Skip to main content
Lex et Juctitia

Положення, завдання та функції відділу

1. Загальні положення

1.1 Відділ інформаційних технологій (ІТ) є самостійним структурним підрозділом Університету.

1.2 Відділ ІТ підпорядкований, підконтрольний лише ректору Університету.

1.3 В своїй діяльності відділ ІТ має дотримуватись Статуту університету, наказів, розпоряджень ректора, правил внутрішнього розпорядку і цього Положення.

1.4 Структура, штатна чисельність та посадові оклади відділу визначаються штатним розписом Університету .

1.5 Положення про відділ ІТ та посадові інструкції його працівників встановлюються штатним розписом Університету.

1.6 Відділ ІТ очолює начальник, який призначається на посаду ректором Університету.

1.7 Начальник відділу ІТ подає кандидатуру заступника, який разом з іншими працівниками відділу призначаються на посади ректором Університету.

1.8 В разі відсутності начальника відділу ІТ з поважних причин обов’язки начальника виконує його заступник без видання відповідного наказу.

1.9 Університету зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечувати їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, спеціальною літературою.

1.10 Дане положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Університету.

 

 

2. Основні завдання

Основні завдання відділу ІТ:

2.1 Забезпечує інформаційно-технічне постачання університета комплектуючими та витратними матеріалами.

2.2 Несе відповідальність за зберігання комп’ютерної техніки.

2.3 Забезпечує ремонт комп’ютерної та оргтехніки.

2.4 Розробляє за дорученням та з власної ініціативи проекти, та подає пропозиції про вдосконалення та модернізацію техніки і впровадження нового програмного забезпечення для поліпшення навчального процесу.

2.5 Визначає потреби університету в комплектуючих і витратних матеріалах і подає заявки на поповнення необхідного обладнання і комплектуючих та витратних матеріалів.

2.6 Встановлення і управління мережним обладнанням.

2.7 Адміністрування і підтримка роботоздатності мережі Internet, Web-серверу.

 

 

3. Основні функції

Відповідно до покладених основних завдань, та у межах своєї компетенції за дорученням керівництва відділ виконує такі функції:

3.1 Здійснює інформаційно-технічне забезпечення університету.

3.2 У межах можливого, контролює роботоздатність комп’ютерної техніки.

3.3 Організація, розвиток, підтримка роботоздатності локальної мережі університету;

3.4 Організація розвитку зовнішніх каналів зв’язку університету з мережою Internet;

3.5 Організація та підтримка роботи серверів (поштових, доступа до каналів зв’язку, web-сервера);

3.6 Організація, розвиток та підтримка роботоздатності мультимедійних засобів навчання.

3.7 Надання комп’ютерних класів для проведення учбових занять.

3.8 Надання техніки для виконання наукових робіт.

3.9 Надання роботи в мережі Internet для пошуку учбової та наукової інформації.

3.10 Надання послуг електронної пошти.