Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра цивільного права та процесу

Загальна інформація


Кафедра цивільного права та процесу була створена відповідно до наказу № 71-п від 9 листопада 1995 року. Протягом 1997–2007 років іменувалась кафедрою цивільно-правових дисциплін. На сьогодні на кафедрі працюють 2 доктори юридичних наук, професори, заслужені юристи України Гринько Світлана Дмитрівна, Ватрас Володимир Антонович, 1 доктор юридичних наук, професор Нагнибіда Володимир Іванович, 1 кандидат юридичних наук, професор Білоусов Юрій Валерійович, 8 кандидатів юридичних наук, доцентів Анікіна Галина Володимирівна, Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, Бориславська Марина Вячеславівна, Гарієвська Мирослава Богданівна, Сердечна Ірина Леонідівна, Трач Оксана Михайлівна, Чорна Жанна Леонтіївна, Якимчук Світлана Олексіївна, 1 кандидат юридичних наук Васильєв Владислав Віталійович, 2 доктори філософії за спеціальністю 081 Право Грицишина Лариса Валеріївна та Ромась Марія Іванівна. Пофесорсько-виладацький склад кафедри активно поєднують викладацьку діяльність із практичною з більшості приватних сфер. 
Завідувачами кафедри у різні часи були: д–р юрид. наук, проф., академік НАПрН України Андрейцев Володимир Іванович, канд. юрид. наук, доц. Котенко Володимир Дмитрович, канд. юрид. наук, проф. Білоусов Юрій Валерійович, д–р юрид. наук, проф., академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України Стефанчук Руслан Олексійович, канд. юрид. наук, доц. Андрушко Анатолій Васильович. З 2011 року кафедру очолює д–р юрид. наук, проф.Гринько Світлана Дмитрівна.
У різні часи дисципліни кафедри викладали: академіки Підопригора Опанас Андронович, Штефан Михайло Йосипович, доктори юридичних наук Коссак Володимир Михайлович, Краснова Марія Василівна, Кучеренко Ірина Миколаївна, Стефанчук Микола Олексійович, доценти Бурак Володимир Ярославович, Фролов Максим Олександрович, кандидати юридичних наук, адвокати Нижний Сергій Валерійович, Самбір Ольга Євгенівна, видатні юристи – практики   Леванчук Олексій Миколайович – суддя Верховного Суду України 1995-1996 роки, голова Апеляційного суду Хмельницької області 1996 -2012 роки та голова Апеляційного суду Миколаївської області 2012 -2014 роки,  заслужений юрист України, Продан Неля Василівна – начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, які неодноразово очолювали державну екзаменаційну комісію на юридичному факультеті університету, Мічковська Валентина Василівна – начальник Хмельницького міського ЗАГСУ.
Професорсько-викладацький склад постійно підвищує кваліфікацію шляхом проходження міжнародних, закордонних стажувань у таких міжнародних установах, як Рада Європи, Парламентська асамлея Ради Європи, Європейський Суд з Прав Людини, Організація Об’єднаних Націй, Всесвітня організація інтелектуальної власності та інші.
51% викладачів кафедри мають документальне підтвердження володіння іноземною мовою на рівні не нижче В2 – це Анікіна Г.В., Білоусов Ю.В., Ватрас В.А., Гарієвська М.Б., Нагнибіда В.І., Сердечна І.Л., Чорна Ж.Л., Якимчук С.О.
Професорсько-викладацький слад кафедри приймає активну участь у написанні науково-практичних коментарів до цивільного, цивільного процесуального та сімейного кодексів України, а також підручників і посібників з цивільного права та процесу, сімейного права, виконавчого провадження, альтернативного вирішення спорів, зокрема в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR). Слід відзначити активну участь у написанні підручника з військового права, а також у підготовці довідкових видань, зокрема збірників цивільного законодавства на українських землях та довідника з права світової організації торгівлі. 
Викладачами підготовлено 20 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.
Свої міркування щодо найбільш актуальних проблемних питань у сфері приватного права викладачі систематично викладають в одноособових і колективних монографічних працях, а також наукових статтях у фахових виданнях та інших наукових збірниках. Найбільш вагомими науковими напрацюваннями за останні роки є одноособові монографії Ватраса В.А. «Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики» (2020), Нагнибіди В.І. «Механізм правозастосування при вирішенні спорів у міжнародному комерційному арбітражі» (2020), а також колективні монографії «Оновлення Цивільного кодексу України : формування підходів» (2020), «Сучасні тендеції розвитку сімейного законодавства в Україні в світлі рекодифікації (оновлення) Цивільного кодексу України. Рекодифікаця цивільного законодавства України: виклики часу» (2021).
Основні наукові дослідження істотно впливають на розвиток доктрини приватного права та стали підґрунтям для подальших загальнотеоретичних наукових досліджень проблем приватного права в Україні та за її межами. Вони використовуються в освітньому процесі при викладанні навчальних дисциплін з приватного права, що підтверджується актами про реалізацію результатів наукових досліджень. 
Викладені та обґрунтовані в наукових дослідженнях пропозиції щодо змін і доповнень чинного законодавства України використано у нормотворчому процесі, що підтверджується актами про реалізацію результатів наукових досліджень у законотворчу діяльність окремих комітетів Верховної Ради України.
Про вагомість наукових напрацювань викладачів кафедри свідчать також відзнаки на конкурсах імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні (м. Хмельницький) у номінаціях: «Підручники та посібники» («Вступ до альтернативного вирішення спорів», 2020 р.), «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (Гринько С.Д. «Деліктні зобов’язання римського приватного права : поняття, система, рецепція», 2012 р, Ватрас В.А. «Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики: монографія», 2021 р.; Сердечна І.Л. «Особисті немайнові права і обов’язки інших членів сім’ї та родичів: монографія», 2018 р.), а також всеукраїнському конкурсі за краще науково-правниче видання (м. Дніпропетровськ) у номінації «Підручники та посібники» («Вступ до альтернативного вирішення спорів», 2020 р.). 
Більше десяти років (з 2004) науково-дослідна дяльність кафедри була пов’язана із науковою лабораторією з проблем адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, що діяла на базі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Кафедрою було започатковано створення в університеті наукової школи у галузі знань 081 Право «Хмельницька школа приватного права» (рішення вченої ради від 25 лютого 2022 року), головним завданням якої є виконання наукових досліджень та підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів. Науковим засновником наукової школи є проф. Стефанчук Руслан Олексійович, а керівником проф. Гринько Світлана Дмитрівна. Кількісний склад наукової школи 24 особи. 
Професорсько-викладацький слад кафедри із 2006 року забезпечував діяльність аспірантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова зі спеціальностей 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Було підготовлено 32 кандидати юридичних наук. 
З 2016 року кафедра забезпечує підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 Право у галузі знань 08 Право. Було підготовлено 13 докторів філософії. 
Викладачі кафедри постійно запрошуються на рецензування дисертаційних досліджень, зокрема у 2021-2022 роки здійснили 15 виступів у якості офіційних опонентів, 21 рецензувань дисертацій. Активно приймають участь у засіданнях постійно діючих і разових спеціалізованих рад у якості їх членів: Гринько С.Д. була членом спеціалізованих рад Д 26.730.02 у Національній академії прокуратури України, Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті, Д 58.082.04 у Західноукраїнському національному університеті, заступником голови (з 2018 р.), а потім головою спеціалізованої ради К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (вересень 2020 р. – грудень 2021 р.). Ватрас В.А. та Сердечна І.Л. були членами спеціалізованої ради К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 
На сьогодні Гринько С.Д. та Ватрас В.А. є членами спеціалізованої вченої ради Д 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, зокрема Гринько С.Д. є заступником голови спеціалізованої ради зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Викладачі кафедрі приймають активну участь як члени разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій, поданих на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.
Представники кафедри як експерти активно приймають участь у підготовці висновків на запити та питання до Ради науково-правових експертиз Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Ними підготовлено наукові висновки за зверненнями іноземних юридичних, а також вони виступали в якості експертів із цивільного законодавства України в іноземних судах, зокрема Гринько С.Д. та Стефанчук Р.О. у Стокгольмському суді (2018). Нигнибіда В.І. є міжнародним арбітром. 
Професорсько-викладацький слад кафедри забезпечує викладання фундаментальних дисциплін юридичного факультету, а також окремих дисциплін факультету управління та економіки за різними освітніми програмами. 
Білоусов Ю.В. є гарантом освітніх програм «Бакалавр права», «Магістр права», «Доктор філософії» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право. 
За консультування та керівництва викладачів кафедри студенти беруть участь і стають переможцями та номінантами різноманітних конкурсів (Хакатону з реформи юридичної освіти, Міжнародного правничого конкурсу імені В.М. Корецького, Всеукраїнського дебатного турніру з цивільного права і процесу «Майстерність судової промови» та ін.).
Професорсько-викладацький слад кафедри постійно отримує визнання науковою та громадською спільнотою: Гринько С.Д. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2020 р.), нагороджено грамотою (2007 р.) та Нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України «Відмі́нник осві́ти» (2022 р.), Ватрасу В.А. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2021 р.), Білоусову Ю.В. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2022 р.), Бондаренко-Зелінська Н.Л. нагороджена грамотою Верховної Ради України (2021 р.), Гарієвській М.Б. висловлена подяка Хмельницької обласної ради (2021 р.), Трач О.М. висловлена  подяка Хмельницької обласної державної адміністрації (2019 р.); Чорній Ж.Л. висловлена подяка Хмельницької обласної ради (2021 р.).


Кафедра цивільного права та процесу зайняла перше місце в університеті за результатом рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників у 2020-2021 навчальних роках.