Правила прийому

до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2011 році

 

(Ухвалені Вченою радою університету 29 жовтня 2010 року,

протокол № 4, затверджені наказом ректора університету

від 15 листопада 2010 р. № 895/10 і погоджені Заступником Міністра освіти і науки України Сулімою Є.М. 18 листопада 2010 р.)

 

 

(зі змінами, затвердженими наказом ректора університету

від 13 травня 2011 року № 389/11)

 

 

Провадження освітньої діяльності у Хмельницькому університеті управління та права здійснюється відповідно рішення Державної акредитаційної комісії України від 24 червня 2010 р., протокол № 84 про акредитацію університету за ІV (четвертим) рівнем. Сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія РД-IV № 238068 від 5 жовтня 2009 р., термін дії – 01.07.2014 р.

Відповідно до рішень ДАК: від 24 червня 2010 р. протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. 1850-Л) з напряму (спеціальності) 0601 Право 8.060101 Правознавство 0304 Право 8.03040101 Право (за галузями) визнано акредитованим за IV (четвертим) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2015 р. Серія НД-IV, 2300918; від 16 грудня 2008 р. протокол № 74 (наказ МОН України від 23.12.2008 р. 2625-Л) з напряму (спеціальності) 1501 Державне управління 8.150101 Державна служба 1501 Державне управління 8.15010005 Державна служба визнано акредитованим за IV (четвертим) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2013 р. Серія НД-IV, № 2300917; від 24 червня 2010 р. протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л) з напряму (спеціальності) Специфічні категорії 8.000007 Адміністративний менеджмент 1801 Специфічні категорії 8.18010018 Адміністративний менеджмент визнано акредитованим за IV (четвертим) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2015 р. Серія НД-IV, 2300916; від 26 червня 2007 р. протокол № 67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. 1843-Л) з напряму (спеціальності) Перепідготовка: 0601 Право 7.060101 Правознавство Перепідготовка: 0304 Право 7.03040101 Право (за галузями) визнано акредитованим за III (третім) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2012 р. Серія НД-ПІ, № 2300915; від 26 червня 2007 р. протокол № 67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. 1843-Л) з напряму (спеціальності) 0601 Право 7.060101 Правознавство 0304 Право 7.03040101 Право (за галузями) визнано акредитованим за III (третім) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2012 р. Серія НД-ПІ, №2300914; від 24 червня 2010 р. протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л) з напряму (спеціальності) 0502 Менеджмент 7.050201 Менеджмент організацій 0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) визнано акредитованим за III (третім) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2015 р. Серія НД-ПІ, №2300913; від 26 червня 2007 р. протокол № 67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. 1843-Л) з напряму (спеціальності) 0601 Право 6.060100 0304 Право 6.030401 Право визнано акредитованим за II (другим) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2012 р. Серія НД-ІІ, № 2300912; від 24 червня 2010 р. протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л) з напряму (спеціальності) 0502 Менеджмент 6.050200 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент визнано акредитованим за II (другим) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2015 р. Серія НД-ІІ, № 2300911.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Хмельницького університету управління та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

 

І. Загальні положення

1.1.         Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу
(див. додаток 1).

1.2.         До вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права приймаються громадяни України а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3.         Прийом до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4.         Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 40 місць.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 р. № 789 «Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників» прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 1501 Державне управління спеціальності 8.15010005 Державна служба здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра).

2.4.         Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2.5.         Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ.    Фінансування підготовки фахівців

3.1.   Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі Хмельницькому університеті управління та права здійснюється:

за рахунок видатків державного та обласного бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2.   Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3.   Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

3.4.   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 р. № 789 «Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників» прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 1501 Державне управління спеціальність 8.15010005 Державна служба за денною і заочною формами навчання здійснюється за державним замовленням, визначеним Головним управлінням державної служби України, а також за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

 

IV.    Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1.   Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (табл.1):

 

Таблиця 1

Строки прийому заяв і документів,
проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної
загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

11 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

3 серпня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2011 року

10 серпня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23-31 липня 2011 року

4-10 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2011 року

не пізніше

11 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня

не пізніше

25 серпня 2011 року

 

4.2.   Прийом заяв і документів, вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на вакантні ліцензовані місця за умови вступу на споріднений напрям підготовки здійснюється в такі строки (табл. 2):

 

 

 

Таблиця 2

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

23 червня 2011 року

23 червня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2011 року

22 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

23-31 липня 2011 року

23-31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

не пізніше 1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
10 серпня 2011 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
10 серпня 2011 року

 

4.3.   Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права, конкурсний відбір та зарахування вступників:

4.3.1.          На основі базової вищої освіти на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність здійснюється в такі строки (табл. 3):

Таблиця 3

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

23 червня 2011 року

23 червня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2011 року

22 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

23-31 липня 2011 року

23-31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

не пізніше 1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше
10 серпня 2011 року

не пізніше
10 серпня 2011 року

 

4.3.2.          На основі повної вищої освіти за іншим фахом на навчання без відриву від виробництва для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань 0304 Право спеціальністю 7.03040101 Право (за галузями знань) здійснюється в такі строки (табл. 4):

Таблиця 4

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти за іншим фахом без відриву від виробництва
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі
повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

23 червня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

23-31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 10 серпня 2011 року

 

4.3.3.          На основі повної вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність (за винятком спеціальності Державна служба) здійснюється в такі строки (табл.5):

Таблиця 5

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

галузь знань, спеціальність

галузь знань 1501 Державне управління, спеціальність 8.15010005 Державна служба

галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність 8.18010018 Адміністра-тивний менеджмент

галузь знань 0304 Право, спеціальність 8.03040101

Право
(за галузями знань)

галузь знань
1501 Державне управління, спеціальність 8.15010005 Державна служба

галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність 8.18010018 Адміністра-тивний менеджмент

Вступники на основі повної вищої освіти

Спеціалісти або магістри

(за іншим профілем)

Спеціалісти будь-якої спеціаль-ності

Спеціалісти за спеціаль-ністю Право-знавство

Спеціалісти
або магістри
(за іншим профілем)

Спеціалісти будь-якої спеціальності

Початок прийому заяв та документів

1 червня  2011 року

23 червня 2011 року

23 червня 2011 року

1 червня  2011 року

23 червня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 липня  2011 року

22 липня 2011 року

22 липня 2011 року

15 липня  2011 року

22 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

16–25 липня  2011 року

23-31 липня 2011 року

23-31 липня 2011 року

16–25 липня  2011 року

23-31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 26 липня  2011 року

не пізніше
1 серпня 2011 року

не пізніше
1 серпня 2011 року

не пізніше
26 липня 
2011 року

не пізніше
1 серпня
2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовлен-ням не пізніше
31 липня 
2011 року, за кошти фізичних, юридичних осіб не пізніше
1 серпня  2011 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
10 серпня 2011 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
10 серпня 2011 року

за державним замовленням не пізніше
31 липня 
2011 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
10 серпня 2011 року

 

V.     Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1.   Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права, у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2.    При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3.   До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4.   Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5.   Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7.   Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та
ІІ груп, діти-інваліди)
подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі
Хмельницькому університеті управління та права.

5.8.   Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Хмельницькому університеті управління та права:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9.   Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11.  Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.16.  Вступники мають право подати електронну заяву про вступ до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права. Електронні заяви вступників, подані в режимі он-лайн через мережу Інтернет, враховуються приймальною комісією, як і паперові, і дають право на участь у конкурсі. Порядок подання та прийому електронних заяв вступників визначається Положенням про проведення у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту «Електронний вступ 2011», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 291 від 28 березня 2011 року (див. додаток 6).

 

VI.    Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1.   Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів чи їх дублікатів Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3). Також додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2.    Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3.    Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4.    Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала додатку до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

При цьому середній бал додатку до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень обчислюється у порядку передбаченому п. 6.2. цих Правил прийому.

6.4.1. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, на факультет управління та економіки є:

екзамен з дисциплін менеджменту за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамени з дисциплін менеджменту та іноземної мови за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною і заочною формами галузі знань 1801 Специфічні категорії спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра;

екзамени з основ держави і права (профільний), основ економіки, іноземної мови за письмовими тестовими технологіями та співбесіда з питань державного управління при вступі на навчання за денною і заочною формами галузі знань 1501 Державне управління спеціальністю 8.15010005 Державна служба освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (повна вища освіта) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

6.4.2. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі здобутих раніше освітньо-кваліфікаційних рівнів, на юридичний факультет є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою галузі знань 0304 Право спеціальністю 7.03040101 Право (за галузями знань) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамени з правознавства та іноземної мови за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою галузі знань 0304 Право спеціальністю 8.03040101 Право (за галузями знань) освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

6.4.3. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, на заочний факультет є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за заочною формою галузі знань 0304 Право спеціальністю 7.03040101 Право (за галузями знань) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамен з основ правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за заочною формою галузі знань 0304 Право спеціальністю 7.03040101 Право (за галузями знань) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за іншим фахом.

6.5.    Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала додатку до диплома про неповну вищу освіту.

При цьому середній бал додатку до диплома про неповну вищу освіту обчислюється у порядку передбаченому п. 6.2. цих Правил прийому.

6.5.1. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання на факультет управління та економіки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є:

екзамен з дисциплін менеджменту за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця за денною формою навчання з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент.

6.5.2. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання на юридичний факультет для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця на навчання за денною формою з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки
6.030401 Право.

6.5.3. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання на заочний факультет для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця на навчання за заочною формою з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки
6.030401 Право.

6.6.   Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі неповної, базової та повної вищої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7.   Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.8.   Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права згідно з положенням про апеляційну комісію, затвердженим головою приймальної комісії.

Апеляції подаються вступником особисто в письмовій формі не пізніше наступного дня після оголошення результатів екзаменів.

Розгляд апеляцій проводиться на засіданні апеляційної комісії університету, як правило, в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання. При необхідності комісії подаються екзаменаційні документи, запрошуються на її засідання голови та члени предметних екзаменаційних та атестаційних комісій. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та затверджується приймальною комісією. За результатом розгляду апеляції вступнику не пізніше наступного після засідання приймальної комісії робочого дня дається письмова відповідь.

6.9.   Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 

VI. Зарахування за співбесідою

7.1.   За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2.   Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3.   Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

 

VIII. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи правознавства – при вступі на напрям галузі знань «Право».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

 

ІX.  Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

 

X.      Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

 

XI.    Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1.  Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

11.2.  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 11.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

 

XII.   Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

 

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

 

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

14.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

14.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Хмельницького університету управління та права, але не пізніше 25 серпня.

14.4.     Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

14.5.     Положення розділів XI і XІV цих правил поширюються як на вступників, які подавали особисто до приймальної комісії заяви про вступ до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права, так і вступників, які подавали електронні заяви про вступ.

 

XV.   Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права.

15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

 

XVI.    Додаткове зарахування до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права), і не пройшли за конкурсом на навчання.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XVIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється Департаментом виховної, профорієнтаційної роботи та зв’язків з громадськістю у порядку, затвердженому головою приймальної комісії.

17.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

17.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».

 


Додаток 1

до Правил прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2011 р.

 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання до Хмельницького університету управління та права,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1801

Специфічні категорії

8.18010018

Адміністративний менеджмент

30

30

1 рік

1 рік і 6 місяців

6616

4164

1501

Державне управління

8.15010005

Державна служба

30

30

12 місяців

22 місяці

6982

5144

0304

Право

8.03040101

Право
(за галузями знань)

30

1 рік

12862

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)

75

1 рік

9676

0304

Право

7.03040101

Право
(за галузями знань)

100

100

1 рік

1 рік

12862

7964

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

 

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

75

4 роки

9676

0304

Право

6.030401

Право

130

100

4 роки

4 роки
і 6 місяців

12862

7964

 

 


Додаток 2

до Правил прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2011 р.

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

2

3 роки

*

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

3

2 роки

*

 

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

2

3 роки

*

 

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

6.030601

Менеджмент

2

3роки

*

 

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

3

2роки

*

 

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

6.030601

Менеджмент

3

2 роки

*

 

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

2

4 роки

*

 

Правознавство

5.03040101

6.030401

Право

3

3 роки

*

 

 

*- точна кількість вакантних ліцензованих місць буде визначена наприкінці навчального року


Додаток 3

до Правил прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2011 р.

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти,

які вступають на навчання за державним замовленням

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою*

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Право

6.030401

не встанов-люється

1. Українська мова та література

 

124

2. Історія України

Профільний

124 (170)*

3. Іноземна мова або математика

 

124

Менеджмент

6.030601

не встанов-люється

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика

Профільний

124 (170)*

3. Географія або іноземна мова

 

124

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти,

які вступають на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою*

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Право

6.030401

не встанов-люється

1. Українська мова та література

 

124

2. Історія України

Профільний

124 (170)*

3. Іноземна мова або математика

 

124

Менеджмент

6.030601

не встанов-люється

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика

Профільний

124 (170)*

3. Географія або іноземна мова

 

124

* Див. абз. 2 п.6.1 Правил прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права
 у 2011 р.


 

Додаток 4

до Правил прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2011 р.

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

 

 

1

106,0

 

3,5

121,0

 

6

143,0

 

8,5

166,8

 

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

 

 

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

 

 

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

 

 

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

 

 

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

 

 

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

 

 

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

 

 

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

 

 

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

 

 

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

 

 

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

 

 

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

 

 

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

 

 

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

 

 

 


 

Додаток 5

до Правил прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2011 р.

 

РОЗКЛАД
 роботи приймальної комісії
Хмельницького університету управління та права

 

Дні тижня

Часи роботи

Понеділок

8.30-17.00

Вівторок

8.30-17.00

Середа

8.30-17.00

Четвер

8.30-17.00

П’ятниця

8.30-17.00

Субота

8.30-14.00

Неділя

Вихідний

 

 

Обідня перерва: 12.00-13.00

 


Додаток 6

до Правил прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права у 2011 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 28.03.2011 № 291

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення у 2011 році у вищих навчальних закладах

експерименту "Електронний вступ 2011"

 

1.          Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», пункту 4.3 розділу IV Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 19 10.2010 № 961, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 28 10 2010 за №999/18294 (далі - Умови прийому), та визначає порядок подання вступниками в електронному вигляді заяв про вступ до вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі - вищий навчальний заклад) у 2011 році.

2.          Метою експерименту «Електронний вступ 2011» (далі - експеримент) є удосконалення процедури подання вступниками до вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів, консерваторій) незалежно від форми власності та підпорядкування (далі -вступники) заяв про вступ на денну форму навчання в електронному вигляді.

3.          Для електронної реєстрації заяви про вступ вступникам необхідно мати документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищих навчальних закладів для вступу за обраним напрямом (спеціальністю).

4.          Електронна реєстрація заяви здійснюється шляхом заповнення вступником в режимі он-лайн електронної форми за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на інтернет-порталі "Єдине інформаційне освітнє вікно" за адресою http://еv2011.osvita.com, із зазначенням вищих навчальних закладів та напрямів підготовки (спеціальностей), у конкурсному відборі яких вступник бажає взяти участь відповідно до Умов прийому.

Вступник може подати електронну заяву не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на гри напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них.

5.   Після завершення електронної реєстрації вступник отримує логін та пароль особистого електронного кабінету вступника на зазначену ним при реєстрації електрониу пошту, інформація про яку зазначається ним під час електронної реєстрації.

Строки подання вступниками електронних заяв закінчуються у строки, визначені у розділі V Умов прийому.

6.         Після подання електронних заяв вступник отримує від приймальних комісій обраних ним вищих навчальних закладів електронні повідомлення про отримання таких заяв, що є підтвердженням факту допущення вступника до участі в конкурсі.

7.         У разі не отримання вступником від приймальної комісії повідомлення про прийняття електронної заяви така заява вважається не поданою, що не позбавляє його права подати до вищого навчального закладу заяву про вступ особисто у паперовій формі.

8.         Електронні заяви враховуються і реєструються уповноваженими особами приймальних комісій вищих навчальних закладів так само, як і ті, що подаються особисто у паперовій формі.

9.   У разі подання вступником документів особисто у паперовій формі уповноважені особи приймальних комісій зобов'язані перевірити в режимі он-лайн в Єдиній державній електронній базі з питань освіти кількість поданих вступником електронних заяв на відповідність кількості, що зазначена в Умовах прийому, та зробити відмітку в базі про факт прийняття заяви з обов'язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії.

У разі коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти немає відомостей про вступника уповноважена особа приймальної комісії вносить до такої бази відомості про вступника разом з відміткою про факт прийняття такої заяви з обов'язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії.

10.    Робота уповноважених осіб приймальних комісій вищих навчальних закладів із внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою інформаційної системи «Конкурс» та «Електронний вступ 2011». Доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою технологій (протоколів) VPN та MPLS.

11.    Голови приймальних комісій вищих навчальних закладів забезпечують достовірність та своєчасність подання інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, цілісність даних і запобігання їх незаконному поширенню.

 

 

 

Заступник директора департаменту

вищої освіти - начальник відділу

природничої та технічної освіти                                     Ю.М. Коровайченко