Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Бухгалтерія

Бухгалтерія
Загальна інформація


Бухгалтерія Хмельницького університету управління та права є самостійним структурним відділом університету, в своїй роботі підпорядковується ректору та проректору з економічних питань.
В своїй роботі працівники бухгалтерії керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами України та локальними актами університету.

Завдання  бухгалтерії

1. Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в університеті з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних.

2. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів підприємства.

3. Бухгалтерський облік є основним видом обліку, який ведеться в Університеті. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються наданих бухгалтерського обліку.

4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:
обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Основними функціями бухгалтерії є:

•  безперервне ведення бухгалтерського обліку в університеті;

• організація бухгалтерського обліку   відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання в Університеті встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

•  дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;

•  контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;

• систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені;

• для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;

•  забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної звітності.