Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Романюк Віталія Анатоліївна

ПІБ
Романюк Віталія Анатоліївна
ПІБ (англійською)
VITALIIA ROMANIUK
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
старший викладач
Освіта

Народилася 25 червня 1992 року у м. Хмельницькому.
У 2015 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

Науково-педагогічна діяльність

В грудні 2018 року в спеціалізованій вченій раді Хмельницького університету управління та права захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, на тему «Позовна давність у цивільному праві». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, С. Д. Гринько.
З вересня 2016 року – старший лаборант кафедри міжнародного та європейського права.
З грудня 2016 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права.
З травня 2016 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права.
З січня 2020 року – в.о. старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права.
Має наукові публікації, є автором 1 монографії. Учасник низки міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів
цивільне право, міжнародне право, право Європейського Союзу.
Викладає дисципліни
«Римське право», «Правничі системи сучасності», «Політико-правові основи функціонування Європейського Союзу»;
«Право Європейського Союзу», «Матеріальне право ЄС», «Інституційне право ЄС».
Основні наукові публікації

1.   Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий аналіз. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. С.94-97.
2.   Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.). Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. С.54-58.
3.   Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 22-24.
4.   Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях. Університетські наукові записки. 2016. №1 (54). С. 250-257.
5.   Романюк В. А. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности. Legea si Viata. 2017. №8. С. 147-151.
6.   Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві європейських країн. Альманах міжнародного права. 2017. Випуск 18. С. 129–136.
7.   Романюк В. А. Проблеми правового регулювання підстав зупинення перебігу строку позовної давності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 47. Том 1. Ужгород, 2017. С.159–162.
8.   Романюк В. А. Тенденції правового регулювання позовної давності в договірному праві ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12 (18). С. 93–98.
9.   Романюк В. А. Види класифікацій та особливості цивільно-правових строків захисту. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.) : [у 2-х част.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. 2017. С. 139–140.
10.   Романюк В. А. Особливості правового регулювання позовної давності різних правових систем. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 грудня 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права». 2017. Ч. 1. С. 41–44.