Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукова робота

Наукова робота кафедри підпорядкована виконанню загальноуніверситетської теми «Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку України як європейської держави» (номер державної реєстрації 0108U008927) та кафедральній темі «Теоретико-історичні проблеми розвитку держави і права» (номер державної реєстрації 0117U000104). Упродовж діяльності кафедри 7 науково-педагогічних працівників успішно захистили кандидатські дисертації. За підсумками роботи аспірантури з 9 фахівців - 7 захистили кандидатські дисертації. Серед них: Василь КАЛІТИНСЬКИЙ (2016 р.), Уляна ОЛІЙНИК (2018 р.), Дмитро СТОРОЖУК (2019 р.), Олександр АНДРУЩЕНКО (2020 р.), Олена ЖУРАВСЬКА (2021 р.), Мар'яна АНДРИЦ (2021 р.) та Галина КОЗЯР (2021 р.).
У рамках історико-правового проєкту «Уроки української державності» кафедра започаткувала щорічне проведення круглих столів з обговорення актуальних проблем державотворчого періоду Української революції, події якої тісно пов’язані з національно-визвольною боротьбою українського народу у 1917–1921 рр. Ці заходи дали можливість відстежити аспекти протиборства різних політичних сил у національно-визвольній боротьбі, оцінити діяльність найяскравіших постатей державників та їхній внесок у розвиток державотворчого процесу в Україні, виявити закономірності та усвідомити результати їхньої діяльності, відчути складність тогочасного періоду та спроєктувати їх на складні події сьогодення.
Упродовж двох останніх років кафедрою теорії та історії держави і права проведені дві міжнародні науково-практичні інтернет-конференції на тему: «Римське право в світлі методології сучасного гуманітарного знання» та «Діджиталізація та права людини» з випуском електронних збірників матеріалів.
При кафедрі функціонують три студентські наукові гуртки: теорії держави і права, історії держави і права України та історії держави і права зарубіжних країн.

Монографії та підручники

Місінкевич Л. Коренізація і національні меншини Поділля у 20–30-х рр. ХХ століття ). К. : Рідний край, 1999. 73 с.
Місінкевич Л. Єврейська і польська національні меншини Поділля (20–30-ті рр. ХХ століття). К. : Поділля, 2001. 254 с.
Місінкевич Л. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття). Хмельницький : ХУУП, 2009. 426 с.
Місінкевич Л. Процеси реабілітації в Україні жертв політичних репресій радянської доби / Реабілітовані історією. Хмельницька область. (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Солдатенко  В. Ф. Кн. 6. / [обл. редкол.: Загородний М. В. (голова) та ін.]. – Хмельницький, 2015. С. 11–158.
Савенко В. В. Закон у структурі правової реальності: монографія. Тернопіль: Астон, 2015.  459 с.
Банах С. В., Грубінко А.В., Савенко В. В., Ухач В. З. Історія правоохоронних органів України. Підручник. Тернопіль: Університетська думка, 2021. 231 с.
Стеньгач Н. О. Українська держава за гетьманування Ю. Хмельницького (1659–1663 рр.). Кам’янець-Подільський : «Каліграф», 2001. 236 с. 
Тополь Ю. О. Теорія держави і права : курс лекцій / Ю. О. Тополь. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. 404 с.

Наукові статті

Місінкевич Л. Національні меншини і колгоспне будівництво на Поділлі в 30–ті роки ХХ століття / Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Т.3(5). К., 1999. С. 318–323.
Місінкевич Л. Національні сільські ради на Поділлі в 1920–1930–х роках ХХ ст. / Краєзнавство. 1999. №1–4. С. 33–38.
Місінкевич Л. Опір польського селянства Поділля колективізації в 1930 році / Збірник наукових праць (За матеріалами Міжнародної наукової конференції).  Хмельницький : Поділля, 1999. С. 350–355.
Місінкевич Л. Організація культурно-просвітницької роботи серед польського населення України в 20−х роках / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., Вип.7. 1999. С.281–288. 
Місінкевич Л. Польські сільські ради на Поділлі в 1920–1930–ті роки / Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. Хмельницький : Поділля, 1999. С. 305–315.
Місінкевич Л. Національно-культурне будівництво на Поділлі в 20–30 роки ХХ століття / Краєзнавство. 2000. №1–2. С. 210–216.
Місінкевич Л. Землевлаштування євреїв Поділля (20–30-ті роки ХХ ст.) / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей / Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2000. Вип. 10. С. 138–150.
Місінкевич Л. Кооперативний рух серед національних меншин Поділля в 20-ті рр. ХХ ст. / Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. – К., 2000. – Вип. 11. – С. 169 – 180.
Місінкевич Л. Управління освітою національних меншин Поділля в 20–30–ті рр. ХХ століття: досвід минулого, проблеми сучасності / Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2001. №2. С. 288–296.
Місінкевич Л. Репресії серед національних меншин Поділля на початку 30–х рр. ХХ століття / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2001. Вип. 12. С. 255–266.
Місінкевич Л. Преса національних меншин Поділля в 20–30-х рр. ХХ століття / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2001. Вип. 17. С. 280–285.
Місінкевич Л. Депортація національних меншин Поділля на початку 30–х рр. ХХ століття / Краєзнавство. 2001. №1–2. С.10–216.
Місінкевич Л. Соціально-економічні наслідки політики коренізації на Поділлі у 20-ті рр. ХХ століття / Міжнародні відносини в контексті українського державотворення: історія та сучасність (Міжнародний науковий «круглий стіл»): науковий збірник. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001. С.89–95.
Місінкевич Л. Державно-партійна політика щодо віруючих та релігійних громад на Поділлі в 20–30–ті роки ХХ століття / Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність: Науковий збірник За загальною редакцією В. Олуйка та А. Колодного. Хмельницький : Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. С. 116–123.
Місінкевич Л. Висвітлення процесу реабілітації жертв політичних репресій у працях зарубіжних та вітчизняних дослідників / Краєзнавство. 2002. №1–4. С. 60–63.
Місінкевич Л. Політика партійно-державного керівництва України щодо національних меншин Поділля в 30–х рр. ХХ ст. / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2002. Вип. 20–21. С. 372–392. 
Місінкевич Л. Реабілітація жертв політичних репресій у першій половині 50–х рр. ХХ століття / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2003. Вип. 22–23. С. 374–389. 
Місінкевич Л. Реалізація в областях державної програми увічнення пам’яті жертв політичних репресій / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей / Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2004. Вип. 25. С. 387–395. 
Місінкевич Л. Репресивна політика щодо поляків Поділля в 30–х рр. ХХ століття / Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy Pamietnik Kijowski. Tom siodmy. Polacy na Podolu Pod redakcja naukowa Henryka Stronskiego Kijow 2004. 520 c. C.181–189.
Місінкевич Л. Партійно-державна політика щодо реабілітації репресованих в західній Україні в 50–60 рр. ХХ століття / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2005. Вип. 29. Ч. 2. С. 318–338.
Місінкевич Л. Опір духовенства та віруючих більшовицькій політиці: ствердження державного атеїзму в 20–30–х рр. ХХ ст. / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей /Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2005. Вип. 31. С. 63–78. 
Місінкевич Л. Вклад громадських організацій у реабілітацію жертв сталінських репресій в період розбудови незалежності України / Питання історії України: зб. наукових статей. Т. 8. Чернівці : Зелена Буковина, 2005. С. 249–253.
Місінкевич Л. Партійно-державна політика щодо реабілітації кримськотатарського населення в 50–60–ті роки ХХ ст. / Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Т. 1. Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. С. 309–315.
Місінкевич Л. Реабілітація освітян Поділля в 1950–х роках / Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наукових праць. Т. 7. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. С. 70–80. 
Місінкевич Л. Політика партійно-державного керівництва СРСР у 1939–1940 рр. щодо реабілітації репресованих громадян / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей / Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2006. Вип. 33. С. 205–217. 
Місінкевич Л. Реабілітація жертв сталінських репресій на Поділлі у 1987–1989 рр. / Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наукових праць. Т. 8. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. С. 169–183. 
Місінкевич Л. Репресії інтелігенції Поділля в 30–ті рр. ХХ століття та шляхи її реабілітації / Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наукових праць. Т. 9. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. С. 97–108. 
Місінкевич Л. Тенденції державної політики щодо реабілітації жертв політичних репресій в Україні в кінці 80–х років ХХ ст. / Бористен. 2007. № 7. С. 26–28. 
Місінкевич Л. Державна політика щодо реабілітації жертв сталінських репресій у період розбудови незалежності України / Питання історії України: зб. наукових статей. Т. 9. Чернівці : Зелена Буковина, 2007. С. 108–113. 
Місінкевич Л. Вклад партійно-державних структур Хмельниччини в реабілітацію жертв політичних репресій у 1950-х рр. / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вінниця, 2007. Вип. ХІІ. С. 212–218.
Місінкевич Л. Діяльність державних органів незалежної України щодо реабілітації жертв сталінських репресій / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей / Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2007. Вип. 34. С. 323–338. 
Місінкевич Л. Великий терор 1937–1938 рр. на Хмельниччині / З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВС-КГБ. К., 2007. № 1/2. С. 121–135. 
Місінкевич Л. Вклад Головної редакційної колегії «Реабілітовані історією» у відновлення справедливості щодо жертв сталінських репресій / Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці : Рута, 2008. Вип. 378–379. С. 156–161. 
Місінкевич Л. Реабілітації жертв державного терору (середина ХХ — початок ХХІ ст.): історіографія проблеми / Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей / Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. К., 2008. Вип. 35. С. 347–368. 
Місінкевич Л. Реабілітація жертв політичних репресій періоду хрущовської «відлиги» / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2010. № 2. С. 6–17.
Місінкевич Л. Внесок партійно-державних структур Хмельниччини в реабілітацію жертв політичних репресій 50–ті рр. ХХ століття / Краєзнавець Хмельниччини: науково-краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. В. Баженов]. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Вип. 1. С. 77–86.
Місінкевич Л. Л. Професор М. П. Чорнобровий – життя віддане людям / Місто Хмельницький у контексті історії України: науково-краєзнавча конференція, присвячена 580–й річниці першої писемної згадки про місто Проскурів (Хмельницький): зб. статей науково-краєзнавчої конференції. Хмельницький, 2011. С. 570–578. 
Місінкевич Л. Л. Політика державного терору в Україні як метод збереження влади / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2011. № 1 (37). С. 452–462. 
Місінкевич Л. Л. Державна політика України щодо жертв репресій радянської доби: проблеми правового регулювання / Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: зб. статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15 річниці прийняття Конституції України. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. С. 128–136.
Місінкевич Л. Л. Репресивна політика радянської влади на Хмельниччині в 1920–х на початку 1930–х років / Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2011. № 10. С. 58–66.
Місінкевич Л. Л. Політика державного воєвничого атеїзму 20–30–х років ХХ століття та її наслідки / зб. наукових праць Всеукраїнської наукової конференції «Регіональний вимір міжконфесійних і державно-церковних відносин». Хмельницький, 2011. С. 39–51.
Місінкевич Л. Л. Громадські вироки як репресивні новації радянської влади проти колгоспного селянства в 1948 році / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2012. № 1 (41). С. 57–64.
Місінкевич Л. Л. Хмельницький університет управління та права: етапи становлення / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2012. № 2 (42). С. 409–419. 
 Місінкевич Л. Л. Шлях до визнання (до 20–річчя заснування Хмельницького університету управління та права) / Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наукових праць. Т. 19. Кам’янець-Подільський : Оіюм. 2012. С. 142–152.
Місінкевич Л. Л. Репресії проти селянства Хмельниччини як метод підвищення продуктивності праці в колгоспному виробництві 1948 р. / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Випуск 5 (На пошану професора М. Б. Петрова). 2012. С. 419–429.
Місінкевич Л. Л. Партійно-державна політика радянської влади та внесок працівників тилу Хмельниччини в Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. / Внесок учасників війни – трудівників тилу Хмельниччини в перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Актуальні проблеми життєдіяльності учасників війни і шляхи їх вирішення: зб. статей обласної науково-практичної конференції. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. С. 15–24.
Місінкевич Л. Л. Законодавчі засади репресивної політики радянської влади в 20–30–ті рр. ХХ століття / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2013. № 1 (45). С. 5–14.
Місінкевич Л. Л. Нормативні засади репресивної політики радянської влади в Україні в 40–50–ті рр. ХХ століття / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2013. № 3 (47). С. 5–14.
Місінкевич Л. Л. Державна політика радянської влади щодо реабілітації кримсько-татарського населення в період перебудови / Право і суспільство. Науковий журнал Дніпропетровського гуманітарного університету. 2014. № 1–2. С. 33–38.
Місінкевич Л. Л. Законодавче регулювання майнових прав реабілітованих в Україні в 90–х роках ХХ століття / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2014. Вип. № 24. Том 1. С. 61–66.
Місінкевич Л. Л. Державна політика радянської влади на Україні щодо реабілітації громадян у західних областях у 1950–х рр. / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. Херсон, 2014. Випуск 5. Том 1. С. 52–57.
Місінкевич Л. Л. Антифашистський рух на Поділлі: сучасна оцінка подій / Велика Вітчизняна війна: уроки історії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70–річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників 28 жовтня 2014 року. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2014. С. 251–262.
Місінкевич Л. Л. Увічнення пам’яті хмельничан обласним відділенням пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України» / Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник / [редкол. Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С. М. (відп. секр.) та ін.]. Хмельницький, ПП Мельник А.А., 2015. Вип. 3. С. 134–142.
Місінкевич Л. Л. Вклад вчених-правознавців Поділля у розбудову Хмельницького університету управління та права / Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 23 квітня 2015 р.). Хмельницький : ХГПА, 2015. С. 397–404.
Місінкевич Л. Л. Життя, віддане людям та науці (до 100–річчя з дня народження академіка П. Т. Тронька) / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2015. № 3 (55). С. 188–196.
Місінкевич Л. Л. Здобутки науковців Хмельницького університету управління та права в 2015 році / Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Т. 22. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2015. С. 633–640.
Місінкевич Л. Л. Опір державній політиці колективізації на Хмельниччині: від волинок до повстання (1929–1931–х рр.) / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2016. № 3. С. 321–331.
Місінкевич Л. Л. Шлях становлення та діяльності (до 25–річчя заснування Хмельницького університету управління та права) // Вісник державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Хмельницький, 2017. № 1. С. 111–117.Савенко В. В. Философско-правовая концептуальность закона в структуре правовой реальности. Legea si Viata. Noiembrie 2014.  Chişinău. Republica Moldova, 2014. S. 103 – 107
Савенко В. В. Історіософський аналіз проблеми співвідношення права та закону в стародавній та античний періоди розвитку суспільства. Jurnalul juridic national: teorie şi practică № 5 (9). Chişinău. Republica Moldova, 2014. S. 32–35
Савенко В. В. Закон як форма відображення юридичної природи суспільних відносин в державі. Jurnalul juridic national: teorie şi practică . № 1 (11). Chişinău.  Republica Moldova,  2015.  S. 25–28. 
Savenko V. Legal relations as a form for reflection of legal nature of social relations in a state. Evropský politický a právní diskurz .  V. 2.  Iss. 2. Brna.  Česká republika, 2015.  S. 148–152.
Савенко В. В. Роль правової культури у формуванні правової поведінки людини в громадянському суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 1. Том 4.  2015. С. 220 – 223. 
Савенко В. В. Закон як засіб правового регулювання суспільних відносин у державі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  Випуск 31. Том 3. 2015. С. 147–150. 
Савенко В. В. Правова реальність як відображення буття права. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки. № 1 (1). 2015. С. 9 – 14. 
Савенко В. В. Нормативний аналіз впливу закону на детермінацію поведінки особи. Юридичний вісник № 1/2. 2015. С. 18 – 22.
Савенко В. В. Раціональна доцільність дії закону в структурі правової реальності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Херсон, 2018. № 4. Том 2. С135–137.
Савенко В. В. Теоретичні засади дослідження закону у структурі правової реальності.  Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2018. Випуск 3. С. 42-48.
Савенко В. В. Нормативна зумовленість правової реальності як форми буття суспільства. Порівняльно–аналітичне право. Ужгород, 2018. № 5. С 399–402.
Савенко В. В. Антропологія становлення громадянського суспільства та демократичної держави у вимірі правової реальності. Наукові записки. Серія : Право.  Кропивницький,  2019. Випуск 6. С. 4–7.
Савенко В. В. Закон як мотиваційний чинник формування правового світогляду та правосвідомості людини в умовах громадянського суспільства. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2019. Випуск 1. С. 23-27.
Савенко В. В. Концептуалізація структури правової реальності та місця закону в ній.  Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2019. Випуск 2. С. 26–32.
Савенко В. В. Громадянське суспільство в системі сучасного державотворення: філософсько–правовий дискурс.  Соціально–правові студії. Науково–аналітичний журнал. Львів: ЛДУВС. 2019. Випуск 2(4). С. 16–21.
Савенко В. В. Громадянська правосвідомість як запорука правопорядку  в державі. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2019. Випуск 3. С. 19–22.
Савенко В. В. Структурні моделі реалізації норм права в умовах правової реальності. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2020. Випуск 1. С. 40–43.
Савенко В. В. Законність як шлях матеріалізації ідеалу правової реальності у громадянському суспільстві. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ. 2020. Випуск 2. С. 12–17.
Савенко В. В. Ігнатенко Н.В. Генеза державної політики в галузі освіти в Україні періоду незалежності. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ЗУНУ. Тернопіль: ЗУНУ. 2021. Випуск 3. С 43–48.
Стеньгач Н. О. Переяславський договір 1659 року // тези доповідей науково-теоретичної конференції Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Кам’янець-Подільський, 1996. С. 85–86. 
Стеньгач Н. О. Українсько-російські відносини в 1659–1660 роках // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Т.2. Кам’янець-Подільський, 1996. С. 21–32. 
Стеньгач Н. О. Історія українсько-кримських відносин початку 60–х років XVII ст. у висвітлені польського дослідника Збігнева Вуйціка. // Творчі вершини вченого. збірник наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Кам’янець-Подільський, 1998. С. 173–181. 
Стеньгач Н. О. Генеральна та старшинська ради за гетьманування Ю. Хмельницького (1659–1662 рр.) // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: на пошану проф. І.І. Винокура. Т.6. Ч.ІІ. Кам’янець-Подільський, 2000. С. 56–40. 
Стеньгач Н. О. Українська держава наприкінці 50–х поч. 60–х років XVII ст.: утвердження олігархічно-республіканської форми правління. // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам’янець-Подільський, 2000. С. 209–213. 
Стеньгач Н. О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 22–29. 
Стеньгач Н. О. Загальна характеристика держав, які існували на території сучасної України. // Правознавство : навч. посіб. / Р.І. Кондратьев, В.М. Олуйко, В.М. Баранчук та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Р.І. Кондратьева. Хмельницький : Вид-во ХІУП, 2002. С. 41–49. 
Стеньгач Н. О. Християнська релігія і церква в державотворчих процесах в Україні-Гетьманщині (сер. XVII–XVIII ст.). Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність : науковий збірник / за заг. ред. В.М. Олуйка, А.М.Колодного. Хмельницький, 2002. С. 92–97. 
Стеньгач Н. О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. 2002. №1. С. 22–37. 
Стеньгач Н. О. Зовнішньополітична діяльність уряду Ю.Хмельницького 1659–1662 рр. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. 2002. №3. С. 34–43. 
Стеньгач Н. О. Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії Гетьманщини Російською державою (XVII ст.) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. 2002. №4. С. 38–44. 
Стеньгач Н. О. Загальна характеристика держав, які існували на території сучасної України // Правознавство : навч. посіб. / Р. І. Кондратьєв, В. М. Олуйко, В. М. Баранчук, та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Р. І. Кондратьєва. Хмельницький : Вид-во ХІУП, 2002. С. 41–49. 
Стеньгач Н. О. До питання про державний устрій козацької України (середина–друга половина XVII століття) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. №3–4 (7–8). С. 29–34. 
Стеньгач Н. О. Українська держава в геополітичних планах Кримського Ханства (початок 60–хроків XVII століття) // збірник наукових праць Україна та Центрально-Південна Європа. 2003. 
Стеньгач Н. О. Місце історії в системі шляхетської ідеології Речі Посполитої // збірник наукових праць : Наука і освіта на Поділлі Кам’янець-Подільського державного університету. 2006. № 7 С. 61–67. 
Стеньгач Н. О. Сарматизм у шляхетській ідеології Речі Посполитої XVII ст. // Україна та Центрально-Південна Європа : збірник наукових праць. 2006. № 9. С. 73–78. 
Стеньгач Н. О. Устрій Речі Посполитої у працях польських публіцистів та істориків в епоху бароко (ХVІІ ст.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. 2007. № 9. С. 61–68. 
Стеньгач Н. О. Державний устрій Речі Посполитої в працях польських істориків і публіцистів ХVІ ст.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. 2007. № 7. С. 61–67. 
Стеньгач Н. О. Концепція «антимурам» у шляхетській ідеології Речі Посполитої XVII ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. 2007. № 16. С. 28–35. 
Стеньгач Н. О. Історія в системі шляхетської освіти Речі Посполитої XVII ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. 2007. №8. С. 51–56. 
Стеньгач Н. О. Публіцистичні праці польських політичних діячів // Видання історичного факультету Чернівецького державного університету. 2007. № 18. С. 116–122. 
Стеньгач Н. О. Методологія вивчення наративних джерел в епоху середніх віків та нового часу // збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. 2008. №12. С. 122–129. 
Стеньгач Н. О. Порівняльна характеристика ідеології сарматизму у світогляді польської та української еліти другої половини XVII століття // збірник наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету. 2008. Т. 17. С. 32–41. 
Стеньгач Н. О. Вплив європейського бароко на формування української національної ідеї в 2 пол. XVII ст. // збірник наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету. 2008. Т. 18. С. 59–66. 
Стеньгач Н. О. Польський історик 2 пол. XVII ст. В. Коховський про національно-визвольну боротьбу на Україні в 1660–1676 рр. // збірник наукових праць ІІV НАНУ «Центральна і Південно-Східна Європа». 2008. №14. С. 112–117. 
Стеньгач Н. О. Політичні діячі Речі Посполитої та їх публікаційні праці як історичне джерело XVII століття // збірник наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету. 2009. Т. 12. С. 115–119. 
Стеньгач Н. О. Місце Кам’янця-Подільського в системі шляхетської ідеології Речі Посполитої XVII ст. // збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. 2010. № 12. С. 109–114. 
Стеньгач Н. О. Сарматизм – ідеологія польської та української шляхти XVII ст. // збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. 2010. № 14. С. 125–129. 
Стеньгач Н. О. Поділля в шляхетській ідеології Речі Посполитої у другій половині ХVII століття // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник «Межибіж») / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА, Держ. історико-культ. заповідник «Межибіж», Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2016. № 1. С. 293–297. 
Тополь Ю. О. Деякі проблеми методології сучасної юридичної науки // Вісник Хмельницького інституту регіонального управліня та права. 2002. № 1. С. 8–12.
Тополь Ю. О. Конституційно-правовий статус Національного банку України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управліня та права. 2002. № 3. С. 47–51.
Тополь Ю. О. Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації // Вісник Хмельницького інституту регіонального управліня та права. 2002. № 4. С. 27-34.
Тополь Ю. О. Навчально-виховний процес в юридичному ВНЗ очима студента-випускника: стан, проблеми, напрямки вдосконалення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управліня та права. 2003. № 5. С. 255–260.
Тополь Ю. О. Правовий нігілізм: стан, детермінанти та можливі шдяхи подолання // Науковий часопис Хмельницького університету управліня та права. 2004. № 4. С. 25–29.
Тополь Ю. О. Вексельний обіг у системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку // Науковий часопис Хмельницького університету управліня та права. 2005. № 4. С. 192–198.
Тополь Ю. О. Поняття податкової системи в контексті нормативно-правової лексики // Університетські наукові записки. 2009. № 3. С. 171–176. 
Тополь Ю. О. Становлення радянської теорії праворозуміння (1917–1938 рр.) // Університетські наукові записки. 2011. № 2. С. 25–34.
Тополь Ю. О. Джерело та форма права: поняття, зміст, проблема співвідношення // Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 145–151.