10. С. 23–27.

ТЕЗИ
1.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Безпека людини як політологічна проблем. Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики» з нагоди 95-річчя від дня народження та на вшанування пам’яті професора Радомира Кондратьєва. (м. Хмельницький, ХУУП, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 257-259.
2.    Виговський Л.А.  «Громадянська релігія» як чинник політичної соціалізації особистості». Збірник тез XXVІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова : Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави. (м. Хмельницький, 12 березня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.148-150.
3.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Громадські екологічні організації як суттєвий чинник формування та підвищення рівня екологічної культури громадян. Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції приуроченої до 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України ПИЛИ Василя Івановича  : Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації. (м. Хмельницький, 21-22 січня 2022 року)  :за заг. ред. дра. екон. наук, проф. Синчака В. П. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 291 с. (С.37-49). 
4.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Волонтерство як вид соціального захисту певних категорій населення громадянського суспільства. Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення:збірник тез Науково-практичного круглого столу, присвяченого 74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини. (м. Хмельницький, 9 грудня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.48-51.
5.    Виговський Л.А. Формування критичного мислення особистості як важливої складової інформаційної безпеки України. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб.тез доп. XXVIІ звітн. наук. конф. (м. Хмельницький, 10 березня 2023 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. С. 186-188.

Гуменюк О.Г.

1.    Гуменюк О.Г. Форми лідерства державних службовців // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. – К.: ін.-т психологіїі м. Г.Костюка НАПН України. Том 1. Випуск 45. 2017, С.69-75
2.    Гуменюк О.Г.  Зв’язки з громадськістю у кризових і конфліктних ситуаціях. Запобігання виникненню конфліктів. Дотримання норм культури ділового спілкування (лекція з елементами тренінгу) // Становлення інституту старости: перші кроки: науково-практичний посібник / За заг. ред. М. Баюка. Хмельницький: ФОП Мельник Ю.М. 2017, С.49-58
3.    Гуменюк О.Г. Теоретико-методологічний аналіз особистісних теорій лідерства // Scientific Journal «ScienceRise», Volume 10/1. October 2018. С.30-36
4.    Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства // Науковий Вісник Інституту психології ім. Г. Костюка Випуск 8: Організаційна психологія; психологія праці, 2018. С. 41-55 
5.    Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз ситуаційних теорій лідерства // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України, 2018.  Том1. Випуск 43, с.97-104 
6.    Гуменюк О.Г., Бриндіков Ю.Л.  Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект) // Університетські наукові записки. Хмельницький, 2018. с.123-4. 
7.    Гуменюк О.Г. Соціально-психологічний аналіз сучасних концепцій лідерства // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України.  К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України. 2018, С.37-49 
8.    Гуменюк О.Г. Психологія управлінської компетентності державних службовців // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т, 2018,  С. 78-89 
9.    Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. Випуск 43. К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України. 2019, С.97-104
10.    Гуменюк О.Г. Соціально-психологічний аналіз сучасних концепцій лідерства // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України. 2019, С.37-49
11.    Гуменюк О.Г. Модель соціально-психологічних компетентностей державного службовця // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України.  К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України.  2019, С.67-75
12.    Гуменюк О.Г. Аналіз проблем лідерства в організаціях системи державного управління // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. Випуск 52. К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України. 2020, С.89-98 
13.    Гуменюк О.Г. Психологічна модель професійних якостей лідера // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. Випуск 54.  К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України. 2020, С.49-56
14.    Гуменюк О.Г. Сучасні соціально-психологічні моделі лідерства  // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. Випуск 56. К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України. 2021, С.71-80
15.    Гуменюк О.Г. Сучасні моделі лідерства у державному управлінні  // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України. Випуск 59. К.: ін.-т психології ім. Г.Костюка НАПН України. 2022, С.54-61
16.    Ridkodubska, H., Vyhovskyi, L., Vyhovska, T., Yakubova, L., Humenyuk, O. & Oliinyk, I. (2022). Application of information technologies in the educational process of higher educational institutions under the martial law. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 12(3). JOURNAL FOR EDUCATORS, TEACHERS AND TRAINERS, Іспанія
 

Куліш Н.С.

1.    Куліш Н. С. Збереження і захист традиційних сімейних цінностей як форма соціального служіння церков і конфесій України // Університетські наукові записки. 2022. № 4 (88). С.117-126.
2.    Куліш Н.С. Релігієзнавчий туризм на Хмельниччині  // Університетські наукові записки. 2021. № 3 (81). С.130-139.
3.    Куліш Н.С. Соціальне служіння церков і конфесій на ниві збереження індивідуального та громадського здоров.я сучасних українців // Українське релігієзнавство. 2021. №93. С.49-69.
4.    Виговський Л.А., Куліш Н.С. Релігія як важливий чинник нової української політичної реальності // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2020. №2 (16). С.5-9.
5.    Куліш Н. Церкви та конфесії України в умовах війни // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науковопрактичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.20-22.
6.    Куліш Н. С. Практичний рівень релігійної толерантності в Україні // Університетські наукові записки. 2018. №1 (65).  С.255-264.
7.    Куліш Н. С. Невоцерковленість в контексті проявів релігійності сучасних віруючих // Університетські наукові записки.  2017.  №2 (62).  С.255-261.
8.    Куліш Н. С. Міжконфесійні вияви соціальної діяльності релігійних спільнот в Україні // Релігія та Соціум.  2016.  № 1-2 (21-22). С. 64-69.
9.    Куліш Н. Проблеми релігійної освіти і повнота забезпечення свободи совісті в Україні // Українське релігієзнавство. 2014. № 69. С. 4–1.
10.    Кулиш Н. Современный верующий в контексте изменений государственно-церковных отношений в Украине: сравнительный анализ / Н. Кулиш // Идеи Философско списание.  Пловдив : Центр развития личности “HUMANUS”, 2014.  книжка 1(3).  Април.  година ІІ.  С. 122–132.
11.    Куліш Н. Сучасний віруючий як об’єкт впливу міжконфесійних відносин в Україні // Українське релігієзнавство. 2013. № 65. С. 108–119.
12.    Куліш Н. Сучасний віруючий як суб’єкт формування міжконфесійних відносин в Україні // Українське релігієзнавство. 2012. № 62-63. С. 262–271.
13.    Куліш Н. Зміни в характеристиці й позиції віруючих як результат нормативно-правових трансформацій в Україні // Релігійна свобода.  2010.  Спецвипуск № 2.  С. 115–121.
14.    Куліш Н. Сучасний розвиток державно-церковних відносин як проблема // Українське релігієзнавство. 2009.  № 51. С. 62–69.
 

Виговська Т.В. 

1.    Виговська Т.В. Ресурси формування регіональної екомережі Хмельниччини / Л.С,Юглічек. Т.В. Виговська // Університетські наукові записки. –2012. – № 2. – С.246 – 255.
2.    Виговська Т.В. Екологічне виховання як фактор підвищення рівня екологічної свідомості студентської молоді / Л.А. Виговський, Т.В. Виговська // Педагогічний дискурс: зб. наукових праць/ Гол. ред. І.Н. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Випуск 12. – С. 71-75.
3.    Виговська Т.В. Проблеми поводження з небезпечними відходами на Хмельниччині. / Т.В. Виговська  // Збірник тез  Національного форуму  «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». 2013. – С. 85-87.
4.    Виговська Т. Політико-правова модель державно-церковних відносин як чинник оптимізації стосунків між державою і Церквою в Україні/ Л.А. Виговський, Т.В. 
5.    Виговська // Держава і Церква: форми взаємодії у умовах трансформації українського суспільства: матеріали Міжн. Наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2014р. / за аг. Ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. – С. 114-120.
6.    ВиговськаТ.В. До питання порушення екологічного законодавства Хмельницькою міською радою / В.Ф.Швець, Т.В.Виговська // Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» Ч.3, Хмельницький, ХУУП. – 2014. – С. 26-27.
7.    Виговська Т.В До питання юридичної відповідальності за правопорушення проти довкілля у м. Хмельницькому / Т.В.Виговська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання, Ч.2, Хмельницький, ХУУП. – 2015. – С.67-69.
8.    Виговська Т.В.До проблеми генетичної безпеки в Україні /Виговька Т.В. Андрієнкова К.О. // Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря. Збірник тез Ш науково-практичної конференції . – Хмельницький: ХУУП, 2015. – С. 7-9.
9.    Виговська Т.В. Безпека поводження  з пестицидами та агрохімікатами на Хмельниччині /  Т.В.Виговська // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). - Хмельницький: ХУУП – 2015, № 2  - С. С.388-398.
10.    Виговська Т.В. Світогляд як системоформуючий чинник у процесі формування екологічної свідомості особистості / Виговський Л.А. Виговська Т. В.// Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. –№2.- 2016.-Хмельницький: ХУУП. – С. 333-341 
11.    Виговська Т.В. Деякі аспекти правових механізмів захисту зелених насаджень//Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016): [у 2-х частинах.]. – Частина друга. –Хмельницький: ХУУП,2016.-– С. 12-15
12.    12.  Виговська Т.В.     До проблеми безпеки поводження з пестицидами та агрохімікатами на Хмельниччині//Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря: збірник тез IV науково-практичної конференції. – Хмельницький: ХУУП,2016.- С.7-11
13.    Выговская Т.В.Экологические проблемы обращения  с пестицыдами и агрохимикатами на Хмельнитчине// « Основы духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и охраны окружающей среды»: материалы  Интернет-конференции II Международного научно-практического форума «3-7 октября .-Лондон:Published by LASHE(Published in Proceedings of the Forum Foundations of Spiritual and Molecular- Genetic Improvement of Human Health and Enviromental Protection.-C.72-75
14.    Виговська Т. В.Роль громадянського суспільства у благоустрої  міських територій/Виговська Т. В.,Рябцева В. О, Андрієнкова І.Л.// Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток публічної політики в Україні» .-. Хмельницький, ХУУП,2017.С.17-27
15.    Виговський Л.А., Виговська Т.В.  Екотуризм як засіб формування екологічної свідомості та культури особистості. Університетські наукові записки.  Хмельницький : ХУУП, 2021.  № 3 (81). С. 8-22
16.    16. Виговський Л.А., Виговська Т.В.    Вплив соціального забезпечення на мінімізацію  соціальних ризиків у суспільстві// Вісник ХУУП.№8. 2021.С. 8-21.
17.    Виговський Л.А. Виговська Т.В. Екологічна свідомість як основа екологічної культури. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2(14). 2019. С. 33-36.  
18.    Виговський Л.А., Виговська Т.В. Вплив типів моделей державно-церковних відносин на характер взаємин між державою і церквою. Практична філософія. 2019.  №2 (72). С.143-150.
19.    Виговська Т.В. Світогляд як основа формування та утвердження екологічної свідомості особистості //Faundation of Spiritual end Molecular-Genetic Improvement of Human Health end Environmental Protection. Ukrainian Breakthrough into the Global Civilization and Science : Peer-reviewed materials digest (collective monograph) pablshed folloving the results of the International Internet Coference of the 3rd International scientific and practical forum (London, March 25-April 05, 2018). С.84-86. 
20.    Vyhovsky Leonid Antonovich, Vyhovska Tetyana Viktorivna Vyhovsky Dmytro Leonidovych Khmelnitsky University of Management and Law named after Leonid Yuzkov Scientific work: “CIVIL SOCIETY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND PEOPLE'S CULTURE” Approved by the Editorial Board for publication in the journal: “Modern engineering and innovative technologies”, Germany, issue №22. August, 2022 Application: No.ge22-012. Chairman of Editorial Board Doctor of Technical Sciences Professor, Academician A.G. Shibaev Scientific Secretary Ph.D. S.V. Kuprienko
21.    (Scopus) Hanna Ridkodubska Leonid Vyhovskyi Tetyana Vyhovska Liudmyla Yakubova Oksana Humenyuk Iryna Oliinyk. Application of information technologies in the educational process of higher educational institutions under the martial law DOI: https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.03.026Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13 (3), р. 275-287
 

Рідкодубська Г. А.

1.    Рідкодубська Г. А Підготовка до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери в процесі самостійної навчальної діяльності. Virtus: scientific journal. 2018. No 26. Р. 125–127.
2.    Рідкодубська Г. А. Діагностика готовності до професійної мобільності майбутніх соціальних працівників. Молодий вчений: наук. журн. 2018. No 9 (61). С. 64–68.
3.    Рідкодубська Г. А. Досвід підготовки до професійної мобільності працівників соціальної сфери у Франції. Молодий вчений: наук. журн. 2018. No 11 (63). С. 262–265.
4.    Рідкодубська Г. А. Досвід підготовки майбутніх працівників соціальної сфери у США. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2018. Vol. 6, No 4. С. 63–73. https://doi.org/10.32919/uesit.2018.04.05. 
5.    Рідкодубська Г. А. Зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до ПМ в рамках вивчення дисципліни «Практикум з соціальної роботи». Молодий вчений: наук. журн. 2018. No 5 (57). С. 75–78.
6.    Рідкодубська Г. А. Критерії та рівні готовності до професійно мобільності майбутніх працівників соціальної сфери. Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2018. Вип. 4, т. 2. С. 49–52.
7.    Рідкодубська Г. А. Методи підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 60, т. 2. С. 94–97.
8.    Рідкодубська Г. А. Особливості професійної підготовки майбутніх  працівників соціальної сфери до професійної мобільності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2018. No 3 (14). С. 482–491.
9.    Рідкодубська Г. А. Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери. Молодий вчений: наук. журн. 2018. No 8 (60). С. 172–175.
10.    Рідкодубська Г. А. Підготовка до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери в зарубіжних країнах. Virtus: scientific journal. 2018.    No 25. Р. 119–122.
11.    Рідкодубська Г. А. Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності під час вивчення дисципліни «Соціальна робота з різними групами клієнтів». Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка, психологія, філософія. Київ, 2018. No 291. С. 374–379.
12.    Рідкодубська Г. А. Проектна технологія у підготовці до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери. Virtus: scientific journal. 2018. No 22, part 1. P. 129–131.
13.    Рідкодубська Г. А. Структура підготовки до професійної мобільності майбутніх соціальних працівників. Virtus: scientific journal. 2018. No 24. Р. 102–105.
14.    Рідкодубська Г.А. Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери: результати дослідно- експериментальної роботи. Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2018. Вип. 8.С. 195–207.
15.    Рідкодубська Г.А. Професійна мобільність в структурі професійного розвитку майбутнього фахівця соціальної сфери. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей Бердянський державний університет; укладач Петровська К. В. Бердянськ, 2019. – 274 с. С.81-84.
16.    Підготовка майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу під час вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в соціальній роботі» «Professional Education: Methodology,  Theory and Technologies. Професійна освіта: методологія,  теорія та технології» ISSN 2415-3729 (Print) ISSN 2415-3737 (Online) 
17.    Професійне вигорання соціальних працівників. «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки» № 1/2020, с. 112-121
18.    Методика формування творчих здібностей майбутніх працівників соціальної сфери. Інноваційна педагогіка №24, 2020р. – с.221-225
19.    Рідкодубська Г. А. Інноваційні методи підготовки майбутніх працівників соціальної сфери. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 жовт. 2018 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. Ч. 2. С. 109–111.
20.    Рідкодубська Г. А. Практикум з соціальної роботи: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2018. 30 с.
21.    Рідкодубська Г. А. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної мобільності. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: зб. наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16–17 лист. 2018 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. Ч. 2. С. 73–74. 
22.    Рідкодубська Г. А. Порівняльний аналіз надання соціальної допомоги у Великобританії та Україні. Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 26–27 жовт. 2018 р.). Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 26–28.
23.    Рідкодубська Г. А. Проектна технологія у підготовці майбутніх працівників соціальної сфери. Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23–24 листоп. 2018 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. Ч. 2. С. 103–105.
24.    Рідкодубська Г. А. Професійно важливі якості особистості майбутнього соціального працівника. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2–3 лист. 2018 р.). 2018. Ч. 1. С. 115–117.
25.    Рідкодубська Г. А. Соціальна робота з бездоглядними та безпритульними дітьми. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали XII міжнар. наук.- практ. конф. (Одеса, 19 лист. 2018 р.). Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2018.С. 110–112.
26.    Рідкодубська Г. А. Становлення системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери Франції. Актуальні проблеми психології та педагогіки: зб. Тез міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 лист. 2018 р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 61–63. 
27.    Рідкодубська Г. Підготовка до професійної мобільності в Польщі. Новини науки ХХІ століття: матеріали ХХІV міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Вінниця, 23 лист. 2018 р.). Вінниця, 2018. Ч. 6. С. 26–28.
28.    Рідкодубська Г. Професійна мобільність в структурі професійного розвитку майбутнього фахівця соціальної сфери: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», (23-24 жовтня 2019 р.), с. 120-129.
29.    Рідкодубська Г. А, «Protection of children's rights in the context of the UN Convention: pedagogical, psychological, legal and information dimension» Рідкодубська Г. А. «Особливості педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насилля в сім’ї» кол монограф. Вармінсько-Мазурський університет 2021,  с. 132-136
30.    Ridkodubska Н. Pedagogical Training System of Future Social Workers in Ukraine: Experimental Study International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol.19, No. 5, pp. 245-259, May 2020 https://doi.org/10.26803/ijlter.19.5.15
31.    Індексується за дисципліною: Педагогіка Посилання на сторінку журналу в Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100897703
32.    Ridkodubska Н Teaching and learning in high educational institutions based on scientific approach successful practices.AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal - 11/01-XVI. OPEN ACCESS journal p/ 145-152 (0,7 д.а.) Web of Science 
33.    Ridkodubska H. Pedagogical Design of the Technology of Students’ Multicultural Competence at Higher Education Institutions Vol. 12 No. 2 (2021): Journal of Education Culture and Society, р.264-294 (1,25 д.а.) Web of Science
34.    Hanna Ridkodubska Application of information technologies in the educational process of higher educational institutions under the martial law DOI: https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.03.026  Journal for Educators, Teachers and Trainers, 2022, Vol. 13 (3), р. 275-287 Web of Science

Іванова О.В.

Іванова О.В. Сутність та характеристика фінансового механізму державного управління у сфері фізичної культури і спорту. «Університетські наукові записки». 2020. № 6 (78) – С. 112-121
2. Іванова О.В. Аналіз системи державного управління у сфері фізичної культури і спорту в Україні. «Науковий вісник СДУ. Серія «Економіка»». 2021. № 1,  Том 8, 2021, – C. 46-57
3. Іванова О.В. Механізми державного управління у сфері туризму в Україні. «Університетські наукові записки». 2021. №3(81), – C 166-173
4. Іванова О.В. Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері фізичної культури і спорту в Україні «Публічне урядування». 2021. №2(27), – C. 16-21
5. Іванова О.В. Порівняльний аналіз світового досвіду державного управління у сфері фізичної культури і спорту учнів молодшого шкільного віку. «Публічне управління і адміністрування в Україні». 2021. №25 C. 32-36.
6. Іванова О.В. Regulatory and institutional support of public administration in the field of physical culture and sport in Ukraine. «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» 2021. № 18 –C. 49-64
7. Іванова О.В. Психологічні аспекти підготовки соціальних працівників. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management) № 4(48), 2022. – C. 212-216
8. Іванова О.В. Українська національна ментальність та її відображення у вітчизняній філософії. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management) – C 73-80

ТЕЗИ
1.    Іванова О.В. Вірус доброти. Благодійність в умовах карантину. Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії : зб. тез доп. міжнар. наук.конф., (м. Суми, 22 травня 2020 р.).  – Вінниця: Видавництво «МЦНД», 2020. – С. 120-121
2.    Іванова О.В. Адаптація дитини з ментальними порушеннями до школи. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: зб. тез доп. міжнар. наук.конф., (м. Київ, 12 червня 2020 р.).  – Вінниця: Видавництво «МЦНД», 2020. – С. 84-85
3.    Іванова О.В. Державне управління в системі освіти. Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання : зб. тез доп. міжнар. наук.конф., (м.Хмельницький, 23 жовтня 2020 р.).
4.    Іванова О.В. Адміністративне право, як регулятор суспільних відносин у сфері державного управління. Глобальні та регіональні аспекти сталого розвитку : зб. тез доп. міжнар. наук.конф., (м. Данія, 26-28 жовтня 2020 р.). – Данія: Видавництво «SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF», 2020. –  С. 104
5.    Іванова О.В. Перебудова публічного управління в умовах соціальних та політичних змін в Україні. Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук : зб. тез доп. ІІ  міжнар.наук.-практ. конф., (м. Полтава, 22-23 травня 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С. 95-98
6.    Іванова О.В. Перспективи реформування системи освіти в Україні. Навчання і викладання у цифровому форматі в контексті наукової доброчесності у багатомовному світі : зб. тез доп. ІІ  міжнар.наук.-практ. конф.,  (м.Київ, 2-3 грудня 2022 р.)
7.    Іванова О.В. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб.тез доп. XXVIІ звітн.наук. конф., (м.Хмельницький, 10 березня 2023р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. – С. 139-140
 

Шутяк І.А.

1.    Шутяк І.А., Ткач Л.В. Маніпуляції як невід’ємна складова ділового спілкування. Науковий  журнал «SWorldJournal. 2021, № 6. Том 4. Болгарія.с. 140-145.
2.    Шутяк І.А.,  Півхлопко Д.Р. Особливості комунікативних бар’єрів, труднощі спілкування та шляхи подолання. Науковий журнал «SWorldJournal». 2021, № 7. Том 5. Болгарія.с. 28-32.
3.    Шутяк І.А., Кравчук Ю.О. Конфлікти в організації та методи їх врегулювання. Науковий  журнал «SWorldJournal». 2021, № 7. Том 5.  Болгарія.с. 32-36.
4.     І.А., Міщук С.В. Особливості формування корпоративної культури на підприємствах. Науковий журнал « Modern  engineering and innovative technologies”. 2021, Випуск 16. Том 6/ Німеччина.; с.19-23.
5.     Шутяк І.А., Ігнат А.В. Психологічні особливості прийняття управлінських рішень. Науковий журнал « Modern  engineering and innovative technologies”. 2021, Випуск 16. Том 6 / Німеччина.; с. 6-11.
6.     Шутяк І.А., Карпанасюк О.С. Соціальна тривожність: поняття, природа та її роль в житті суспільства.Науковий журнал « Modern  engineering and innovative technologies”.2021,  Випуск 16. Том 6 / Німеччина.; с. 11-15.
7.     Шутяк І.А., Шамара О.С. Комунікативні бар’єри у спілкуванні та напрямки їх подолання. Науковий журнал « Modern  engineering and innovative technologies. 2021,  Випуск 16. Том 6/ Німеччина.; с. 15-15.
8.     Шутяк І.А. Ефективність публічного виступу. / Шутяк І.А. , Альміз В.С. // Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції ( м.Київ, 26-27 березня 2021 р.) / ГО « Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України.- Київ: ГО « Інститут інноваційної освіти», 2021.- с. 64-66.
9.     Шутяк І.А. Методика організації туристичного походу./ Шутяк І.А. , Сірий О.В // Вісник.- Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2021р.
10.     Шутяк І.А., Недзельська У.В. « Страх перед аудиторією – норма чи ні?» Науковий журнал «SWorld Journal Modern engineerin gandinnova tivetechnologies». 2022, № 20. Том 3. Німеччина с. 15.;
11.     Шутяк І.А. «  Методи врегулювання конфліктів та запобігання їм»./ Науковий журнал «SWorld Journal Modern engineerin gandinnova tivetechnologies». 2022, № 22. Том  Німеччина с. 46-49;
12.    Шутяк І.А., Іншеков М.В., Євтушок В.А. « Захист цивільного населення в умовах воєнного стану»/  Міжнародний періодичний науковий журнал SWorld Journal- випуск 17-01 Болгарія 2023р .с.- 11-13
13.    Шутяк І.А. « Туристична діяльність та методика організації туристичного походу»/ Науковий журнал «SWorld Journal Modern engineering and innovative technologies , випуск №25 Германія, 2023р.

ТЕЗИ
1.    Шутяк І.А. “Маніпуляція в діловому спілкуванні”/ Матеріали Щорічної  звітної наукової  конференції науково-педагогічних працівників: »Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави 27-30 квітня 2020р.» (ХУУП, 27-30 квітня 2020 року) .
2.    Шутяк І.А. Лідерство як позитивна мотивація сучасного керівника./Шутяк І.А.//Search for scientific answers to the challenges of our time “2020:  Participant of the international scientific-practical conference. Матеріали науково-практичної міжнародної конференції (28-29 грудня 2020р.)- № bg 6-029.  Том 4. С.85-89.
3.    Шутяк І.А. Психологічні аспекти культури публічного виступу./ Півхлопко Д.Р., Шутяк І.А.// «Інновації навколо нас’’ 2021: /Болгарія. SWORLD- conference 2021 «Innovation around us 2021»- Болгарія. Матеріали науково-практичної конференції ( 9-10 березня 2021р.)
4.    Шутяк І.А. Соціальна тривожність: поняття, природа та її роль в житті суспільства./ Шутяк І.А.// Матеріали третього міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління2: Зб. наук. Праць в 2-ч частинах / За ред. Страшка С.В.- Вип.3.-Ч.1.- К.: Алатон, 2021.-172 с
5.    Д.Р.Півхлопко, І.А.Шутяк. Інноваційні наукові дослідження :теорія, методологія, пратика: Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26-27.02.2021р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021.- с. 84-87
6.    А.А. Потурняк, І.А.Шутяк. Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті: Матеріали  3 Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса12-13.03. 2021р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021.- с. 75-79
7.    К.О.Нечипоренко, І.А.Шутяк. Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: Матеріали: 7 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 26-27.03. 2021р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021.- с. 51-55
8.    Д.Р.Чепель, І.А. Шутяк. Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: Матеріали: 7 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 26-27.03. 2021р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021. –с. 61-64.
9.    Д.Р. Півхлопко, І.А.Шутяк. Доповідь на міжнародну конференцію: »Інновації навколо нас 2021» / Болгарія ( 9-10 березня).;
10.    Заіка А.В., Шутяк І.А. Доповідь на міжнародну конференцію: «Науково-технічна революція ХХ1 століття 2021» / Німеччина.
11.    ШутякІ.А., Рябов М.О. Проблема побутового насилля в сучасному суспільстві./ШутякІ.А.Рябов М.О.// Матеріали конференції: forbeinganac tivepar ticipant in X international Scintific and Preactical Conference»Scince innovations and education: problems and prospects»// TOKYO 4-6 May 2022 с.421
12.    Шутяк І.А., Настасовська А.А. Особливості соціально-психологічної компетентності особистості./ Матеріали XVII Міжнародної  науково-практичної конференції « Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice”, 03-06 травня 2022р.,  Токіо, Японія. с. 939.
13.    Шутяк І.А. « Побутове насилля в сучасному суспільстві »./ Шутяк І.А.// Матеріали конференції : Міжнародна науково-практична конференція: « Modern researchin world science' 17-18 червня 2022 р. м.Куновіце Чеська Республіка.
14.    26 щорічна звітна наукова конференція науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави.» Тема: «Лідерство як позитивна мотивація сучасного керівника». с.160-162.
15.    Шутяк І.А., Дунець І.О. « Кліматична безпека»./ Матеріали  V Міжнародної науково – практичної конференції «  MODERN AND GLOBAL METHODS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC TNOUGHT» 25-28.10.22р. Флоренція. Італія. с.150.
16.    Шутяк І.А., Бесараб М. « Небезпеки техногенного характеру»./ Матеріали  V Міжнародної науково – практичної конференції «  MODERN AND GLOBAL METHODS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC TNOUGHT» 25-28.10.22р. Флоренція. Італія. с.147.
17.    Шутяк І.А., Паламарчук А. « Вплив небезпечних метеорологічних явищ на життєдіяльність людей»./ Матеріали  V Міжнародної науково – практичної конференції «  MODERN AND GLOBAL METHODS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC TNOUGHT» 25-28.10.22р. Флоренція. Італія. с.153.
18.    Шутяк І.А., Сидорук О.В. « Психологічний захист населення в умовах війни»/ VIII International Scientifik and practical conference “ INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND MODERN IDEAS INTO PRACTICE” 15-18. 11.2022р. Стокгольм. Sweden. С. 752
19.    Шутяк І. А. Присяжнюк В.В. « Загальна профілактика постстресових розладів при НС» / VIII International Scientifik and practical conference “ INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND MODERN IDEAS INTO PRACTICE” 15-18. 11.2022р. Стокгольм. Sweden. С. 731
20.    Шутяк І.А., Чепель Д.Р./ « Ментальне здоровя під час війни»/  IX International Scientific and Practical conference “ STUDY OF WORLD OPINION REGARDING THE DEVELOPMENT OF SCIECE” Prague, Czech Republic 22-25. 11. 2022. С. 562
21.    Шутяк І.А., Гладун Ю. « Шляхи подолання небезпечного впливу повітряного середовища на здоров’я людини». / XIV Міжнародна науково – практична інтернет конференція « MODERN MOVEMENT OF SCIENCE» м. Дніпро 2022 р. с.48.
22.    Шутяк І.А. « Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі»/ Міжнародна конференція « Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries” 2023,  США січень, 2023р. книга – 16-01. С. 126-129
23.    Шутяк І.А., Янков С.В. « Небезпека впливу повітряного середовища на здоров”я людини»/ Міжнародна конференція « The current stage of development of scientific and technological progress». Лютий  2023р. Германія.

Янков С.В.

1.    Янков С.В., Сірий О.М. Компоненти формування готовності до фізичного самовдосконалення студентів // Збірник наукових праць. Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 2018  № 16 С. 44-48
2.    Янков С.В., Сірий О.М. Аналіз поглядів науковців на зміст та структуру професійної підготовки вчителів фізичної культури// Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2019. №17 -С. 303-307
3.    Янков. С.В. Модульно-рейтингова  система оцінювання  навчальної  діяльності студентів  вищих  навчальних  закладів  у процесі фізичного виховання / Сірий О.М./ SCIENCE AND PRACTICE OF TODAY Abstractsof IX International Scientificand Practical Conference  (Ankara, Turkey November 16-19, 2020) – С. 532-536
ТЕЗИ
1.    Янков С.В. Вплив ціннісних орієнтацій на формування здорового способу життя студентів засобами фізичної культури: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку освітив сфері фізичної культури та спорту» .- Хмельницький. - ХГПА. : Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018.-С.138-141
2.    Янков С.В. Підготовка фахівців в умовах імплементації концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні: Матеріали ІІІ всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження Василя Сухомлинського. - Черкаси. - ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018.-С.135-136
3.    Янков С.В. Розвиток фізичних якостей студентів. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичної культури та спорту : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції       – Хмельницький : ХГПА, 2020. 191–194.
4.    Янков С.В. Нормативно-правове забезпечення державної політики у розвитку фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів. збірник тез ХХІV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів із заочною формою участі «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави» - м. Хмельницький: ХУУП, 27-30 квітня 2020.  188-190.
5.    Янков С.В. Українська греко-католицька церква в контексті популяризації здорового способу життя та заняття спортом / Сірий О.М./: матеріали ХХV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави» – м. Хмельницький: ХУУП, 18 лютого 2021.  184-185.
6.    Янков С.В. Значення фізичної культури і спорту для здоров’я та гармонійного розвитку студентської молоді. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26 лютого 2021 р.) – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. С.190-193.
7.    Янков С.В. Нетрадиційні форми фізичного виховання для підвищення фізичної активності майбутніх юристів: Збірник тез XXVІ щорічної звітної наукової конференції науково- педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова : Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави (м. Хмельницький, 12 березня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 167-169 c.
8.    Янков С.В. Впровадження авторської фітнес-програми як напрям удосконалення освітнього процесу підготовки студентів: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21-22 січня 2022 року); за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Синчака В. П. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 278-279 с.
9.    Янков С.В. Вплив оздоровчих занять з фізичної культури на стан здоров’я студентської молоді в період пандемії COVID-19: Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 05-06 квітня 2022 р.) – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. С.195-197.
10.    Янков С.В., Шутяк І.А. « Небезпека впливу повітряного середовища на здоров”я людини»/ Міжнародна конференція « The current stage of development of scientific and technological progress». Лютий  2023р. Германія.

Сірий О.М.

1.    Сірий О.М., Янков С.В. Компоненти формування готовності до фізичного самовдосконалення студентів // Збірник наукових праць. Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 2018  № 16 С. 44-48
2.    Сірий О.М., Янков С.В. Аналіз поглядів науковців на зміст та структуру професійної підготовки вчителів фізичної культури// Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2019. №17 -С. 303-307
3.    Сірий О.М. Модульно-рейтингова  система оцінювання  навчальної  діяльності студентів  вищих  навчальних  закладів  у процесі фізичного виховання / Янков. С.В. / SCIENCE AND PRACTICE OF TODAY Abstractsof IX International Scientificand Practical Conference  (Ankara, Turkey November 16-19, 2020) – С. 532-536
4.    Сірий О.М. Шутяк І.А. Методика організації туристичного походу //    Університетські наукові записки. 2021.
ТЕЗИ
1.    Сірий О.М. Вплив ціннісних орієнтацій на формування здорового способу життя студентів засобами фізичної культури: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку освітив сфері фізичної культури та спорту» .- Хмельницький. - ХГПА. : Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018.-С.07-112
2.    Сірий О.М. Підготовка фахівців фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі. Підготовка фахівців в умовах імплементації концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні: матеріали ІІІ Всеукраїнських читань, присвячених 100-річчю з дня народження Василя Сухомлиньського,  м. Черкаси, 15 листопада 2018 р. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2018. -140 с.
3.    Сірий О.М. Національні традиції як основа інноваційних технологій в системі фізичного виховання молоді. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичної культури та спорту : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  – Хмельницький: ХГПА, 2020. 130–133.
4.    Сірий О.М. Українська греко-католицька церква в контексті популяризації здорового способу життя та заняття спортом / Янков С.В./: матеріали ХХV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави» – Хмельницький 
5.    Сірий О.М. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26 лютого 2021 р.) – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. С.128-131.
8.    Сірий О.М. Особливості модернізації методологічної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: Збірник тез XXVІ щорічної звітної наукової конференції науково- педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова : Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави (м. Хмельницький, 12 березня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 162-165 c.
9.    Сірий О.М. Екстремальний туризм у Чорнобильській зоні: перспективи розвитку: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21-22 січня 2022 року) : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 225-226 с.
10.    Сірий О.М. Екстремальний туризм на Запоріжжі: перспективи розвитку: Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 05-06 квітня 2022 р.) – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. С.195-197.

Школьник О.І.

Школьник О.І. Соціалізація здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання як важлива соціально- педагогічна проблема: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Гуманітарно-педагогічна освіта: досягнення, проблеми, перспективи».- Дніпро. 

НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ

До наукової роботи кафедри активно залучаються студенти різних курсів і магістратури юридичного факультету і факультету управління та економіки. При кафедрі функціонують постійно діючі студентські наукові гуртки “ Софія ” (науковий керівник – доктор філософських наук, професор Виговський Л.А.), “ Ойкумена ” (науковий керівник - кандидат біологічних наук, доцент Виговська Т.В.), “ Аніма ” (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Гуменюк О.Г.), “ Соціум ” (науковий керівник – Іванова О.В.), “ Таємниці спілкування” (науковий керівник – Заслужений вчитель України Шутяк І.А.), а також проблемні групи «Фенікс» (науковий керівник – Янков С.В.), «Пульс» (науковий керівник – Сірий О.М.). Члени гуртків та проблемних груп є активними учасниками проведення наукових семінарів, круглих столів, всеукраїнських та міжвузівських наукових студентських конференцій, олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт. 

Публікації та доповіді робіт студентів
Швець Катерина «Розлучення сімей як соціальне явище». Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.-297-299.
Кушнір Каріна  «Основні соціальні проблеми сучасної української молоді». Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.-288-290.
Ленчук Анастасія , студентка 2 курсу факультету управління та економіки. « Використання цілющих властивостей природи для рекреації населення». Матеріали I Міжнародної студентської наукової конференції «Тренди та перспективи розвитку мультидисциплінарних досліджень» (Т. 1), м. Чернігів, 15 жовтня, 2021 рік / Молодіжна наукова ліга.— Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. — 110 с.(С.65-67).
Диса Катерина, Семенюк Руслана, Удадес Максим, студенти  факультету Управління та економіки.  « Охорона праці медичних працівників в умовах пандемії Covid-  як реалізація права на біобезпеку. //Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, ХУУП, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021.    300с.(С.292-293).
Бесараб Маріна Василівна, студентка 1 курсу факультету управління та економіки «Проблема швидкого зростання населення у великих містах України ». Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 332 с.(С.-284-285).
Березюк Анастасія ,  студентка 1 курсу факультету управління та економіки « Розвиток екологічної свідомості у дошкільників». Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 332 с (С. 282-283).
Паламарчук Анна Ігорівна . « Антропогенний вплив на води світового океану». Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 332 с.(С.-290-292).
Доповідь на Щорічній звітній науковій конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова 27.04.2022 Бесараб Марина Психологія сновидінь 1УЕ
Доповідь на Щорічній звітній науковій конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова 27.04.2022 Гладун Юлія Теоретичний аналіз феномену сенсу життя у дослідженнях зарубіжних психологів 1УЕ
Доповідь на Щорічній звітній науковій конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова 27.04.2022 Дунець Іван Жорстоке поводження з дітьми (психологічний аспект) 1 УЕ
Доповідь на Щорічній звітній науковій конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова 27.04.2022 Паламарчук Анна Стрес, його різновиди та вплив на життя і здоров я сучасної людини 1 УЕ
Доповідь на LXXXIX International Scientific and practical conference SPRING SCIENTIFIC READING – 2022,  4/05/22 Кубіна Анна Психологічні прийоми подолання травмуючих життєвих ситуацій 1УЕ(наявний сертифікат, що підтверджує участь)
Доповідь на ХІІ International Scientific and Practical Conference "Actual priorities of modern science, education and practice" Куцепалова Каріна, 1УЕ. «Особливості прояву типів темпераменту у студентському віці» March 29-April 01, 2022, Paris, France (наявний сертифікат, що підтверджує участь)
Доповідь на ХІІ International Scientific and Practical Conference "Actual priorities of modern science, education and practice" Хайдарі Анастасія, 1УЕ. «Пам'ять, та її розвиток у студентів» March 29-April 01, 2022, Paris, France (наявний сертифікат, що підтверджує участь)
Доповідь на ІІ Міжнародній науково-практичній студентсько-учнівській конференції «Мовні виміри світу». Домінюк Ірина, 1 ЮФ. Філософія та психологія як зіткнення старого та нового в дослідженні семантики слів. Житомир, 21 квітня 2022 року (наявний сертифікат, що підтверджує участь)
Доповідь на ІІ Міжнародній науково-практичній студентсько-учнівській конференції «Мовні виміри світу». Лаврієнко Мар’яна, 1 ЮФ. Психологічне спрямування філософії мови в контексті психології творчості. Житомир, 21 квітня 2022 року (наявний сертифікат, що підтверджує участь).
Доповідь на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні умови благополуччя персоналу організацій» Лаврієнко Мар’яна, 1 ЮФ. Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб. Львів, 27-28 жовтня 2022 року (наявний сертифікат, що підтверджує участь).
Артем Ксьондз. Основні етапи підготовки та прийняття політичних рішень. VI Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice», 01-04 листопада 2022 г., Едмонтон, Канада.
Анастасія Хайдарі. Вчення про політику Н. Макіавеллі. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика”, 28 жовтня 2022 р., м. Умань
Куцепалова Каріна. Концепція ідеальної держави Платона. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика”, 28 жовтня 2022 р., м. Умань
Паламарчук Анна Політична соціалізація як політико-культурний процес. VII Міжнародна науково-практична конференція «Innovative areas of solving problems of science and practice», 08-11 листопада 2022 р., Осло, Норвегія
Доповідь. Лозінський О. ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ CУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.24-26
Доповідь. Лаврієнко М., Домінюк І. СВІТОВЕ ПРОТИСТОЯННЯ ТА НЕПОВНА ЦІЛІСНІСТЬ // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.26-28.
Доповідь.  Поліщук І.А./ 3 / Менеджмент. / « Креативний менеджмент й ефективність організацій»./ Матеріали XVII Міжнародної  науково-практичної конференції « Multi disciplinary academic notes. Theory, methodology and practice”, 03-06 травня 2022р.,  Токіо, Японія. с. 394
Доповідь. Емоційний інтелект та його роль в житті людини./ Удадесс М.А. / 3 /Менеджмент /  Матеріали конференції:XVIIInternationalscientificandpracticalconference “ Multidisciplinaryacademicnotes, theory, methodologyandpractice” Tokyo, JapanMay 03-06,2022. С.937
Доповідь. Поліщук В.Б. / 1курс . Магістр ПУА. / « Психологічний захист населення у разі загрози виникнення НС./ VII  Міжнародна науково- практична конференція 08-11.2022р. Осло. Норвегія. С. 564
Доповідь. Чепель Д.Р. / 1 курс.Магістр ПУА/ « Психологія людини в екстремальних ситуаціях»/  VIII International  Scientifik and practical conference “ INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND MODERN IDEAS INTO PRACTICE”  15-18. 11.2022р. Стокгольм. Sweden. С. 755
Доповідь. Висоцька А.Ю./ 3 курс Менеджмент/» Психологія міжособистісних комунікацій. » / Матеріали V Міжнародна науково- практична конференція «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти».  21-22 травня 2022р.м. Львів. с. 41
Доповідь. Семенчук І.В. / 3 курс Менеджмент/ Психологія міжособистісних комунікацій. / Матеріали XXIV Міжнародної  конференції «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження ». 21-22 квітня 2022р.м. Київ. с. 198
Доповідь. Помозова О.В./ 3/ Менеджмент./» Емоційний  інтелект та його роль в  житті людини.»/ Матеріали ІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації». 20.05.2022р., М. Чернівці.с. 407
Доповідь. Веселовська В.О., Руденко О.В./ 3 / Фінанси Б СС /»Різниця формування авторитету особистості менеджера та лідера.» / Матеріали Міжнародної студентської конференції6 «Діджиталізація науки як  виклик сьогодення». 03.06.2022р. м. Львів. с. 291.
Доповідь.  Нідзельська М.О../ 3 курс Фінанси БСС /» Психологія спілкування в умовах військового стану» / Матеріали XCII Міжнародна інтернет - конференція  «Пріоритетні науки під час воєнного стану.» 24 червня 2022р.м. Одеса
Доповідь. Івасюк М.В./ 1 курс магістратура ПУА/ « Захист цивільного населення в умовах воєнного стану» / II  Міжнародна студентська науково-практична конференція « Формування сучасної науки: Методика та практика» 04.11.2022р. Вінниця. С. 166.
Доповідь. Ксьонз А.Ю./ 2 курс Менеджмент / « Причини виникнення та класифікація НС військового характеру» / II Міжнародна студентська науково-практична конференція / « Формування сучасної науки: методика та практика. 04.11.2022р. м. Вінниця. С. 407
Доповідь. Диса К.П./ 3 курс Менеджмент/»Життєві принципи і саморозвиток особистості.»/Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова. 06.05.2022р. с.287.
Доповідь. Тарасюк Д.М./ магістр ЮФ./» Методи регулювання конфліктів і запобігання їм. » /Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова. 06.05.2022р. с.278.
Доповідь. Бенькалович Г.Я./ магістр ЮФ./» Побутове насилля як проблема сучасного суспільства.  » /Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова. 06.05.2022р. с.277.
Доповідь. Семенюк Р.М./ 3 курс Менеджмент / » Психологічна травма і захисні механізми особистості. » /Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова присвячена 30-річчю ХУУП імені Леоніда Юзькова. 06.05.2022р. с.294
Доповідь. Кухарчук Д.В. «Фізичне виховання. Його роль в житті студента» Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково педагогічних працівників, 18 травня 2022 р. / Ред.кол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 228 с..
Доповідь. Кушнірук А.О.  «Аналіз ставлення здобувачів освіти до дисципліни фізичної культури у ЗВО» матеріали науково-практичної конференції «Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі». (27-28 травня 2022 р.) – м. Полтава
Доповідь. Кушнірук А.О.  «Організаційні умови застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін» матеріали науково-практичної конференції «пріоритетні напрями розвитку наукового простору» (25-26 березня 2022 р.) – м.Запоріжжя
Доповідь. Яцковська В.О. «Фізична реабілітація для осіб похилого віку» матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень» (3 червня 2022р.) – м. Луцьк
Доповідь. Кушнірук А.О. «Особливості застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін» звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова присвячена 30-річчю Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року)
Доповідь. Веселовська В.О. «Проблема освіти і науки в Україні» матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в початковій освіті: здобутки та перспективи» (25 листопада 2021) – м. Умань