Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ аспірантури та докторантури

Загальна інформація


     Відділ аспірантури та докторантури є самостійним структурним підрозділом Університету.
     У своїй роботі працівники відділу керуються Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Статутом університету, наказами ректора університету, рішеннями вченої ради університету, Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

     Основними завданнями Відділу є:
   прийом до університету аспірантів та докторантів за діючими спеціальностями, організація навчання і підготовка їх до захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії (кандидата юридичних наук) та доктора наук;
     організація робіт з атестації аспірантів;
     організація підготовки та проведення вступних іспитів;
   проведення контролю за дотриманням аспірантами та докторантами вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
     підготовка пропозицій та документів про відкриття нових спеціальностей i взаємодія з Міністерством освіти і науки України;
      організація діяльності комісій по прийманню вступних іспитів;
    організація та координація роботи зі створення освітньо-наукових програм, навчальних планів і програм навчальних курсів з підготовки докторів філософії, які передбачають викладання фахових спецкурсів;
     здійснення контролю за навчальним процесом аспірантів в цілому та за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
    здійснення контролю за виконанням аспірантами індивідуальних планів, умов контракту про підготовку аспіранта;
      подання на розгляд Вченої ради університету питань, що стосуються діяльності Відділу;
      підготовка і складання відповідної звітності.