Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Загальна інформація


     Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова є структурним підрозділом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який створено з метою забезпечення системного моніторингу та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до цінностей Європейського простору вищої освіти, напрацювання та реалізації стратегії, політики, процедур, практик і заходів забезпечення якості освіти, підтримки культури якості освіти через координацію роботи його структурних підрозділів.
          Завдання відділу
     Основним завданням Відділу є створення умов функціонування системи забезпечення внутрішньої якості вищої освіти ¬в Університеті, реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг, практична реалізація плану впровадження дієвого механізму внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг для активізації та удосконалення діяльності Університету, що передбачає:
− розробка пропозицій щодо удосконалення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
− розробка інструментарію (технічного, методичного), комплексу методичного забезпечення проведення моніторингових досліджень та діагностики якості освітньої діяльності в Університеті;
− аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти;
− здійснення моніторингу  періодичності перегляду освітніх програм;
− організація щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Університету та забезпечення оприлюднення результатів рейтингу на офіційному сайті, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб;
− аналіз стану інформаційних систем для підвищення ефективності для управління освітнім процесом;
− участь у моніторингу забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
− організація забезпечення прозорості освітньої діяльності Університету та оприлюднення інформації щодо її результатів;
− сприяння роботі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти тощо;
− перспективне та поточне планування заходів, спрямованих на вдосконалення освітньої діяльності Університету;
− координація роботи структурних підрозділів Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності;
− проведення опитувань студентів, науково-педагогічних працівників,  роботодавців щодо якості освіти, організації освітнього процесу, викладання, освітніх програм, змісту та організації навчання,¬ ресурсного забезпечення тощо;
− надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань здобувачів вищої освіти з якості організації освітнього процесу;
-  надання консультативної та методичної допомоги з питань якості освіти суб’єктам освітнього процесу;
− підготовка матеріалів на засідання вченої ради, методичної ради Університету та оприлюднення узагальнених даних щодо результатів моніторингових досліджень якості вищої освіти на офіційному сайті Університету;
− підготовка на підставі моніторингових досліджень пропозицій,  рекомендацій, проектів нормативних документів щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності;
− інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Університету через інформаційні ресурси;
− розробку рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні;
− внесення пропозицій щодо усунення негативних та поширення позитивних тенденцій  у роботі структурних підрозділів тощо.