Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Юридичний факультет

Загальна інформація     Юридичний факультет Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі права, міжнародного права, соціального забезпечення та правоохоронної діяльності. Саме з цього факультету у 1992 році розпочинають розбудову Університету корифеї української правової думки: академік В.І. Андрейцев, академік М.Й. Штефан, професор Р.І. Кондратьєв, професор В.М. Коссак, професор М.П. Чорнобровий та інші відомі учені-правники.
Вперше обов’язки декана факультету виконував А.І. Ткачук, наполегливою працею якого було закладено основи розбудови факультету. Першим деканом юридичного факультету у 2002 році став кандидат історичних наук, доцент Л.Л. Місінкевич, який забезпечив організацію ліцензування факультету та його акредитацію. З 2004 року факультет очолював кандидат юридичних наук, доцент О.М. Омельчук, а з 2010 року деканом юридичного факультету було призначено кандидата юридичних наук, доцента В.І. Нагнибіду. З травня 2016 по серпень 2021 року юридичний факультет очолював кандидат юридичних наук С.А. Крушинський. З грудня 2021 року обов’язки декана виконує кандидат юридичних наук, доцент  В.М. Захарчук.

На сьогодні факультет – провідний осередок правничої науки та освіти України, акредитований за 4 рівнем. Науково-педагогічні працівники реалізують широку програму науково-дослідних робіт у різних галузях юридичної науки, беруть активну участь в роботі з вдосконалення вітчизняного законодавства, експертизи проектів нормативно-правових актів та консультування з правових питань посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

      Факультет має усі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців за освітніми ступенями бакалавра і магістра, зокрема:
1) за освітнім ступенем бакалавра:
- за спеціальністю 081 Право (освітня програма 081_1 курсосвітня програма 081_2-4 курснавчальний план 081_1 курс денна форма, навчальний план 081_1 курс заочна форма, навчальний план 081_2-4 курси денна форма, навчальний план  081_2-5 курс заочна форма);

- за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення (освітня програма 232_1 курс, освітня програма 232_2 курс, освітня програма 232_3-4 курс, навчальний план 232_1 курс денна форма, навчальний план 232_1 курс заочна форма, навчальний план 232_2 курс, навчальний план 232_3-4 курси);

- за спеціальністю 293 Міжнародне право (освітня програма 293_1 курс, освітня програма 293_2 курс, освітня програма 3-4 курс, навчальний план 293_1 курс, навчальний план 293_2 курс, навчальний план 293_3-4 курси);

2) за освітнім ступенем магістра:
- за спеціальністю 081 Право (освітня програма _081М_1 курс, навчальний план 081М_1 курс  денна форма, навчальний план 081М_1 курс заочна форма);

- за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність (освітня програма 262_1-2 курсинавчальний план 262_1-2 курси денна форма, навчальний план 262_1-2 курси заочна форма, відомості про самооцінювання).

3) Доктор філософії:
- за спеціальністю 081 Право (Освітньо-наукова програмаНавчальний план)

Структурно факультет складається з деканату, відділень денної та заочної форм навчання, 6 кафедр та допоміжних підрозділів.
У складі факультету функціонують кафедри:
- теорії та історії держави і права;
- конституційного, адміністративного та фінансового права;
- цивільного права та процесу;
- кримінального права та процесу;
- трудового, земельного та господарського права;
- міжнародного та європейського права.
Навчальний процес забезпечується ефективними сучасними методиками викладання в тому числі із врахуванням активного впровадження новітніх педагогічних технологій. Програми навчання відповідають національним та європейським стандартам, а також вимогам нормативних документів щодо впровадження стандартів ECTS.
В процесі навчання студенти вивчають теорію держави і права, історію держави і права України, історію держави і права зарубіжних країн, конституційне право, адміністративне право, фінансове право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістику, екологічне право, земельне право, трудове право, міжнародне публічне право, кримінологію, міжнародне приватне право, господарське право, сімейне право, а також іноземну мову, логіку, політологію, економічну теорію, психологію, етику та інші дисципліни.
В рамках спеціальності «Право» студенти, які здобувають освіту за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітнього ступеня магістра, мають можливість проходити підготовку за п’ятьма вибірковими блоками (спеціалізаціями): цивільно-правовою, кримінально-правовою, державно-правовою, земельно-господарською, та спеціальністю "міжнародне та європейське право".
З метою сприяння організації навчального процесу на факультеті створені допоміжні підрозділи: навчальний відділ; криміналістична лабораторія. Допоміжні структурні підрозділи забезпечують виконання факультетом освітньої діяльності, проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької роботи. Сучасно обладнані комп’ютерні класи дають змогу використовувати у навчальному процесі різноманітні види програмних продуктів, зокрема, електронну правову бібліотеку „Ліга-Закон”. Завдяки цьому студенти отримують оперативну інформацію про нормотворчу діяльність Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, урядових організацій та мають можливість обговорювати окремі законопроекти під час семінарських занять.
На факультеті діє обладнана відповідно до сучасних вимог зала судових засідань, у якому студенти вивчають процесуальні галузі права в умовах моделювання судового процесу.
В цілому на факультеті навчається майже 600 студентів за денною формою та понад 400 студентів за заочною формою. Навчання здійснюється за державним замовленням, за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб.
Постановою Кабінету Міністрів України відкрита військова кафедра. Кращі студенти факультету працюють консультантами юридичної клініки, де надають безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, інвалідам, ветеранам Великої Вітчизняної війни, багатодітним сім’ям та беруть активну участь у правовій освіті населення.
На факультеті впроваджується наскрізна програма практики студентів. Практика проходить у Верховній Раді України, Конституційному Суді України, в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, адвокатурі, юридичних підрозділах підприємств, установ та організацій Хмельницької та інших областей України.
Університетом підписані угоди про співробітництво з провідними науковими центрами, Білорусі, Німеччини, Польщі.
Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи, беруть активну участь в студентських наукових конференціях, Всеукраїнських олімпіадах, судових дебатах.
Основними сферами наукових пошуків молодих дослідників стали окремі інститути цивільного, кримінального, адміністративного, земельного та екологічного права.  Після закінчення університету випускники факультету працюють в центральних органах державної виконавчої влади, в судових та правоохоронних органах, адвокатурі, органах нотаріату, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, у державних підприємствах, установах, організаціях тощо.