Правила прийому

до Хмельницького університету управління та права

у 2010 році

 

(Ухвалені Вченою радою університету 26 жовтня 2009 року, протокол №3, затверджені наказом університету від 29 жовтня 2009 р. №805/09 і погоджені Заступником Міністра освіти і науки України Фініковим Т.В. 24 листопада 2009 р.)

(зі змінами, ухваленими Вченою радою університету від 26 січня 2010 року, протокол №6, і затвердженими наказом університету від 2 лютого 2010 року №71/10, зі змінами, ухваленими Вченою радою університету від 14 квітня 2010 року, протокол №10, і затвердженими наказом університету від 15 квітня 2010 року №292/10, згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.03.2010 р. № 243, зі змінами затвердженими наказом університету від 22 липня 2010 року №553/10, згідно з рішенням ДАК України від 24 червня 2010 р., зі змінами затвердженими наказом університету від 28 липня 2010 року №556/10, згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2010 р. № 735)

 

Провадження освітньої діяльності у Хмельницькому університеті управління та права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 443082 від 19 січня 2009 року (термін дії ліцензії до 2010-2013 років).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Хмельницького університету управління та права (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18 вересня року 2009 № 873 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 року за № 930/16946.

 

1. Загальні положення

1.1.      Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2.      До вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3.      Прийом до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

 

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.      На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.      На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3.      На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

2.4.      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 „Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” галузі знань „Державне управління” та працевлаштування випускників” прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 1501 Державне управління спеціальності 8.150101 Державна служба здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра).

2.5.      Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2.6.      Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України
від 15 липня 1996 року  № 245. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі Хмельницькому університеті управління та права здійснюється:

за рахунок видатків державного та обласного бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом підготовки (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

3.4. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

3.5. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 „Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” галузі знань „Державне управління” та працевлаштування випускників” прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 1501 Державне управління спеціальність 8.150101 Державна служба за денною і заочною формами навчання здійснюється за державним замовленням, визначеним Головним управлінням державної служби України, а також за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 

4. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти здійснюється в такі строки (табл. 1):


проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування
вступників на основі повної загальної середньої освіти на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

27 липня 2010 року

27 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

5 серпня 2010 року

10 серпня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань (екзаменів за письмовими тестовими технологіями, співбесіди)

І сесія

23–31 липня 2010 року

23–31 липня 2010 року

ІІ сесія

28 липня – 5 серпня
2010 року

28 липня – 5 серпня
2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

6 серпня 2010 року

не пізніше

11 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 15 серпня 2010 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня 2010 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше

25 серпня 2010 року

 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на вакантні ліцензовані місця за умови вступу на споріднений напрям підготовки здійснюється в такі строки (табл. 2):

Таблиця 2

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування вступників

на навчання для здобуття а освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

5 липня 2010 року

5 липня  2010 року

Закінчення прийому заяв та документів

3 серпня 2010 року

3 серпня  2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

4 –11 серпня 2010 року

4 –11 серпня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 серпня 2010 року

не пізніше 12 серпня

2010 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
17 серпня 2010 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше

17 серпня 2010 року

 

 

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права, конкурсний відбір та зарахування вступників:

 

4.3.1. На основі базової вищої освіти на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність здійснюється в такі строки (табл. 3):

Таблиця 3

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування вступників

на основі базової вищої освіти на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

5 липня 2010 року

5 липня  2010 року

Закінчення прийому заяв та документів

3 серпня 2010 року

3 серпня  2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

4 –11 серпня 2010 року

4 –11 серпня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше
12 серпня 2010 року

не пізніше

12 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 17 серпня 2010 р.

не пізніше

17 серпня 2010 року

 

4.3.2. На основі повної вищої освіти за іншим фахом на навчання без відриву від виробництва для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.060101 Правознавство здійснюється в такі строки (табл. 4):

Таблиця 4

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування вступників

на основі повної вищої освіти за іншим фахом на навчання без відриву від виробництва для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

5 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів

3 серпня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

4 –11 серпня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 17 серпня 2010 року

 

4.3.3. На основі повної вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність(за винятком спеціальності Державна служба) здійснюється в такі строки (табл.5):

 

Таблиця 5

Строки прийому заяв і документів,

проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування вступників

на основі повної вищої освіти на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

напрям підготовки, спеціальність

напрям підготовки 1501 Державне управління, спеціальність 8.150101 Державна служба

напрям підготовки Специфічні категорії, спеціальність 8.000007 Адміністративний менеджмент

напрям підготовки 0601 Право, спеціальність 8.060101 Правознавство

напрям підготовки 1501 Державне управління, спеціальність 8.150101 Державна служба

напрям підготовки Специфічні категорії, спеціальність 8.000007 Адміністративний менеджмент

Вступники на основі повної вищої освіти

Спеціалісти або магістри (за іншим профілем)

Спеціалісти економічного профілю

Спеціалісти за спеціальністю Правознавство

Спеціалісти або магістри (за іншим профілем)

Спеціалісти економічного профілю

Початок прийому заяв та документів

1 червня 2010 року

5 липня 2010 року

5 липня 2010 року

1 червня 2010 року

5 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

3 серпня 2010 року

3 серпня 2010 року

15 липня 2010 року

3 серпня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів за тестовими технологіями

16–25 липня
2010 року

4–11 серпня
2010 року

4–11 серпня
2010 року

16–25 липня
2010 року

4–11 серпня
2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше
26 липня 2010 року

не пізніше
12 серпня 2010 року

не пізніше
12 серпня 2010 року

не пізніше
26 липня 2010 року

не пізніше
12 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням не пізніше 31 липня 2010 року, за кошти фізичних, юридичних осіб не пізніше 1 серпня 2010 року

не пізніше
17 серпня 2010 року

не пізніше
17 серпня 2010 року

за державним замовленням не пізніше 31 липня 2010 року, за кошти фізичних, юридичних осіб не пізніше 1 серпня 2010 року

не пізніше
17 серпня 2010 року

 

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.2. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.3. До заяви для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності Державна служба вступник додає:

особову картку форми П-2ДС (для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування);

особовий листок з обліку кадрів (для інших категорій вступників);

автобіографію;

медичну довідку за формою 086-о;

3 фотокартки розміром 3 х 4 см.;

документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

копію трудової книжки;

копію договору-направлення;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідку про зарахування до кадрового резерву на посаду, зазначену в договорі-направленні.

5.4. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абз. 2 п. 5.4).

Вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами прийому, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених цими Правилами прийому, становить не нижче 170 балів з кожного предмета.

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році.

5.5. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Хмельницькому університеті управління та права.

5.6. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Хмельницькому університеті управління та права:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять строкову військову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.

5.7. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

5.8. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім передбачених пунктами 5.5, 5.6, 5.7 розділу 5 цих Правил прийому випадків.

5.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.10. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу.

5.11. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.12. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.13. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.14. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.15. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.16. Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом Хмельницьким університетом управління та права або в установленому законодавством порядку.

5.17. Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

 

6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абз. 2 п. 5.4 цих Правил прийому).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку 4 до Правил прийому) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія вищого навчального закладу.

6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту та вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, на факультет управління та економіки є:

екзамен з дисциплін менеджменту за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця за денною формою навчання з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

екзамен з дисциплін менеджменту за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою за напрямом підготовки 0502 Менеджмент спеціальністю 7.050201 Менеджмент організацій освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамени з дисциплін менеджменту за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною і заочною формами за напрямом підготовки Специфічні категорії спеціальністю 8.000007 Адміністративний менеджмент освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра;

екзамени з основ держави і права (профільний), основ економіки за письмовими тестовими технологіями та співбесіда з питань державного управління при вступі на навчання за денною і заочною формами за напрямом підготовки 1501 Державне управління спеціальністю 8.150101 Державна служба освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (повна вища освіта) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

6.5. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра на основі здобутого раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, на юридичний факультет є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця на навчання за денною формою з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Право освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою за напрямом підготовки 0601 Право спеціальністю 7.060101 Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за денною формою за напрямом підготовки 0601 Право спеціальністю 8.060101 Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

6.6. Конкурсними предметами вступних випробувань в університеті, з яких вступники, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, на заочний факультет є:

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на другий (третій) курс на вакантні ліцензовані місця на навчання за заочною формою з галузі знань 0304 Право за напрямом підготовки 6.030401 Право освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

екзамен з правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за заочною формою за напрямом підготовки 0601 Право спеціальністю 7.060101 Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

екзамен з основ правознавства за письмовими тестовими технологіями при вступі на навчання за заочною формою за напрямом підготовки 0601 Право спеціальністю 7.060101 Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за іншим фахом.

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів використовується конкурсний бал особи, що вступає до університету на будь-який напрям підготовки (спеціальність) чи форму навчання, який обчислюється як сума балів визначених цими Правилами предметів вступних випробувань на відповідний напрям підготовки (спеціальність) із екзаменаційного листка за результатами вступних екзаменів та середнього бала документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права згідно з положенням про апеляційну комісію, затвердженим головою приймальної комісії.

Апеляції подаються вступником особисто в письмовій формі не пізніше наступного дня після оголошення результатів екзаменів.

Розгляд апеляцій проводиться на засіданні апеляційної комісії університету, як правило, в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання. При необхідності комісії подаються екзаменаційні документи, запрошуються на її засідання голови та члени предметних екзаменаційних та атестаційних комісій. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та затверджується приймальною комісією. За результатом розгляду апеляції вступнику не пізніше наступного після засідання приймальної комісії робочого дня дається письмова відповідь.

 

7. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

 

8. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами І-III ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі при вступі на напрям підготовки 6.030401 Право галузі знань 0304 Право – основи правознавства.

8.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

 

9. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

9.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

9.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути менше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить вищий навчальний заклад) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту.

 

10. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким  відповідно  до  Указу  Президента  України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

 

11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;

особи, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад) з конкурсних предметів, середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на підставі якого здійснюється вступ;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

 

12. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації щодо зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.

12.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись (надходити) повідомлення засобами електронного, телефонного стаціонарного та мобільного зв’язку.

 

13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

 

14. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

14.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до п. 14.1 цих Правил не пізніше 25 серпня 2010 року.

14.3. Коригування рекомендацій до зарахування може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників.

14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 12 цих Правил.

 

15. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права.

15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах, та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти.

 

16. Додаткове зарахування до вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу Хмельницького університету управління та права. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив вищий навчальний заклад Хмельницький університет управління та права) і не пройшли за конкурсом на навчання.

16.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах за тестовими технологіями, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

17. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється відділом зв’язків з громадськістю у порядку, затвердженому головою приймальної комісії.

17.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

17.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи „Конкурс”. Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи „Конкурс”.