Загальноуніверситетська наукова тема:
“Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку України як європейської держави”
(державний реєстраційний номер 0108U008927)

 

Назва кафедри

Наукова тема кафедри

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

Удосконалення механізмів управління соціально-економічним розвитком

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Правові засади організації та здійснення публічної влади

Кафедра кримінального права та процесу

Проблеми захисту прав людини у сфері боротьби зі злочинністю

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій

Статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів

Кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів

Проблеми переходу до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання в умовах ринкової економіки

Механізми управління підприємствами та установами у системі державного регулювання національної економіки

Фінансові механізми регулювання діяльності юридичних і фізичних осіб в економічному та соціальному середовищі

Кафедра мовознавства

Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання української та іноземних мов у ВНЗ як складові комплексу підготовки майбутніх фахівців

Кафедра теорії та історії держави і права

Теоретико-історичні проблеми розвитку держави і права

Кафедра трудового, земельного та господарського права

Правове забезпечення реалізації державної політики у трудових, екологічних та господарських правовідносинах

Кафедра фізичного виховання

Оптимізація функціональних можливостей, загальної та спеціальної фізичної підготовки баскетболістів до рівня команд вищої майстерності

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Проблема трансформації суспільних відносин в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні

Кафедра цивільного права та процесу

Удосконалення механізму правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів