Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА 
«ХМЕЛЬНИЦЬКА ШКОЛА ПРИВАТНОГО ПРАВА»

«Хмельницька школа приватного права» визнана як наукова школа у галузі знань 081 Право з урахуванням рішення спільного засідання кафедр цивільного права та процесу і міжнародного та європейського права (від 07.02.2022 р.) та на підставі рішення вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 25 лютого 2022 року 
Керівником наукової школи є докторка юридичних наук, професорка, заслужена юристка України, завідувачка кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Світлана Дмитрівна ГРИНЬКО, засновником – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Руслан Олексійович СТЕФАНЧУК.
Кількісний склад наукової школи - 24 члени, зокрема - 1 академік, 5 докторів наук, 14 кандидатів наук, докторів філософії, 4 аспіранти. 
Головним завданням наукової школи є виконання наукових досліджень та підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів. Так членами наукової школи підготовлено 31 наукову публікацію у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 46 монографій, підручників, навчальних посібників, коментарів і довідкових матеріалів; за останні 5 років представниками наукової школи опубліковано 158 наукових статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах та 182 доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних.
Основні наукові дослідження істотно впливають на розвиток доктрини приватного права та стали підґрунтям для подальших загальнотеоретичних наукових досліджень проблем приватного права в Україні та за її межами. Вони використовуються в освітньому процесі при викладанні навчальних дисциплін з приватного права, що підтверджується актами про реалізацію результатів наукових досліджень (додатки до дисертаційних досліджень представників наукової школи та їх учнів). Викладені та обґрунтовані в наукових дослідженнях пропозиції щодо змін і доповнень чинного законодавства України використано у нормотворчому процесі, що підтверджується актами про реалізацію результатів наукових досліджень у законотворчу діяльність окремих комітетів Верховної Ради України (додатки до наукових досліджень представників наукової школи та їх учнів).
Представники наукової школи як експерти активно приймають участь у підготовці висновків на запити та питання до Ради науково-правових експертиз Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Основні документи

Положення про наукові школи Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Відомості про колектив наукової школи

Відомості про колектив наукової школи «ХМЕЛЬНИЦЬКА ШКОЛА ПРИВАТНОГО ПРАВА»

Кваліфікаційна карта наукової школи

Кваліфікаційна карта наукової школи (станом на 24.02.2022 р.)