Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ аспірантури та докторантури

Загальна інформація


    Відділ аспірантури та докторантури є самостійним структурним підрозділом Університету.
Відділ створено з метою організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі та поза аспірантурою (далі – здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) та здобувачів наукового ступеня доктора наук в докторантурі (далі – докторантів) в Університеті.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та розпорядчими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, іншими локальними актами Університету.
Основними завданнями Відділу є:
1. Організація підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантів в Університеті в межах своїх обов’язків та повноважень.
2. Координація та взаємодія Відділу з іншими структурними підрозділами Університету.
3. Документальний супровід вступної кампанії до аспірантури і докторантури; участь в розробці проєкту Правил прийому до аспірантури і докторантури Університету.
4. Розробка графіків проведення вступних випробувань. 
5. Повідомлення членів відбіркових  комісій, абітурієнтів про час і місце проведення вступних випробувань. 
6. Координація та забезпечення виконання освітньої складової підготовки докторів філософії із структурними підрозділами Університету. 
7. Зберігання та ведення особових справ здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і докторантів, облік фактично наявного контингенту здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантів в Університеті; подання адміністратору забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) інформації щодо статусу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантів; подання відповідальній особі за ведення військового обліку в Університеті інформації щодо статусу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантів, які підлягають військовому обліку.
8. Контроль за виконанням здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії індивідуальних навчальних планів, а також координація, збір та узагальнення інформації щодо звітів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і докторантів на кафедрах, зокрема про виконання ними індивідуальних планів наукової роботи; складання звітів про роботу аспірантури та докторантури Університету, передавання необхідних даних, які стосуються підготовки наукових кадрів, Вченій раді університету. 
9. Консультування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантів з питань їх прав і обов’язків, діючих правил і порядку їх підготовки. 
10. Облік, зберігання законодавчих та нормативних актів з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантів, у необхідних випадках доведення до структурних підрозділів Університету інформації про  зміни в нормативних актах та нові акти, рекомендації Міністерства освіти і науки України. 
11. Контроль виконання постанов, наказів і розпоряджень та інших правових документів з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантів працівниками Відділу та структурними підрозділами Університету.