Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Загальна інформація


     Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова є структурним підрозділом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який створено з метою забезпечення системного моніторингу та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до цінностей Європейського простору вищої освіти, напрацювання та реалізації стратегії, політики, процедур, практик і заходів забезпечення якості освіти, підтримки культури якості освіти через координацію роботи його структурних підрозділів.
          Завдання відділу
     Основним завданням Відділу є створення умов функціонування системи забезпечення внутрішньої якості вищої освіти ¬в Університеті, реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг, практична реалізація плану впровадження дієвого механізму внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг для активізації та удосконалення діяльності Університету, що передбачає:
− розробка пропозицій щодо удосконалення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
− розробка інструментарію (технічного, методичного), комплексу методичного забезпечення проведення моніторингових досліджень та діагностики якості освітньої діяльності в Університеті;
− аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти;
− здійснення моніторингу  періодичності перегляду освітніх програм;
− організація щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Університету та забезпечення оприлюднення результатів рейтингу на офіційному сайті, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб;
− аналіз стану інформаційних систем для підвищення ефективності для управління освітнім процесом;
− участь у моніторингу забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
− організація забезпечення прозорості освітньої діяльності Університету та оприлюднення інформації щодо її результатів;
− сприяння роботі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти тощо;
− перспективне та поточне планування заходів, спрямованих на вдосконалення освітньої діяльності Університету;
− координація роботи структурних підрозділів Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності;
− проведення опитувань студентів, науково-педагогічних працівників,  роботодавців щодо якості освіти, організації освітнього процесу, викладання, освітніх програм, змісту та організації навчання,¬ ресурсного забезпечення тощо;
− надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань здобувачів вищої освіти з якості організації освітнього процесу;
-  надання консультативної та методичної допомоги з питань якості освіти суб’єктам освітнього процесу;
− підготовка матеріалів на засідання вченої ради, методичної ради Університету та оприлюднення узагальнених даних щодо результатів моніторингових досліджень якості вищої освіти на офіційному сайті Університету;
− підготовка на підставі моніторингових досліджень пропозицій,  рекомендацій, проектів нормативних документів щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності;
− інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Університету через інформаційні ресурси;
− розробку рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні;
− внесення пропозицій щодо усунення негативних та поширення позитивних тенденцій  у роботі структурних підрозділів тощо.