ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

19.10.2010  № 961

 

 

 

 

 

 

Умови прийому до вищих навчальних закладів України

 

І. Загальні положення

1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступник – особа, яка подала заяву про зарахування до вищого навчального закладу;

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за  рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет – загальноосвітній предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами та правилами прийому;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним законодавством;

творчий конкурс – форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, будівництво і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна справа та спеціальністю «Стоматологія ортопедична» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до нормативно-правових актів.

1.2. Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, видана в установленому законодавством України порядку.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.4. Громадянин  України  має право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, якщо він раніше не здобув і не здобуває на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету.

1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується  висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

ІІ. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

2.2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

2.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.5. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

3.6. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» та зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

 

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не пізніше 15 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу повинні містити, зокрема:

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання;

ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня;

кількість місць для прийому на навчання зі скороченим терміном за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими Умовами випадках;

алгоритм обчислення конкурсного бала вступника;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом;

розклад (дні тижня та години) роботи приймальної комісії;

кількість місць у гуртожитку та умови надання місць вступникам.

4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно від статусу, типу та підпорядкування повинні містити:

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти;

порядок формування конкурсного відбору та перелік додаткових показників для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра);

порядок проходження медичного огляду вступників до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською (лікарсько-льотною) комісією вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом, а також вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також органів внутрішніх справ, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, будівництво і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна справа та спеціальністю «Стоматологія ортопедична» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов);

порядок попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з дотриманням вимог пунктів 5.2-5.10 цих Умов.

5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 1 липня.

5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня, крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.

5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов, закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 липня до 31 липня.

5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов, закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 31 липня.

5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 липня до 31 липня.

5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється 1 серпня.

5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також за скороченими термінами відповідно до пунктів 3.5, 3.6 розділу III цих Умов, визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу до початку навчального року.

5.9. Зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:

 за державним замовленням не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.

5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів

6.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

6.2. При поданні заяви вступник предявляє особисто:

документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти.

6.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

6.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6.5. Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.

6.6. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

6.7. Особи, зазначені у пунктах 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

6.8. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

6.9. Вступники,  які  подають  сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості  балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

6.11. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

6.12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

6.13. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

VII. Організація і проведення конкурсу

7.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів: 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями підготовки (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 1. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 або рішенням приймальної комісії вищого  навчального закладу.

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

Один конкурсний предмет визначається як профільний.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

7.5. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 8.1 - 8.4  розділу VIII цих Умов.

7.6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

7.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

7.10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Умовами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову  загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

7.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 

VIII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

8.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

8.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

8.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 

IX. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

9.1. Для проведення відповідно до пунктів 3.1, 3.2 розділу III цих Умов вступних екзаменів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

9.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

9.4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів.

9.5. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

9.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

 

 

X. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

10.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

10.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків – в інших вищих навчальних закладах.

10.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань). Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

10.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XI. Зарахування за співбесідою

11.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

11.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

11.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

 

XII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XV цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

12.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії  наук  України  до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи інформатики – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

трудове навчання – при вступі на напрями «технологічна освіта», «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет «історія України»;

біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

12.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

12.4. Норма, визначена пунктами 12.1-12.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

12.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

12.6. Норма, визначена пунктом 12.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

 

XIII. Зарахування поза конкурсом

13.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

13.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу  за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 13.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

XIV. Право на першочергове зарахування

14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

14.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 14.1 цього розділу.

 

XV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

15.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

15.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

15.3. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

15.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

15.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

 

XVI.  Надання рекомендацій для зарахування

16.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

16.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

16.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

16.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

16.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

 

 

 

XVII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

17.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 18.1, 18.2 розділу XVIII цих Умов, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу.

17.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

17.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

18.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

18.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

18.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

18.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XVI  цих Умов.

 

XIX. Наказ про зарахування

19.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу.

19.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

19.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

 

XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб

без громадянства у вищих навчальних закладах України

20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки  в межах обсягів державного замовлення.

20.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

20.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

20.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

20.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

 

XXI. Особливості прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної прикордонної служби

21.1. Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

21.2. Строки прийому документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.

21.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

21.4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України. 

21.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

 

XXII. Додаткове зарахування до вищих навчальних закладів та зберігання робіт вступників

22.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

22.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

 

XXIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

23.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

23.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

23.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

23.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

23.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальні комісії зобов’язані щодобово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс».

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту                                                                Я.Я. Болюбаш

 

 

 


Додаток 1

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

 

Перелік

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі повної загальної середньої освіти

до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

 

Шифр галузі

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Код напряму підготовки (спеціальності)

Назва предметів та творчих конкурсів

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

українська мова та література, біологія,

математика або історія України

 

початкова освіта

6.010102

українська мова та література, математика,

біологія або історія України

технологічна освіта

6.010103

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

професійна освіта

(за профілем)

6.010104

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

корекційна освіта

(за нозологіями)

6.010105

українська мова та література, біологія,

іноземна мова або історія України

соціальна педагогіка

6.010106

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або біологія

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

фізичне виховання*

6.010201

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс

 

спорт

6.010202

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс

здоров’я людини*

6.010203

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс

0201

 

Культура

 

культурологія

6.020101

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

музейна справа

та охорона пам’яток історії та культури

6.020103

українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова

народна художня творчість

6.020104

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

українська мова та література, математика,

іноземна мова або історія України

менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

0202

 

Мистецтво

 

театральне мистецтво

6.020201

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

хореографія*

6.020202

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

кіно -,

телемистецтво

6.020203

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

музичне мистецтво*

6.020204

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

образотворче мистецтво*

 

6.020205

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

реставрація творів мистецтва

6.020206

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

дизайн*

6.020207

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

естрадно-циркове мистецтво

6.020209

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

фотомистецтво

6.020211

українська мова та література,

хімія,

творчий конкурс

0203

 

Гуманітарні науки

 

філософія*

6.020301

українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова

історія*

6.020302

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

філологія*

6.020303

українська мова та література,

іноземна мова або російська мова (за профілем),

історія України

0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101

українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова

психологія*

6.030102

українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова

практична психологія*

6.030103

українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова

політологія*

6.030104

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.030201

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або географія

міжнародне право

6.030202

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або географія

міжнародні економічні відносини

6.030203

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія

міжнародна інформація

6.030204

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика

країнознавство

6.030205

українська мова та література,

географія,

історія України або іноземна мова

міжнародний бізнес

6.030206

українська мова та література, математика,

іноземна мова або історія України

0303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія

видавнича справа та редагування

6.030303

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика

0304

Право

право

6.030401

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика

правознавство*

6.030402

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

українська мова та література, математика,

історія України або географія

економічна кібернетика

6.030502

українська мова та література, математика,

історія України або географія

міжнародна економіка

6.030503

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія

економіка підприємства

6.030504

українська мова та література, математика,

історія України або географія

управління персоналом та економіка праці

6.030505

українська мова та література, математика,

історія України або географія

прикладна статистика

6.030506

українська мова та література, математика,

історія України або географія

маркетинг

6.030507

українська мова та література, математика,

історія України або географія

фінанси і кредит

6.030508

українська мова та література, математика,

історія України або географія

облік і аудит

6.030509

українська мова та література, математика,

історія України або географія

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

українська мова та література, математика,

географія або хімія

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

українська мова та література, математика,

географія або іноземна мова

0401

Природничі науки

хімія*

 

6.040101

українська мова та література,

хімія,

фізика або математика

біологія*

6.040102

українська мова та література, біологія,

фізика або хімія

геологія*

6.040103

українська мова та література, географія,

хімія або фізика

географія*

6.040104

українська мова та література, географія,

історія України або математика

гідрометеорологія

6.040105

українська мова та література, географія,

математика або фізика

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

українська мова та література, математика,

хімія або географія

0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

механіка

6.040202

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

фізика*

6.040203

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

прикладна фізика*

6.040204

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

статистика

6.040205

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

астрономія

6.040206 

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

інформатика*

6.040302

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

системний аналіз

6.040303

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

6.050101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

комп’ютерна інженерія

6.050102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

програмна інженерія

6.050103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

0503

 

 

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

українська мова та література, математика,

фізика або географія

торфова справа

6.050302

українська мова та література, математика,

фізика або географія

переробка корисних

копалин

6.050303

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

нафтогазова справа

 

 

6.050304

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

українська мова та література, математика,

фізика або  хімія

ливарне виробництво

6.050402

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

інженерне матеріалознавство

6.050403

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0505

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

6.050501

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

інженерна механіка

6.050502

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

машинобудування

6.050503

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

зварювання

6.050504

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0506

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

гідроенергетика

6.050602

українська мова та література, математика,

фізика або географія

атомна енергетика

6.050603

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

енергомашинобудування

6.050604

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

електромеханіка

6.050702

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

електронні пристрої та системи

6.050802

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

акустотехніка

6.050803

українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

радіотехніка

6.050901

українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова

радіоелектронні апарати

6.050902

українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова

телекомунікації

6.050903

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

мережі та системи поштового зв’язку

6.090504

українська мова та література, математика,

фізика або географія

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

приладобудування

6.051003

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

оптотехніка

6.051004

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

6.051101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

 

 

авіоніка

6.051103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

українська мова та література,

хімія,

математика або фізика

хімічна інженерія

6.051302

українська мова та література,

хімія,

математика або фізика

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

українська мова та література,

хімія,

біологія або математика

біомедична інженерія

6.051402

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія

0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

українська мова та література, математика,

хімія або фізика

технологія виробів легкої промисловості

6.051602

українська мова та література, математика,

хімія або біологія

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

українська мова та література, математика,

хімія або фізика

0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

архітектура

6.060102

українська мова та література, математика,

творчий конкурс

гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

аеронавігація

6.070102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

обслуговування повітряних суден

6.070103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

морський та річковий транспорт

6.070104

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

рухомий склад залізниць 

6.070105

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

автомобільний транспорт

6.070106

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

системи забезпечення руху поїздів

6.070107 

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

залізничні споруди та колійне господарство 

6.070108 

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

українська мова та література, географія,

історія України або математика

0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

українська мова та література, біологія,

хімія або математика

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

українська мова та література, біологія,

математика або фізика

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

українська мова та література, математика,

біологія або іноземна мова

 

 

лісозаготівля

6.090104

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

захист рослин

6.090105  

українська мова та література, біологія,

хімія або математика

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

українська мова та література, біологія,

математика або географія

рибальство

6.090202

українська мова та література,  біологія,

математика або географія

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.110101

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика

1201

Медицина

сестринська справа

6.120101

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика

лабораторна діагностика

6.120102

українська мова та література, біологія,

фізика або математика

1202

Фармація

фармація

6.120201

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика

1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова

соціальна робота

6.130102  

українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова

1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

українська мова та література, іноземна мова,

географія або історія України

побутове обслуговування

6.140102

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія

туризм

6.140103

українська мова та література, географія,

історія України або іноземна мова

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

 

визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

системи технічного захисту інформації

6.170102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

управління інформаційною безпекою

6.170103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

охорона праці

6.170202

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

пожежна безпека

6.170203

українська мова та література, математика,

фізика або хімія

1201

Медицина

лiкувальна справа

7.12010001

8.12010001

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика

педiатрiя

7.12010002

8.12010002

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика

медико-профiлактична справа

7.12010003

8.12010003

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика

 

 

медична психологія

7.12010004

8.12010004

українська мова та література, біологія,

історія України або іноземна мова

стоматологiя 

7.12010005

8.12010005

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика

1202

Фармацiя     

клінічна фармацiя

7.12020102

8.12020102

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика

технології фармацевтичних препаратів

7.12020103

8.12020103

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика

технології парфумерно-косметичних засобів

7.12020104

8.12020104

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика

 

 

 


Додаток 2

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

 

Перелік

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти

до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

 

Код
спеціальності

Назва спеціальності

Назва предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової загальної середньої освіти

 

при вступі на основі повної загальної середньої освіти

 

5.01010101

дошкільна освіта

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або історія України

5.01010201

початкова освіта

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.01010301

технологічна освіта

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.01010401

професійна освіта (за профілем підготовки)

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.01010601

соціальна педагогіка

українська мова,

історія України

українська мова та література,

математика або історія України

5.01020101

фізичне виховання*

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02010201

бібліотечна справа

українська мова,

історія України

українська мова та література,

історія України або математика

5.02010401

народна художня творчість

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02010501

діловодство

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.02020101

акторське мистецтво

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020102

театрально-декораційне мистецтво

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020201

хореографія *

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

* Спеціальності, що передбачають присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.

Код
спеціальності

Назва спеціальності

Назва предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової загальної середньої освіти

 

при вступі на основі повної загальної середньої освіти

 

5.02020301

кіно-, телемистецтво

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020401

музичне мистецтво *

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020501

образотворче  мистецтво *

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020701

дизайн

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020702

перукарське мистецтво та  декоративна косметика

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020801

декоративно-прикладне мистецтво

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02020901

естрадно-циркове мистецтво

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.02021101

художнє фотографування

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.03030301

видавнича справа та редагування

українська мова,

історія України

українська мова та література,

історія України або математика

5.03040101

правознавство

українська мова,

історія України

українська мова та література,

історія України або географія

5.03040102

правоохоронна діяльність

українська мова,

історія України

українська мова та література,

історія України або географія

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03050401

економіка підприємства

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03050601

прикладна статистика

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03050701

маркетингова діяльність

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03050702

комерційна діяльність

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03050801

фінанси і кредит

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03050802

оціночна діяльність

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03050901

бухгалтерський облік

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03051002

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03060101

організація виробництва

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5.03060102

організація обслуговування на транспорті

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або історія України

5. 04010101

аналітичний контроль якості хімічних сполук

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.04010301

пошук та розвідка геологічними методами

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.04010302

пошук та розвідка геофізичними методами

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.04010303

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5. 04010304

розвідування нафтових та газових родовищ

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.04010501

метеорологічні та гідрологічні спостереження

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.04010502

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.04010503

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.04010602

прикладна екологія

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.04030101

прикладна математика

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика

5.05010101

обслуговування програмних систем і комплексів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05010102

обслуговування  систем  баз даних і знань

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05010201

обслуговування комп'ютерних систем i мереж

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05010301

розробка програмного забезпечення

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05020101

обслуговування систем управління і автоматики

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05020102

обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05020201

монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05020202

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05020203

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05020204

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05020205

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030101

відкрита розробка корисних копалин

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030102

підземна розробка корисних копалин

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030104

шахтне і підземне будівництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030105

маркшейдерська справа

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030106

буріння свердловин

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030201

механізація та автоматизація торфового виробництва

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030301

збагачення корисних копалин

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030302

обробка природного каменю

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030401

експлуатація нафтових i газових свердловин

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030402

випробування свердловин на нафту і газ

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030403

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05030404

обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових промислів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05040101

агломераційне виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05040102

доменне виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05040103

виробництво сталі і феросплавів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05040104

виробництво кольорових металів i сплавів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05040105

переробка вторинних кольорових та чорних металів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05040106

обробка металів тиском

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05040201

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05040301

термічна обробка металів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05040302

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05050201

технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050202

обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050203

обслуговування засобів гідромеханізації

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050204

експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050207

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050208

експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050209

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050210

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050211

обслуговування машин i технологічних ліній пакування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050212

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050213

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050214

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050215

обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050216

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050301

інструментальне виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050302

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050303

виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050304

виробництво абразивного i алмазного інструменту

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050305

виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050306

виробництво двигунів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050307

виробництво автомобілів  і  тракторів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050308

виробництво сільськогосподарських машин

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050309

виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050310

важке машинобудування (за видами )

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050311

хімічне і нафтове машинобудування ( за видами )

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050312

виробництво рейкового транспорту (за видами)

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050401

зварювальне виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05050402

газо-електротермічне нанесення покриття

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05050403

контроль якості металів і зварних з’єднань

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05050404

обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060101

монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060102

підготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05060103

монтаж i обслуговування теплотехнічного устаткування i систем теплопостачання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060104

експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060201

монтаж i експлуатація гідроенергетичних установок

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060301

монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060401

конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060402

конструювання і виробництво турбінних установок

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05060403

монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070101

монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070102

будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070103

електропостачання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070104

монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070105

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070106

монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070107

монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070108

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070109

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070201

виробництво електричних машин і апаратів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070202

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070203

виробництво автоматизованих електротермічних систем

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070204

експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05070205

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05080201

конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05080202

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05080301

виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та кіноустановок

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090101

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090102

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090103

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090104

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090201

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090301

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090302

технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090304

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090305

обслуговування обладнання підприємств зв'язку

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090307

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку  рухомої служби

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090308

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090401

організація та експлуатація поштового зв’язку

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05090402

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05100101

радіотехнічні вимірювання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05100102

електротеплотехнічні вимірювання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05100103

механічні вимірювання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05100301

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05100401

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05110101

виробництво авіаційних літальних апаратів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05110102

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05110201

виробництво авіаційних двигунів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05110301

обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05110302

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05120101

суднокорпусобудування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05120102

обслуговування суднового обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05120103

монтаж і проектування суднових машин і механізмів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05120104

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05130101

виробництво органічних речовин

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або біологія

5.05130102

виробництво неорганічних речовин

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або біологія

5.05130103

переробка нафти і газу

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130104

коксохімічне виробництво

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130105

виробництво твердих хімічних речовин

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130106

виробництво обладнань з високоенергетичними i швидкодіючими сполуками

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130107

виготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130108

виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130109

виробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних матеріалів i виробів

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130110

виробництво високомолекулярних сполук

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130111

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або математика

5.05130201

опоряджувальне виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05130202

технологія обробки шкіри та хутра

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05140101

біохімічне виробництво

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або біологія

5.05150101

друкарське виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05150102

розробка, виготовлення та оформлення пакувань

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05150103

комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05150104

дизайн друкованої продукції

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.05160101

первинна обробка волокнистих матеріалів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05160102

виробництво та дизайн пряжі

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05160103

виробництво та дизайн тканин і трикотажу

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05160104

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05160201

швейне виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05160202

виготовлення виробів із шкіри

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05160203

моделювання та конструювання промислових виробів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05160204

колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05160205

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05170101

виробництво харчової  продукції

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170102

консервування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170103

зберігання i переробка зерна

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170104

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170105

виробництво цукристих речовин та полісахаридів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170106

бродильне виробництво i виноробство

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170107

виробництво жирів i жирозамінників

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170108

зберігання, консервування та переробка плодів i овочів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170109

зберігання, консервування та переробка м’яса

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170110

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05170111

зберігання, консервування та переробка молока

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або хімія

5.05180101

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05180102

оброблювання деревини

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.05180103

виготовлення меблів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель i споруд

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010102

монтаж промислового устаткування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010103

будівництво гідротехнічних споруд

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010104

будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010105

обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010106

виготовлення металевих конструкцій

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010107

виготовлення будівельних деталей i  конструкцій

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010108

будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010109

будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010110

будівництво мостів та інших штучних споруд

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010111

будівництво тунелів та метрополітенів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010112

будівництво теплових і атомних електростанцій

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010113

монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010114

монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010115

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010201

архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 

українська мова,

творчий конкурс

українська мова та література,

творчий конкурс

5.06010301

обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідведенння

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.06010302

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010101

організація та регулювання дорожнього руху

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010102

організація перевезень i управління на автотранспорті

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010103

організація перевезень i управління на залізничному транспорті

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010104

організація авіаційних перевезень

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010105

організація перевезень i перевантажень на водному транспорті

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010201

обслуговування повітряного руху

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010202

льотна експлуатація повітряних суден

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010301

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010302

технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010401

судноводіння на морських шляхах

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010402

судноводіння на внутрішніх водних шляхах

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010403

експлуатація суднових  енергетичних установок

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010404

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010405

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010406

експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010407

експлуатація електрообладнання та автоматики суден

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010501

технічне обслуговування,  ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010502

технічне обслуговування і ремонт вагонів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010503

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010504

технічне обслуговування та  ремонт пристроїв електропостачання залізниць

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010601

обслуговування транспортних засобів високої прохідності

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.07010602

обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.08010101

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.08010102

землевпорядкування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.08010103

картографічні роботи

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.09010101

промислове квітництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010102

організація і технологія ведення фермерського господарства

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010103

виробництво і переробка продукції рослинництва

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010201

виробництво і переробка продукції тваринництва

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010202

бджільництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010203

звірівництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010301

лісове господарство

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010302

мисливське господарство

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010303

зелене будівництво і садово-паркове господарство

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09010304

природно-заповідна справа

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09020101

рибництво і аквакультура

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або біологія

5.09020102

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.10010101

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання  в агропромисловому комплексі

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.10010201

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.10010202

експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.10010203

експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.11010101

ветеринарна медицина

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або хімія

5.12010101

лікувальна справа

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або хімія

5.12010102

сестринська справа

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або хімія

5.12010103

медико-профілактична справа

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або хімія

5.12010104

стоматологія

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або хімія

5.12010105

акушерська справа

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або хімія

5.12010106

стоматологія ортопедична

українська мова,

творчий конкурс (ліплення або різьблення)

українська мова та література,

творчий конкурс (ліплення або різьблення)

5.12010107

стоматологічна справа

українська мова,

біологія

українська мова та література,

біологія або хімія

5.12010201

лабораторна діагностика

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або біологія

5.12020101

фармація

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або біологія

5.12020102

аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або біологія

5.12020103

виробництво фармацевтичних препаратів

українська мова,

хімія

українська мова та література,

хімія або біологія

5.13010101

соціальна робота

українська мова,

історія України

українська мова та література,

історія України або географія

5.13010102

протезне виробництво

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.14010101

готельне обслуговування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або географія

5.14010102

ресторанне обслуговування

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або географія

5.14010201

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.14010202

організація обслуговування населення

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або географія

5.14010301

туристичне обслуговування

українська мова,

географія

українська мова та література,

географія або математика

5.17020101

організація та техніка цивільного захисту

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.17020102

радіаційний та хімічний контроль

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

5.17020301

організація та техніка протипожежного захисту

українська мова,

математика

українська мова та література,

математика або фізика

 


Додаток 3

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

        

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

1

106,0

 

4

124,0

 

8

162,0

1,1

106,6

 

4,1

125,0

 

8,1

163,0

1,2

107,2

 

4,2

125,9

 

8,2

163,9

1,3

107,8

 

4,3

126,9

 

8,3

164,9

1,4

108,4

 

4,4

127,8

 

8,4

165,8

1,5

109,0

 

4,5

128,8

 

8,5

166,8

1,6

109,6

 

4,6

129,7

 

8,6

167,7

1,7

110,2

 

4,7

130,7

 

8,7

168,7

1,8

110,8

 

4,8

131,6

 

8,8

169,6

1,9

111,4

 

4,9

132,6

 

8,9

170,5

2

112,0

 

5

133,5

 

9

171,5

2,1

112,6

 

5,1

134,5

 

9,1

172,4

2,2

113,2

 

5,2

135,4

 

9,2

173,4

2,3

113,8

 

5,3

136,4

 

9,3

174,3

2,4

114,4

 

5,4

137,3

 

9,4

175,3

2,5

115,0

 

5,5

138,3

 

9,5

176,2

2,6

115,6

 

5,6

139,2

 

9,6

177,2

2,7

116,2

 

5,7

140,2

 

9,7

178,1

2,8

116,8

 

5,8

141,1

 

9,8

179,1

2,9

117,4

 

5,9

142,1

 

9,9

180,0

3

118,0

 

6

143,0

 

10

181,0

3,1

118,6

 

6,1

144,0

 

10,1

181,9

3,2

119,2

 

6,2

144,9

 

10,2

182,9

3,3

119,8

 

6,3

145,9

 

10,3

183,8

3,4

120,4

 

6,4

146,8

 

10,4

184,8

3,5

121,0

 

6,5

147,8

 

10,5

185,7

3,6

121,6

 

6,6

148,7

 

10,6

186,7

3,7

122,2

 

6,7

149,7

 

10,7

187,6

3,8

122,8

 

6,8

150,6

 

10,8

188,6

3,9

123,4

 

6,9

151,6

 

10,9

189,5

 

 

 

7

152,5

 

11

190,5

 

 

 

7,1

153,5

 

11,1

191,4

 

 

 

7,2

154,4

 

11,2

192,4

 

 

 

7,3

155,4

 

11,3

193,3

 

 

 

7,4

156,3

 

11,4

194,3

 

 

 

7,5

157,3

 

11,5

195,2

 

 

 

7,6

158,2

 

11,6

196,2

 

 

 

7,7

159,2

 

11,7

197,1

 

 

 

7,8

160,1

 

11,8

198,1

 

 

 

7,9

161,1

 

11,9

199,0

 

 

 

 

 

 

12

200,0

 

 *  Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.