ПРОГРАМА

для підготовки до фахових вступних випробувань
абітурієнтів факультету управління та економіки, які вступають на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра для навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістра за спеціальністю
8.150101 Державна служба

 

ПРОГРАМА

для підготовки до екзамену з основ економіки за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною і заочною формами за напрямом підготовки 1501 Державне управління спеціальністю 8.150101 Державна служба освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
(повна вища освіта) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста або магістра

 

1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Поняття економіки. Сучасна економіка і економічна наука: основні етапи становлення і розвитку. Продуктивні сили і виробничі відносини.  Суть виробництва .Виробничі ресурси та фактори виробництва. Капітал та робоча сила як основні фактори виробництва. Економічні потреби та інтереси як рушійна сила соціально-економічного розвитку.

Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Форми суспільного виробництва: натуральне, товарне виробництво. Товар і його фактори.  Суть грошей. Закон обігу грошей. Закон вартості, його сутність та функції.

Сутність ринкової економіки. Сучасний ринок його сутність види та структура.. Функції ринку, умови функціонування, інфраструктура. Конкуренція і її види. Монополії та антимонопольне законодавство, суб’єкти ринкової економіки:: домашні господарства, підприємства, держава. Закон попиту та пропозицій.

Власність: економічний зміст, види і форми власності, форми господарювання. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Поняття земельної ренти. Ринок землі. Форми господарювання у сільському господарстві. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробництва.

 

2. МАКРОЕКОНОМІКА

2.1. Макроекономічні показники і методи їх розрахунку

Основні макроекономічні показники: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ОД (особистий дохід), національне багатство. Номінальний і реальний ВВП. Методи підрахунку ВВП. Індекс споживчих цін та темпи інфляції.

 

 

2.2. Економічне зростання

Суть, фактори, типи та ресурси  економічного зростання. Проблеми економічного зростання в Україні. .

 

2.3. Антициклічна політика держави

Сутність циклічного розвитку. Економічний цикл і його фази. Структурні кризи. Особливості циклічного розвитку в економіці України . Державне антикризове регулювання  економіки.

 

2.4. Фіскальна політика держави

Фінансова система держави: суть, функції фінансів, елементи фінансової системи. Державний бюджет: суть, функції, доходи і видатки. Бюджетний дефіцит. Державний борг; причини утворення та шляхи фінансування. Податки: суть, види, функції.. Податкова система України. Банки і банківська система держави. Кредитна система. Суть та функції кредиту, основні форми кредиту. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці.

 

2.5. Ринок праці і проблеми зайнятості

Суть і особливості ринку праці. Попит і пропозиція робочої сили. Безробіття: суть, причини, види, рівень. Закон Оукена. Соціальна політика держави. Показники рівня життя. Споживчий кошик. Прожитковий мінімум. Проблема бідності в ринковій економіці. Необхідність і сутність системи соціального захисту населення. Роль держави в регулюванні зайнятості і забезпеченні соціального захисту населення в умовах переходу до ринкової економіки.

 

2.6. Антиінфляційна політика

Суть, причини, типи, форми та показники  інфляції. Інфляція попиту та інфляція пропозиції (витрат). Економічні і соціальні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.

 

2.7. Державне регулювання економіки (ДРЕ)

Держава як суб’єкт економічної системи. Економічні функції держави. .Необхідність і суть ДРЕ .Правові, економічні та адміністративні методи регулювання економіки. Суб'єкти і об'єкти ДРЕ. Роздержавлення і приватизація.

 

3.  ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

Суть підприємництва та умови здійснення підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємництва. Суть підприємства, його види та загальні умови створення. Об'єднання підприємств. Управління підприємством і самоврядування трудового колективу. Види діяльності підприємств та їх характеристика. Підприємство та держава. Господарські товариства, їх види та умови функціонування.

 

ПРОГРАМА

для підготовки до екзамену з основ держави і права за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною і заочною формами за напрямом підготовки 1501 Державне управління спеціальністю 8.150101 Державна служба освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (повна вища освіта) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

 

1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

Передумови зародження і виникнення держави. Основні теорії походження держави. Поняття і основні ознаки держави. Поняття та види функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний (державний) режим, як складова форми держави. Загальне поняття про громадянське суспільство. Поняття й основні ознаки правової держави. Поняття та елементи механізму держави. Державний апарат та його структура. Сутність та види органів держави. Система органів держави. Співвідношення органів держави та органів самоврядування. Поняття політичної системи суспільства та її структура. Держава як елемент політичної системи суспільства. Основні етапи розвитку державності України. Значення історичного досвіду розбудови української державності для сучасного процесу державотворення.

 

2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

Поняття, ознаки права. Право – особливий вид соціальних норм. Співвідношення права і моралі. Функції права. Джерела (форми) права та їх види. Поняття системи законодавства. Поняття та види систематизації законодавства Загальна характеристика нормативно-правового акта та його види. Конституція України як основне джерело права. Поняття системи права. Поняття та види правових систем. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. Структура норми права. Загальна характеристика основних галузей права України. Поняття, структура i види правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин. Поняття правопорядку. Поняття, ознаки i види правопорушень. Склад правопорушення. Поняття і види юридичної відповідальності. Підстава і цілі юридичної відповідальності. Поняття, принципи та гарантії законності.

 

3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО
УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України. Питання правонаступництва України. Загальні засади конституційного ладу в Україні. Державна символіка України. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Форми безпосередньої та представницької демократії. Виборча система України. Територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

Законодавча влада в Україні: поняття та сутність. Виконавча влада в Україні: поняття та сутність. Судова влада в Україні: поняття та сутність. Прокуратура України. Конституційний Суд України. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.

 

ПОГРАМА
для підготовки до
співбесіди з питань державного управління
при вступі на навчання за
денною і заочною формами за напрямом підготовки 1501 Державне управління спеціальністю 8.150101 Державна служба освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (повна вища освіта) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

 

Основні контрольні питання для проведення співбесіди:

1.      Основні етапи розвитку державності в Україні.

2.      Основні риси Української держави.

3.      Європейський Союз: історія та сучасність.

4.      Інституції Європейського Союзу.

5.      Система освіти в Україні та її структурні складові. Напрями реформування освіти.

6.      Основні напрями молодіжної політики держав

7.      Охарактеризуйте основні методи аналізу політичної ситуації.

8.      Зміст економічної системи та її структурні елементи.

9.      Основні моделі економічної системи: порівняльний аналіз.

10.  Форми власності та підприємницької діяльності.

11.  Сучасний ринок, його структура і функції.

12.  Роль і функції держави в сучасній ринковій економіці.

13.  Економічна політика Української держави: зміст, напрями, особливості

14.  Основні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах.

15.  Державна стратегія регіонального розвитку.

16.  Державна регіональна політика.

17.  Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.

18.  Поняття та види правових відносин.

19.  Актуальні проблеми розвитку територіальних громад України.

20.  Основні пріоритети зовнішньої політики України.

21.  Взаємовідносини України з Європейським Союзом.

22.  Виборча система України.

23.  Принципи поділу державної влади в Україні.

24.  Взаємодія державної влади й опозиції.

25.  Загальна характеристика Закону України  "Про службу в органах місцевого самоврядування".

26.  Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

27.  Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні (індекс людського розвитку)

28.  Політична криза: характерні особливості та шляхи подолання.

29.  Інформаційно-аналітичне супроводження діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

30.  Правові засади охорони громадського здоров’я в Україні.

31.  Політичне рішення: сутність та особливості впровадження в життя.

32.  Поняття політичної експертизи.

33.  Політичне лідерство в сучасній Україні.

34.  Політична система сучасної України та напрями її реформування.

35.  Перспективи політичного розвитку України: законодавче забезпечення та організаційні засади.

36.  Поняття і сутність громадянського суспільства.

37.  Державне регулювання чинників впливу на стан громадського здоров’я в Україні.

38.  Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні.

39.  Прогнозування політичних процесів: сутність та особливості.

40.  Політичні партії сучасної України: загальна характеристика.

41.  Засоби та стадії політичного консультування. Розробка практичних рекомендацій.

42.  Загальні правила поведінки державних службовців.

43.  Підготовка і підвищення кваліфікації державних службовців.

44.  Національна ідея: зміст, структура, тенденції розвитку.

45.  Технології аналітичної роботи щодо збирання та обробки інформації.

46.  Моніторинг як інструмент управління державною політикою.

47.  Роль місцевих органів державного управління та місцевого самоврядування в покращенні соціально-економічному  стану територіальних громад.

48.  Основні напрями реформування галузей соціальної інфраструктури в Україні. Перебудова фінансово-економічних засад системи охорони громадського здоров’я в Україні.

49.  Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування як пріоритетний напрям перебудови системи охорони громадського здоров’я в Україні.

50.  Порівняльна характеристика державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

51.  Відповідальність державного службовця: поняття та види.

52.  Національна безпека України та основні механізми її забезпечення в сучасних умовах.

53.  Характеристика стилів державного управління.

54.  Поняття, зміст та особливості інформаційного суспільства.

55.  Проблеми взаємодії суспільства та держави.

56.  Суб’єкти управління суспільним розвитком.

57.  Правове регулювання суспільних відносин.

58.  Поняття й основні ознаки демократичного суспільства.

59.  Управління людськими ресурсами.

60.  Сутність та ознаки сталого розвитку суспільства та держави.

61.  Конституційна реформа  та її роль в демократизації суспільства.

62.  Розвиток інституцій громадянського суспільства.

63.  Розвиток демократичних механізмів впливу інституту Президента в оновленій політичній системі.

64.  Оцінка політичних ризиків.

65.  Основні завдання і напрями соціальної політики держави.

66.  Соціальна структура сучасного українського суспільства.

67.  Соціальний захист населення України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

68.  Духовне життя українського суспільства: зміст, структура.

69.  Національна безпека: зміст, тенденції розвитку в Україні.

70.  Зміст, напрями гуманітарної політики.

71.  Комунікації влади з громадськістю.

72.  Відкритість та прозорість органів державної влади.

73.  Види органів державної влади.

74.  Законодавча влада: поняття та сутність.

75.  Виконавча влада: поняття та сутність.

76.  Судова влада: поняття та сутність.

77.  Поняття і зміст державного управління.

78.  Функції та організаційна структура державного управління.

79.  Методи державного управління.

80.  Адміністративна реформа в Україні: стан та напрямки подальшого розвитку.

81.  Загальна характеристика конституції України.

82.  Загальна характеристика Закону України про державну службу.

83.  Стратегія реформування державної служби в Україні.

84.  Правовий статус державних службовців.

85.  Посади державних службовців в органах державного управління.

 

 

 

 

 

 

УХВАЛЕНО

Рішення кафедр

факультету управління та економіки

Лютий 2010 року