Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ кадрів

Відділ кадрів
Загальна інформація


 

 Відділ кадрів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова є самостійним структурним підрозділом університету.
 В своїй роботі працівники відділу кадрів керуються Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету та іншими нормативними актами.

     Основні завдання відділу:
     добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством;
     проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни;
     здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
     прогнозування потреби в кадрах, розвиток персоналу, заохочення працівників до кар’єрного зростання.

     Основні функції відділу:
     узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву університету пропозиції щодо її вдосконалення;
     разом з іншими структурними підрозділами вивчає щорічну та перспективну потребу в кадрах;
     веде встановлену звітно-облікову документацію, готує та подає державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників університету;
     приймає від претендентів на посади відповідні документи, здійснює інші заходи щодо організації добору кадрів;
     готує проекти кадрових наказів;
     знайомить працівників, уперше прийнятих в університет, з нормативними актами з охорони праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором;
     обчислює стаж роботи для оплати листків непрацездатності, призначення працівникам надбавок (доплат), надання відпусток, тощо;
     складає графік відпусток працівників;
     у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни;
     веде, облікує та зберігає трудові книжки працівників;
     оформляє та видає довідки працівникам (у межах своєї компетенції);
     оформляє листки непрацездатності;
     веде облік кадрових наказів ректора;
     розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників;
     організовує ведення табельного обліку працівників;
     аналізує причини плинності кадрів, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;
     у межах своєї компетенції бере участь у розробці структури штатного розпису,     контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах;
     розглядає пропозиції, заяви, скарги працівників, надає роз’яснення, здійснює прийом працівників з питань, що належать до компетенції відділу;
     виконує доручення ректора з питань, що належать до його компетенції.