Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інформація про вступ до аспірантури та докторантури

Шановні колеги!
ХУУП імені Леоніда Юзькова оголошує у 2023 р. прийом до аспірантури та докторантури на підготовку фахівців:
освітньо-наукового ступеня доктора філософії (за денною і заочною формами навчання) за спеціальностями:

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

081 Право

281 Публічне управління та адміністрування

та наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

081 Право,

281 Публічне управління та адміністрування

051 Економіка

Правила прийому до аспірантури та докторантури ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2023 році


Інформація про вступ до аспірантури
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Програма підготовки передбачає:
1) навчання за індивідуальними планами;
2) висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій; 
3) використання наукової бази університету;
4) забезпечення науковою та навчально-методичною літературою;
5) публікацію наукових досліджень у часописі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки».

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи (за рішенням приймальної комісії дистанційно на офіційну електронну адресу pk [at] univer.km.ua)

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
- військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного); 
- документ (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності).

Документи, необхідні для вступу в аспірантуру:

- заява на вступ до аспірантури

- особовий листок з обліку кадрів

- згода на збір та обробку персональних даних

- копія документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- копії опублікованих дослідницьких досягнень (наукових праць) за спеціальністю (за наявності) або науковий реферат за спеціальністю;
- копія сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності);
- копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності).

Порядок проведення співбесіди вступника до аспірантури 2023

Методичні рекомендації щодо написання наукового реферату зі спеціальності  051 Економіка 2023

Методичні рекомендації щодо написання наукового реферату зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2023

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання наукового реферату для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії зі спеціальності 081 Право

Методичні рекомендації щодо написання наукового реферату зі спеціальності  281 Публічне управління та адміністрування 2023

Програми підготовки до вступних випробувань

Програма підготовки до вступного випробування з іноземної мови 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності 051 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності 072 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності  081 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності   281 2023


ПРЕДМЕТНІ КОМІСІЇ для проведення вступних випробувань при вступі у 2023 році на перший рік навчання в аспірантурі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова


Вартість навчання в аспірантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання одного аспіранта контрактної форми за спеціальностями 2023 рік вступу*

Розмір плати за весь строк навчання

1 рік навчання

2 рік навчання

3 рік навчання

4 рік навчання

Денна форма

051

Економіка

38 700

38 700

38 700

38 700

154 800

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

38 700

38 700

38 700

38 700

154 800

081

Право

40 600

40 600

40 600

40 600

162 400

281

Публічне управління та адміністрування

38 700

38 700

38 700

38 700

154 800

Заочна форма

051

Економіка

37 400

37 400

37 400

37 400

149 600

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

37 400

37 400

37 400

37 400

149 600

081

Право

38 700

38 700

38 700

38 700

154 800

281

Публічне управління та адміністрування

37 400

37 400

37 400

37 400

149 600

Строки прийому заяв і документів,
проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

 

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

IV етап

Початок прийому заяв та документів

07 квітня

24 липня

26 жовтня

21 листопада

Закінчення прийому заяв та документів

12 квітня

07 серпня

31 жовтня

28 листопада

Строки проведення

Університетом вступних випробувань

 

13-18 квітня

 

18-28 серпня

 

01-04 листопада

29 листопада – 01 грудня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та списку рекомендованих до зарахування

не пізніше

19 квітня

не пізніше

30 серпня

не пізніше

05 листопада

не пізніше 02 грудня

Терміни зарахування вступників

не пізніше

20 квітня

не пізніше

31 серпня

не пізніше

06 листопада

не пізніше 04 грудня

 

Результати вступних випробувань


Інформація про вступ до докторантури

Для здобуття наукового ступеня доктора наук приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник особисто подає до відділу аспірантури та докторантури такі документи: 
1) заяву про вступ до докторантури
2) копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 
3) особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до докторантури;
4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
5) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
6) копію військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
7) список та копії опублікованих наукових праць і винаходів;
8) розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту; 
9) письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури; 
10) згоду на збір та обробку персональних даних;
11) інші документи, які підтверджують наукові здобутки вступника.

Вартість навчання в докторантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання докторанта контрактної форми за спеціальностями 2023 р. вступу

Розмір плати за весь період навчання

1 рік підготовки

2 рік підготовки

081 Право

45 000

45 000

90 000

281 Публічне управління та адміністрування

45 000

45 000

90 000

051 Економіка 45 000 45 000 90 000

Терміни приймання заяв та документів для вступу до докторантури

Етапи вступу до докторантури

Терміни

 

 

1 етап

2 етап

3 етап

1

Приймання заяв та документів для вступу до докторантури

10.04.2023–23.04.2023

17.07.2023– 30.07.2023

01.11.2023– 15.11.2023

2

Розгляд поданих документів

24.04.2023–21.05.2023

31.07.2023–28.08.2023

16.11.2023– 16.12.2023

3

Затвердження Вченою радою Університету рекомендацій кафедр

22.05.2023–31.05.2023

29.08.2023–30.08.2023

 

19.12.2023–30.12.2023

4

Терміни зарахування вступників

не пізніше 31 травня 2023 року

не пізніше 31 серпня 2023 року

не пізніше 31 грудня 2023 року

РОЗКЛАД проведення консультацій та вступних випробувань для вступників, котрі вступають на перший курс аспірантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або заочною формами та освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії у 2023 році 4-ий етап