Skip to main content
Lex et Juctitia

Pedagogical Internship of Postgraduate students

Pedagogical Internship of Postgraduate students

Проходження педагогічної практики здійснюється у порядку, визначеному ПОЛОЖЕННЯМ про проведення практики здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 29.04.2020 р.
Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом навчального процесу, який має за мету набуття здобувачем вищої освіти професійних навичок і вмінь для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Базою для проходження педагогічної практики здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії (аспірантів) є кафедра, за якою вони закріплені або на якій вони працюють, в тому числі у іншому закладі вищої освіти. 
Здобувач може пройти практику на інших кафедрах університету або на аналогічних кафедрах інших закладів вищої освіти.
Зміст педагогічної практики здобувачів вищої освіти передбачає: відвідування семінарських, практичних занять і лекцій викладачів кафедри або Університету; виконання навчально-методичної роботи; проведення семінарських, практичних занять, лекцій чи їх фрагментів з обов’язковою присутністю наукового керівника (керівника практики), виконання іншої навчально-методичної роботи. У виняткових випадках педагогічна практика може проводитися із використанням технологій дистанційного навчання. 
Конкретний зміст педагогічної практики аспіранта визначає кафедра з урахуванням робочої програми практики.
Безпосередній контроль за педагогічною практикою аспіранта здійснює його науковий керівник.
За результатами проходження педагогічної практики аспірант здобуде:
- знання та розуміння методологічних, концептуальних засад організації навчальних занять, викладання фахової дисципліни, діяльності викладача та діяльності здобувачів, теоретико-методичних аспектів організації кожної складової діяльності;
- уміння самостійно планувати структуру навчальних занять, розробляти методику організації взаємодіяльності викладача й здобувача, здійснювати підготовку навчальних занять, організовувати навчально-виховний процес, оцінювати результати навчання відповідно до поставлених цілей, аналізувати проблеми, приймати рішення щодо їхнього вирішення;
- вміння критично аналізувати проведені заняття за визначеними критеріями, оцінювати власні педагогічні дії й дії здобувачів на кожному етапі процесу відповідно до поставленої мети, здійснювати самостійні висновки й приймати рішення щодо вдосконалення кожного етапу заняття;
- вміння організовувати навчальні заняття відповідно до інноваційних підходів, здатність впроваджувати інноваційні моделі, технології в практику організації навчально-виховного процесу, аналізувати власну відповідальність за наслідки впровадження інноваційних педагогічних дій, окреслення програми власного професійного становлення та самовдосконалення на основі аналізу набутого під час практики педагогічного досвіду.