ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення приймальної комісії Хмельницького університету

управління та права

від 26 лютого 2009 року,

протокол № 2

 

 

 

УХВАЛЕНО

Рішення кафедр

факультету управління

та економіки.

Лютий 2009 року

 

 

 

 

ПРОГРАМА

для підготовки до фахового вступного випробування
у формі співбесіди абітурієнтів факультету управління та економіки, які вступають на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра для навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістра за спеціальністю
8.000007 Адміністративний менеджмент

 

 

1. Основи менеджменту

 

1.1. Сутність та роль менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Рівні управління, групи менеджерів.

 

1.2. Організації як об'єкти управління

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні.

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, взаємозв'язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Культура організації.Типи організацій в Україні.

 

1.3. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.

 

1.4. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури.

 

1.5. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування.  Принципи  врахування  інтересів  у  мотивації. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

 

1.6. Методи менеджменту

Сутність та класифікація методів менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.

 

1.7. Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Якість управлінських рішень.

 

1.8. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

 

2. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

 

2.1. Загальні основи економічної теорії

Поняття економіки. Сучасна економіка і економічна наука: основні етапи становлення і розвитку. Продуктивні сили і виробничі відносини.  Суть виробництва .Виробничі ресурси та фактори виробництва. Капітал та робоча сила як основні фактори виробництва. Економічні потреби та інтереси як рушійна сила соціально-економічного розвитку.

Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Форми суспільного виробництва: натуральне, товарне виробництво. Товар і його фактори. Суть грошей. Закон обігу грошей. Закон вартості його сутність та функції.

Сутність ринкової економіки. Сучасний ринок його сутність види та структура.. Функції ринку, умови функціонування, інфраструктура. Конкуренція і її види. Монополії та антимонопольне законодавство, суб’єкти ринкової економіки:: домашні господарства, підприємства, держава . Закон попиту та пропозицій.

Власність: економічний зміст, види і форми власності, форми господарювання. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Поняття земельної ренти. Ринок землі. Форми господарювання у сільському господарстві. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробництва.

 

 


2.2. Макроекономіка

Макроекономічні показники і методи їх розрахунку. Основні макроекономічні показники: ВНП, ВВП, ЧИП, НД, ОД (особистий дохід), національне багатство. Номінальний і реальний ВВП. Методи підрахунку ВВП. Індекс споживчих цін та темпи інфляції.

Економічне зростання. Суть, фактори, типи та ресурси  економічного зростання. Проблеми економічного зростання в Україні

Антициклічна політика держави . Сутність циклічного розвитку. Економічний цикл і його фази. Структурні кризи. Особливості циклічного розвитку в економіці України . Державне антикризове регулювання економіки.

Фіскальна політика держави. Фінансова система держави: суть, функції фінансів, елементи фінансової системи. Державний бюджет: суть, функції, доходи і видатки. Бюджетний дефіцит. Державний борг; причини утворення та шляхи фінансування. Податки: суть, види, функції.. Податкова система України. Банки і банківська система держави. Кредитна система. Суть та функції кредиту, основні форми кредиту. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці.

Ринок праці і проблеми зайнятості. Суть і особливості ринку праці. Попит і пропозиція робочої сили. Безробіття: суть, причини, види, рівень. Соціальна політика держави. Показники рівня життя. Споживчий кошик. Прожитковий мінімум. Проблема бідності в ринковій економіці. Необхідність і сутність системи соціального захисту населення. Роль держави в регулюванні зайнятості і забезпеченні соціального захисту населення в умовах переходу до ринкової економіки.

Державне регулювання економіки (ДРЕ). Держава як суб’єкт економічної системи. Економічні функції держави. .Необхідність і суть ДРЕ .Правові, економічні та адміністративні методи регулювання економіки. Суб’єкти і об’єкти ДРЕ. Роздержавлення і приватизація.

 

2.3. Економіка та підприємництво

Суть підприємництва та умови здійснення підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємництва. Суть підприємства, його види та загальні умови створення. Об’єднання підприємств. Управління підприємством і самоврядування трудового колективу. Види діяльності підприємств та їх характеристика. Підприємство та держава. Господарські товариства, їх види та умови функціонування.

Суть трудових ресурсів та їх значення в сучасній економіці. Роль кваліфікованих кадрів у процесі переходу до інноваційної моделі розвитку економіки країни. Система підготовки та перепідготовки кадрів. Значення в нинішніх умовах ролі трудових колективів та профспілок.

Поняття та значення продуктивності праці. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці. Заробітна плата. Номінальна та реальна заробітна плата. Принципи і складові частини організації заробітної плати. Тарифна система і її елементи, схеми посадових окладів. Форми і системи оплати праці. Склад і структура фонду заробітної плати.

Поняття собівартості продукції. Класифікація затрат на виробництво і реалізацію продукції. Склад і структура собівартості. Резерви і шляхи зниження собівартості.

Поняття ціни. Попит і його роль у формуванні ціни. Пропозиція і її роль у формуванні ціни. Механізм формування ринкових цін. Фактор конкуренції в ціноутворенні. Поняття прибутку і рентабельності. Фактори підвищення прибутку і рентабельності.