Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ навчально-методичного забезпечення

Відділ навчально-методичного забезпечення
Загальна інформація     Відділ навчально-методичного забезпечення здійснює організацію, координацію і системне удосконалення освітнього процесу в навчальних підрозділах Університету.

     Мета і завдання відділу
Метою відділу навчально-методичного забезпечення є організація та координація науково-методичної роботи, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Університету.
Основні завдання відділу:
Реалізація комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання.
Координація роботи факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів щодо планування та організації навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на рівні сучасних вимог.
Методичне та інформаційне забезпечення здійснення освітньої діяльності в Університеті у відповідності до вимог державних стандартів вищої освіти.
Планування й організація роботи з проведення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Університету.
Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Університету з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
Вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету.
Забезпечення розміщення інформації з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на інформаційних стендах, офіційному веб-сайті Університету, в базі даних ЄДЕБО.
Напрацювання загальних рекомендацій щодо принципів та правил оформлення навчально-методичних матеріалів та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін Університету.
Перевірка навчально-методичних матеріалів, що вносяться на розгляд методичної ради університету на їх відповідність чинним вимогам.
Аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичними матеріалами та ведення єдиного реєстру навчально-методичних матеріалів Університету.
Вивчення і поширення позитивного досвіду науково-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій.
Внесення пропозицій керівництву Університету щодо покращення роботи відділу.
Ініціювання проведення нарад з питань, що входять до компетенції відділу, брати в них участь.
Залучення в установленому порядку до спільної роботи фахівців інших структурних підрозділів.
Внесення на розгляд керівництва Університету пропозиції щодо покращення роботи структурних підрозділів Університету з питань навчально-методичного забезпечення.
Аналіз стану роботи з навчально-методичного забезпечення, внесення пропозицій з цих питань.
Вивчення досвіду роботи вищих навчальних закладів України з питань навчально-методичного забезпечення.
Представлення Університету на конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.