Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Практики і перспективи провадження Внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті


Якість української вищої освіти - новини України 

Якість вищої освіти – це наскрізний пріоритет та ціль реалізації Стратегії розвитку Університету 2021 – 2025 рр.

Задля ефективного впровадження заходів забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти та сприяння поширенню цінностей європейського освітнього простору наказом ректора Університету від 08.07.2016 року №363/16 уведено в дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ХУУП.

Науково-педагогічні працівники Університету прагнуть до підвищення рівня якості Освітніх програм, свідченням чого є визнання затребуваності співробітників Університету як експертів з якості вищої освіти. Представники університетської спільноти активно долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Основні механізми дієвого забезпечення якості освітніх послуг передбачають:

− аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти;
− здійснення моніторингу  періодичності перегляду освітніх програм;
− організацію щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Університету та забезпечення оприлюднення результатів рейтингу на офіційному сайті, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб;
− аналіз стану інформаційних систем для підвищення ефективності для управління освітнім процесом;
− участь у моніторингу забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
− організація забезпечення прозорості освітньої діяльності Університету та оприлюднення інформації щодо її результатів;
− сприяння роботі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти тощо;
− перспективне та поточне планування заходів, спрямованих на вдосконалення освітньої діяльності Університету;
− координацію роботи структурних підрозділів Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності;
− проведення опитувань студентів, науково-педагогічних працівників,  роботодавців щодо якості освіти, організації освітнього процесу, викладання, освітніх програм, змісту та організації навчання, ресурсного забезпечення тощо;
− надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань здобувачів вищої освіти з якості організації освітнього процесу;
-  надання консультативної та методичної допомоги з питань якості освіти суб’єктам освітнього процесу;
− підготовка матеріалів на засідання вченої ради, методичної ради Університету та оприлюднення узагальнених даних щодо результатів моніторингових досліджень якості вищої освіти на офіційному сайті Університету;
− підготовка на підставі моніторингових досліджень пропозицій,  рекомендацій, проектів нормативних документів щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності;
− інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Університету через інформаційні ресурси;
− розробку рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні;
− внесення пропозицій щодо усунення негативних та поширення позитивних тенденцій  у роботі структурних підрозділів тощо.

Основні документи

Наказ ХУУП від 08 липня 2016 року №363/16 "Про уведення в дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права"

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти 

Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

План затвердження і перегляду освітніх програм

Опитування стейкхолдерів

Опитування НПП

Пройти опитування

Опитування роботодавців

Пройти опитування щодо ОПП «Бакалавр міжнародного права» тут

Пройти опитування

Опитування здобувачів вищої освіти

Юридичний факультет

Пройти опитування щодо ОПП "Бакалавр Міжнародного прова" тут

 

Факультет управління та економіки

 

Архів опитувань

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості форм та методів начання

Юридичний факультет

1 Курс

2 курс
3 курс
4 курс
Магістратура
Анкета для студентів магістратури за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність

Факультет управління та економіки

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування" щодо якості форм та методів начання

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування" щодо організації та проходження навчальної практики

 

Рейтинг  НПП ХУУП імені Леоніда Юзькова за результатами здійснення науково-педагогічної діяльності  у 2020–2021 навчальному році

Рейтинг науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за результатами здійснення науковопедагогічної діяльності у 2020– 2021 навчальному році

Методичні рекомендації для експерта Національного агенства забезпечення якості вищої освіти

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми